Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5076z ostatnich 7 dni
21755z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Mszanie Dolnej
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
powiat: limanowski
tel.: 18 331-00-59, 018 331-04-17, 18 331-04-53, 18 331-06-22, fax: 18 331-15-55
miasto@mszana-dolna.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mszana Dolna
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: tel.: 18 331-00-59,
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na cenę dostaw/usług/robót budowlanych* pn.:
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych
i obiektów mostowych na terenie Miasta Mszana Dolna
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto obowiązujący w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 26.02.2021r., zmieniony Zarządzeniem nr 49/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 28.04.2021r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych
i obiektów mostowych na terenie Miasta Mszana Dolna
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Miasta Mszana Dolna na podstawie art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Mszana Dolna, w tym:
- przeglądy bieżące - przeprowadzane dla całej sieci dróg,
- przeglądy podstawowe (okresowe kontrole roczne) - przeprowadzane dla każdej drogi oddzielnie, których wyniki należy opracować w postaci protokołów z przeglądu i wykazów stanowiących załączniki do odpowiednich książek dróg
- przeglądy rozszerzone (okresowe kontrole 5-letnie) - przeprowadzane dla każdej drogi oddzielnie i dokumentowane w sposób analogiczny do przeglądów podstawowych.
W zakresie zamówienia jest również założenie książek obiektów budowlanych.
Zadanie obejmuje: 42 drogi publiczne gminne oraz 5 obiektów mostowych.
2) Przeglądy dróg obejmują wykonanie oceny stanu technicznego wszystkich elementów drogi pasa drogowego i jego wyposażenia: jezdnie, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (stałych), chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe, zjazdy publiczne; pobocza utwardzone i nieutwardzone, skarpy, odwodnienia ulic (studzienki deszczowe, ścieki, odwodnienia liniowe, rowy, przepusty średnicy do 150cm), opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Długość dróg gminnych objętych przeglądem - około 30 km.
3) Należy przedstawić opis kryteriów przyjętej skali, przynajmniej 5 punktowej, dla oceny punktowej wyników przeglądu.
4) Wykaz cech techniczno - eksploatacyjnych nawierzchni jakie należy rejestrować:
- uszkodzenia powierzchniowe (ubytki, wyboje - w tym zapadnięte studzienki deszczowe i włazy kanalizacyjne, łaty, wgniecenia);
- odkształcenia nawierzchni (koleiny, garby i przemieszczenia, zapadnięcia i osiadania nawierzchni);
- spękania (połączenia technologiczne, spękania: liniowe, krawędziowe, poprzeczne, w śladach kół, siatkowe).
5) Przeglądy obiektów mostowych obejmują ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, ocenę jego estetyki oraz otoczenia, stwierdzenie wszystkich widocznych uszkodzeń obiektu i jego wyposażenia, stwierdzenie ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy stanu technicznego, opracowanie protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Ilość obiektów mostowych objętych przeglądem - 5 szt.
6) Każda ocena, określająca stan techniczny drogi lub obiektu mostowego, dodatkowo powinna być opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.
7) Przegląd roczny dróg gminnych oraz obiektów mostowych musi być przeprowadzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg oraz mostów, należące w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów okresowych dróg.
8) Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli oddzielnie dla każdej drogi oraz obiektu mostowego w wersji papierowej (1 sztuka) oraz w wersji elektronicznej (w formacie ,,jpg" lub ,,pdf" na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD)).
Dodatkowo Wykonawca dostarczy zestawienie oceny stanu technicznego wszystkich elementów pasa drogowego oraz ogólny raport o stanie technicznym dróg na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w postaci arkusza kalkulacyjnego w edytowalnym formacie posiadanym przez Zmawiającego np. Excel arkusza umożliwiającego sortowanie wg właściwości np. EXCEL.
9) Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy wykaz dróg gminnych oraz obiektów mostowych.

Dokument nr: ZP.PP.7.2022

Otwarcie ofert: 7) Zamawiający dokona jawnego otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu 20.06.2022 r. o godz. 11.30 w swojej siedzibie: Urząd Miasta Mszana Dolna, Ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Mszana Dolna, Ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna - Dziennik podawczy w formie: pisemnej (osobiście, listownie).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
3. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie jednorazowe po wystawieniu przez Wykonawcę faktury z określeniem nabywcy i odbiorcy zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Informacja na temat wadium - nie dotyczy
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (odwołania ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC.
5. Sposób obliczenia ceny:
1) Cena ofertowa winna określać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2) Cenę podaje się w walucie polskiej.
3) Cena ofertowa jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
4) Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.). W ramach skalkulowanej ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego, jeżeli w trakcie prowadzenia robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 100%.
6) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie obniżenia ceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę;
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4) Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną.
5) Na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Miasta Mszana Dolna.
8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
9) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
11) Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
12) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
13) Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybierania żadnej oferty jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.
9. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
2) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem)
3) klauzulę informacyjną RODO
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Wybrany Zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej w Urzędzie Miasta w Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Ewa Kozicka w zakresie procedury zapytania ofertowego, tel. 18/3310417 wew.206,
e-mail: przetargi@mszana-dolna.pl
Joanna Marszalik - w sprawach merytorycznych tel. 18/3310417 wew. 210
e-mail: inwestycje@mszana-dolna.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.