Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja obiektu

Przedmiot:

Modernizacja obiektu

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
ul. Górna 29
58-580 Szklarska Poręba
powiat: karkonoski
75 717 24 67
sekretariat@poradniaszklarska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szklarska Poręba
Wadium: ---
Nr telefonu: 75 717 24 67
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na:
o ociepleniu ścian budynku poradni styropianem o grubości 10 cm, przyklejonym na klej, po zbiciu istniejącego tynku wapiennego. Klej winien zostać nałożony na każdy arkusz styropianu w postaci pięciu placków oraz wałka na obwodzie [rys. nr 1 - zał. nr 5]. Każdy z arkuszy styropianu należy dodatkowo umocować kołkami do styropianu w rozstawie jak placki kleju [5 szt. na arkusz]. Otwory okienne i drzwiowe należy okleić styropianem o grubości 2-4 cm, z pozostawieniem widocznej ramy okiennej [drzwiowej]
o szerokości ok. 2 cm. Klej na styropianie we wnękach należy nałożyć i rozprowadzić grzebieniem z zębami o wysokości 10 mm. Na powierzchni poziomej otworów okiennych zamontować typowe parapety zewnętrzne, blaszane. Styropian należy wzmocnić siatką z tworzywa lub włókna szklanego, przyklejoną na odpowiedni klej. Jako wykończenie zastosować tynk mineralny cienkowarstwowy [kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym]. Przed przyklejeniem styropianu należy oczyścić
i pomalować dwukrotnie lakierobejcą deski podbitki podokapowej. Kolor lakierobejcy uzgodnić z Zamawiającym. Istniejące kraty w oknach należy trwale zdemontować - nie przewiduje się ich ponownego montażu. Na czas wykonywania robót należy zdemontować rury spustowe rynien, które po ociepleniu należy ponownie zamontować,
o wykonaniu okładziny schodów oraz podestu przed drzwiami wejściowymi do poradni od strony zachodniej z płytek [płytki dostarczy zamawiający].
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.06.2022 r.,
o godz. 10.45.

Składanie ofert:
13. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, do dnia 22.06.2022 r. do godz. 10.00, osobiście, kurierem lub pocztą

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 31.09.2022 r

Wymagania:
o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z przesłanek zapisanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tk. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.);
2.2. posiadają wiedzę i umiejętności, umożliwiające wykonanie zadania w zakresie
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia jest Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pani Alicja Łukaszkiewicz.
5. Składając ofertę należy wypełnić jej formularz (załącznik nr 2), dołączając:
5.1. formularz cenowy (załącznik nr 3);
5.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4);
5.3. kopię ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
5.4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5.5. Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
6. Wykonawca rozszerzy uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe,
a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
o Cena oferty - 100 %
Ocena porównawcza. Liczbę punktów P wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie
z poniższym wzorem:

Cn (najniższa cena)
P1 = --------------------------------------- x 100
Cob (cena oferty badanej)

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
10. wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie suma punktów uzyskanych
w powyższym kryterium oraz ocena wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 5. Ocena ich spełnienia dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero-jedynkowym, tj. ,,spełnia-nie spełnia"); niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków (brak wymaganych dokumentów lub ich niezgodność z opisanymi wymaganiami), spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, ze złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.
decyduje termin dotarcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
14. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania za pomocą e-maila lub telefonicznie. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie również na stronie internetowej Zamawiającego.
15. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert

Uwagi:
17. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, e-mail: sekretariat@poradniaszklarska.pl, tel. 75 71 72 467
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod numerem telefonu 601 554 412 w godzinach 8.00 - 15.00;
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Modernizacja obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie".
4. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia chyba, że przepisy prawa lub uzasadniony interes administratora przewidują dłuższe terminy przechowywania danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.