Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
928z dziś
5592z ostatnich 7 dni
22816z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą...

Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie
ul. Spokojna 6
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
oferty@mpgk.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie
informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 PLN, którego przedmiotem jest usługa:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych zgodnie z formularzem ofertowym EZ-ZR-30-2022

Dokument nr: EZ-ZR-30/2022

Składanie ofert:
Prosimy wszystkich upoważnionych Wykonawców chętnych do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego na poniższy adres elektroniczny: oferty@mpgk.stargard.pl lub pocztą
do dnia: 20.06.2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy i usługi: Ul. Okrzei 6, Stargard
Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące

Wymagania:
Sposób i termin zapłaty - przelew, 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Uwagi:
Informacja dot. ochrony danych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Stefana Okrzei 6;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Sławomir Zając, kontakt: slawomir.zajac@mpgk.staragrd.pl, 519-546-926;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ-ZR-30/2022 zawartej w trybie postępowania bez zastosowania przepisów ustawy PZP do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celach archiwalnych i udostępnienia organom nadzorującym lub kontrolującym działalność Zamawiającego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej lub dla organów nadzorczych i/lub kontrolnych względem Zamawiającego.;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; W przypadku oferty, która została uznana za najkorzystniejszą dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacja umowy
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; do którego nie stosuje się przepisów PZP, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 130.000 PLN przez MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane Zamawiający nie zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Tomasz Zaręba, nr telefonu: tomasz.zareba@mpgk.stargard.pl
w godzinach pracy 7:00 - 15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.