Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonania rozgraniczenia nieruchomości

Przedmiot:

Wykonania rozgraniczenia nieruchomości

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH Wydział Nieruchomości i Inwestycji
ul. Dworcowa 23
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. fax (91) 38 42 407
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. fax (91) 38 42
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonania rozgraniczenia całej nieruchomości
146/1 obr. Lewice. Starostwo jest w posiadaniu szczegółowej opinii mgr inż. Władysława Szczygła z analizą dokumentów geodezyjnych potwierdzających konieczność wykonania rozgraniczenia całej nieruchomości 146/1 obr. Lewice.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Specyfika głównych wymagań rozgraniczenia.
a) wykonać wszelkie niezbędne czynności w celu rozgraniczenia nieruchomości,
b) uzyskać decyzję właściwego organu w przedmiocie rozgraniczenia (wniosek składa Starosta Gryficki),
c) po wykonaniu czynności z pkt a-b uzyskać protokół potwierdzający prawidłowo wykonaną umowę,
d) złożyć fakturę/rachunek za wykonane zadanie.

CPV: 70000000-1

Dokument nr: NiI.272.35.2022.EK

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryficach Wydział Nieruchomości i Inwestycji, Ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Rozgraniczenie Lewice - nie otwierać przed 21.06.2022 r. do godz. 15.00", w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia - 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do ofert:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: ewa.korczynska@gryfice.pl
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Ewa Korczyńska.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższa cena o wadze 100.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5.
X. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania, przez przesłanie informacji e-mailem.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.