Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5077z ostatnich 7 dni
21756z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego farbami akrylowymi

Przedmiot:

Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego farbami akrylowymi

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
(59) 846 89 34 wew. 24
sekretariat@zdp.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: (59) 846 89 34 wew.
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na :
,,Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego farbami akrylowymi na terenie dróg powiatowych w Powiecie Słupskim".
(nazwa przedmiotu zamówienia)
1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego farbami akrylowymi na terenie dróg powiatowych w Powiecie Słupskim wg załączonych wykazów oznakowania poziomego na terenie Obwodu Drogowego nr w Słupsku i na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach.

Dokument nr: ZDP-GIZ.2610.2022

Składanie ofert:
Wypełniony formularz ofertowy z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@zdp.slupsk.pl do godz. 11.00 do dnia 21.06.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia sukcesywnie do 31.08.2022 r. lub do czasu wyczerpania ilości m2 w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Wymagania:
4. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów na okres 12 miesięcy.
5. Inne warunki zamówienia: Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania dokumentów potwierdzających, że firma posiada doświadczenie przy wykonywaniu powyższych usług: referencje bądź poświadczenia, z których będzie wynikać świadczenie w 3 ostatnich latach usług malowania poziomego na drogach publicznych w ilości co najmniej 4500m2.
6. Opis sposobu przygotowania oferty: Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami: oświadczeniem RODO, oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, referecjami lub poświadczeniami (zgodnie z pkt 5), należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@zdp.slupsk.pl.
Wykonawca przy składaniu oferty powinien mieć na uwadze, że Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie jego firmy tj.:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Dokumenty potwierdzające, że firma posiada doświadczenie przy wykonywaniu powyższych usług: referencje bądź poświadczenia, z których będzie wynikać świadczenie w 3 ostatnich latach usług malowania poziomego na drogach publicznych w ilości co najmniej 4500m2.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny : Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną jednostkową brutto spełniającą wymagania niniejszego zapytania ofertowego.
8. Dodatkowe informacje:
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
- o czym niezwłocznie informuje wykonawcę. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności oceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert;
6) wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty)
Na zapytania wykonawców w zakresie zapytania ofertowego zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na zamówienie;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Wiktor Dobrynin (59) 846 89 34 wew. 24

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.