Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg

Przedmiot:

Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Mszanie Dolnej
marsz. Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
powiat: limanowski
tel. 18/3310417 wew.206,, wew. 210, tel.: 18 331-00-59,, fax: 18 331-15-55
przetargi@mszana-dolna.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mszana Dolna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18/3310417 wew.
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg miejskich w Mszanie Dolnej mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
,,Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg miejskich w Mszanie Dolnej mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco".
Zakres robót będzie obejmował:
1) naprawę cząstkową nawierzchni dróg mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco:
- frezowanie uszkodzonego miejsca na głębokość 6cm
- skropienie emulsją asfaltową miejsc po frezowaniu
- ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco gr 6cm
- zawalcowanie ułożonej mieszanki mineralno-bitumicznej
- skropienie emulsją asfaltową krawędzi między pomiędzy nawierzchniami
2) naprawę cząstkową nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera specjalistycznego.
Przez naprawę cząstkową nawierzchni dróg należy rozumieć zespół zabiegów technicznych związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
Roboty związane będą z wykonaniem i odbiorem naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków.
3. Okres gwarancji:
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 24 miesiące.

Dokument nr: ZP.PP.6.2022

Otwarcie ofert: 7) Zamawiający dokona jawnego otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu 20.06.2022 r. o godz. 10.30 w swojej siedzibie: Urząd Miasta Mszana Dolna, Ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

Składanie ofert:
6) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Mszana Dolna, Ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna - Dziennik podawczy w formie: pisemnej (osobiście, listownie).

Miejsce i termin realizacji:
Inwestycja realizowana będzie na drogach gminnych na terenie Miasta Mszana Dolna.
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Przewidywana wartość nakładów nie przekroczy 48 000,00 zł brutto.
Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.
4. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie jednorazowe po wystawieniu przez Wykonawcę faktury z określeniem nabywcy i odbiorcy zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Informacja na temat wadium - nie dotyczy
6. Sposób obliczenia ceny:
1) Cena ofertowa winna określać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2) Cenę podaje się w walucie polskiej.
3) Cena ofertowa jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
4) Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.
5) Inne istotne warunki zamówienia
- w przypadku konieczności zajęcia innych nieruchomości, w celu właściwego wykonania zamówienia, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca (na przykład: projekt organizacji ruchu, zajęcie chodnika, dzierżawa niezbędnego terenu, oznakowanie na czas robót),
- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie objętym pracami,
- technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.
6) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 100%.
7) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie obniżenia ceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę;
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4) Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną.
5) Na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg miejskich w Mszanie Dolnej mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco".
8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
9) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
11) Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
12) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
13) Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybierania żadnej oferty jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.
9. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące
dokumenty:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
2) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem)
3) klauzulę informacyjną RODO

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Ewa Kozicka w zakresie procedury zapytania ofertowego, tel. 18/3310417 wew.206,
e-mail: przetargi@mszana-dolna.pl
Joanna Marszalik - w sprawach merytorycznych tel. 18/3310417 wew. 210
e-mail: inwestycje@mszana-dolna.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.