Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa budynku

Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44) 61-63-960, tel. (44) 61-63-961, tel. (44) 61-63-973
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: (44) 61-63-960,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku w zakresie zamontowania podestu ewakuacyjnego dla oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku w zakresie zamontowania podestu ewakuacyjnego dla oddziału Przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie.
2.2. Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje:
1) demontaż 3 szt. okien zespolonych wraz z balustradami zabezpieczającymi
2) montaż 3 szt. okien rozwiernych i uchylno - rozwiernego jednodzielnego z PCV o wym. 1,5x1,1
3) uzupełnienie ubytków powierzchni ścian po zdemontowanych oknach, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną- pow. ok 7,2 m2
4) montaż 3 szt. parapetów z blachy powlekanej o wymiarach 0,25 x 1,8m
5) wykopanie dołów o powierzchni dna o głębokości do 1,0m wraz z wykonaniem stóp fundamentowych betonowych zbrojonych
6) montaż schodów salowych lekkich z krat wema o gr. 3,0cm wraz z poręczami (schody malowane farbami pęczniącymi R30)
7) montaż podestu wykonanego z krat wema o gr. 3,0 cm
8) utylizacja materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórki.
2.3. Informacje dodatkowe:
1) Przedmiar i kosztorys inwestorski załączone są pomocniczo, stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2) Wszystkie roboty towarzyszące i niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia są po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pomocniczego kosztorysu ofertowego oraz po zakończeniu prac do sporządzenia kosztorysu powykonawczego.
4) Wykonawca zobowiązany jest do rozwiązania na własny koszt wszelkich kolizji, które wystąpią podczas realizacji zadania.
5) Każdy materiał przed wybudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
6) Roboty zanikające, każdorazowo mają być odebrane przez Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uprawnionego kierownika budowy.
8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 2 oryginalnych egzemplarzy dokumentacji powykonawczej zawierającej:
a) czarno - białą kopię oryginalnej dokumentacji technicznej ostemplowaną pieczątką ,,Dokumentacja powykonawcza" z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami, potwierdzoną pieczątką i podpisem kierownika budowy, pieczątki na każdej stronie oraz wszystkich rysunkach,
b) oświadczenie kierownika budowy wraz z uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby inżynierów,
c) instrukcje użytkowania i dokumenty gwarancyjne,
d) atesty, certyfikaty i inne dokumenty opisane przez kierownika budowy: ,,Wbudowano w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie",
e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
f) dokumentacja skompletowana i opisana, ze stroną tytułową oraz szczegółowym spisem treści.
9) Przedstawione powierzchnie są szacunkowe. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i uwzględnić wszystkie materiały i robociznę niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Wycenę należy sporządzić w oparciu o oględziny i pomiary z natury.
10) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
11) Wszystkie materiały muszą spełnić aktualne normy i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
12) Roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki i zgodnie z przepisami BHP i p/poż.
13) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia do stanu pierwotnego wszystkich zabrudzonych bądź uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów budynku.
14) Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz wytycznymi Zamawiającego zawartymi w ogłoszeniu.
15) Wykonawca powinien realizować prace z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość tj. deklaracje zgodności, świadectwa jakości, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne, atesty higieniczne i p.poż. Ponadto wykonawca winien przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bhp, wykonania i odbioru robót oraz innych wymaganych odrębnymi przepisami dla realizacji tego typu obiektów.

Dokument nr: ZFP.271.2.43.2022

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. o godz. 12:20 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 12:00
w wybrany przez Wykonawców sposób:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy Ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),
- pocztą,
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 25.06.2022 r. do dnia 12.08.2022 r.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru sporządzonym po wykonaniu zlecenia.
Oferta powinna zawierać opis:
Przebudowa budynku w zakresie zamontowania podestu ewakuacyjnego dla oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena-waga 100%. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia, osoba do kontaktu:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także do unieważnienia prowadzonego postępowania.
4) Na etapie badania ofert Zespół Oceniający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień co do treści oferty, jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.
5) Wykonawca będący spółką cywilną wybrany do realizacji zamówienia, przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji spółki.
8. Podstawy wykluczenia z postępowania
1) ) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r . o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej ,,ustawą sankcyjną", tj. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2002 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz.217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. Rozporządzenia, o których mowa w podpunktach a) - c) to:
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi;
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
Wykluczenie następuje na okres trwania opisanych wyżej okoliczności. 2) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
9. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej ,,AD", jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771-10-29-208, REGON 590647902
tel. 044 6163961, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
2) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Wola Krzysztoporska: e-mail: iod@bodo24.pl
3) AD przetwarza dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolnym złożeniem przez Panią/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa budynku w zakresie zamontowania podestu ewakuacyjnego dla oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie, znak sprawy ZFP.271.2.43.2022. W związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), - postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
4) AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :
- na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji.
5) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy w sprawie zamówienia i jego realizacji. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania - podaje dane dobrowolnie, chcąc wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD:
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176 ze zm.) jak również podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu Gminy.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- przez cały okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego/realizacji zamówienia, oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat od końca roku, w którym zakończy się realizacja zamówienia).
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
o dostępu do swoich danych osobowych,
o sprostowania swoich danych osobowych,
o do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
o sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
o żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
o do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Kontakt:
6) Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Anna Miniatorska - tel. (44) 61-63-973.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.