Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont korytarza

Przedmiot:

Remont korytarza

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44) 61-63-960 tel. (44) 61-63-961, tel. (44) 61-63-973
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: (44) 61-63-960
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NAZWA ZADANIA:
Remont korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie korytarza na parterze szkoły, wymiana osłon na grzejnikach rozmieszczonych na korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej.
2.2. Zakres prac do wykonania podczas remontu pomieszczeń:
2.2.1. Część 1 - malowanie korytarza głównego wraz z wiatrołapem
1) uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości lamperii do sufitu w korytarzu głównym - pow. ok 322 m2
2) uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków sufitu, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu w korytarzu farbą emulsyjną - pow. ok 228 m2
3) zmatowienie poprzez szlifowanie, wyrównanie istniejącej lamperii masą wyrównującą, uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz wykonanie tynku mineralnego na lamperii - pow. ok. 377,6 m2
4) demontaż i utylizacja istniejących 10 szt. osłon na grzejnikach rozmieszczonych na głównym korytarzu o wymiarach 0,95m x 2,00 x 0,19m oraz montaż nowych osłon z płyt MDF przeznaczonych do oddziałów szkolnych oraz spełniających wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa p. poż.
5) demontaż istniejących 3 szt. gniazdek elektrycznych i 1 szt. włącznika oraz montaż nowych gniazdek elektrycznych i włącznika prądu.
6) wszystkie przewody elektryczne prowadzone natynkowo umieścić w korytkach elektrycznych o szerokości dostosowanej do ilości kabli.
7) wykonanie zabudowy głównej szyny z kablami elektrycznymi zabudową w systemie sufitowym typu Armstrong wraz z kratkami wentylacyjnymi.
8) malowanie rur instalacji grzewczych wraz z grzejnikami farbą odporną na wysokie temperatury.
2.2.2. Część 2 - malowanie korytarza przy jadalni
1) uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości lamperii do sufitu w korytarzu przy jadalni - pow. ok 30,6 m2
2) uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków sufitu, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu w korytarzu farbą emulsyjną - pow. ok 54 m2
3) zmatowienie poprzez szlifowanie, wyrównanie istniejącej lamperii masą wyrównującą, uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz wykonanie tynku mineralnego na lamperii- pow. ok. 28,8 m2
4) demontaż i utylizacja 1 szt. osłony na grzejnikach rozmieszczonych na głównym korytarzu o wymiarach 0,95m x 2,00 x 0,19m oraz montaż nowej osłony z płyty MDF przeznaczonych do oddziałów szkolnych oraz spełniających wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa p. poż.
5) demontaż istniejących 3 szt. gniazdek elektrycznych oraz montaż nowych gniazdek elektrycznych.
6) Wszystkie przewody elektryczne prowadzone natynkowo umieścić w korytkach elektrycznych o szerokości dostosowanej do ilości kabli.
7) Malowanie rur instalacji grzewczych wraz z grzejnikami farbą odporną na wysokie temperatury.
2.3. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający dopuszcza rezygnację z całości bądź poszczególnych części zamówienia
2) Wszystkie materiały muszą spełnić aktualne normy i aprobaty techniczne.
3) Materiały przed wybudowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
4) Roboty budowlane należy wykonać w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki i zgodnie z przepisami BHP i p/poż.
5) Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją placówki.
6) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej składającej się z atestów, deklaracji, aprobat technicznych dotyczących zastosowanych materiałów z opisem ,,Wybudowano w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej".
7) Demontaż i ponowny montaż rolet, obrazów, witryn itd. po stronie Zamawiającego.
8) W zakresie Wykonawcy jest demontaż wieszaków, kołków, haczyków po zdemontowanych elementach zawieszonych na ścianach oraz szpachlowanie otworów z wyłączeniem kołków wskazanych przez Dyrekcję placówki.
9) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia do stanu pierwotnego wszystkich zabrudzonych bądź uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów budynku.
10) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem powierzchnię podłóg, okna i drzwi oraz lampy i inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach.
11) Wykonawca powinien realizować prace z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość tj. deklaracje zgodności, świadectwa jakości, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne, atesty higieniczne i p.poż. Ponadto wykonawca winien przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bhp, wykonania i odbioru robót oraz innych wymaganych odrębnymi przepisami dla realizacji tego typu obiektów.
2.4. Przedstawione powierzchnie są szacunkowe. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z obiektem i uwzględnić wszystkie materiały i robociznę niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (między innymi zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem powierzchni). Wycenę należy sporządzić w oparciu o oględziny i pomiary z natury.
2.5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
2.6. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz wytycznymi Zamawiającego zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.

Dokument nr: ZFP.271.2.44.2022

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. o godz. 12:20 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 12:00
w wybrany przez Wykonawców sposób:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy Ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),
- pocztą,
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl Oferta powinna zawierać opis:
Remont korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 25.06.2022 r. do dnia 19.08.2022 r.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru sporządzonym po wykonaniu zlecenia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena-waga 100%. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia, osoba do kontaktu:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także do unieważnienia prowadzonego postępowania.
4) Na etapie badania ofert Zespół Oceniający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień co do treści oferty, jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.
5) Wykonawca będący spółką cywilną wybrany do realizacji zamówienia, przed zawarciem
umowy zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji spółki.
8. Podstawy wykluczenia z postępowania
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r . o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej ,,ustawą sankcyjną", tj. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2002 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz.217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. Rozporządzenia, o których mowa w podpunktach a) - c) to:
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi;
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Wykluczenie następuje na okres trwania opisanych wyżej okoliczności.
2) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
9. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej ,,AD", jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771-10-29-208, REGON 590647902
tel. 044 6163961, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
2) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Wola Krzysztoporska: e-mail: iod@bodo24.pl
3) AD przetwarza dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolnym złożeniem przez Panią/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, znak sprawy ZFP.271.2.44.2022. W związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), - postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
4) AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :
- na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji.
5) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania - podaje dane dobrowolnie, chcąc wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD:
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176 ze zm.) jak również podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu Gminy.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- przez cały okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego/realizacji zamówienia, oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat od końca roku, w którym zakończy się realizacja zamówienia).
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
o dostępu do swoich danych osobowych,
o sprostowania swoich danych osobowych,
o do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
o sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
o żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
o do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Kontakt:
6) Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Anna Miniatorska - tel. (44) 61-63-973.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.