Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
77z dziś
5148z ostatnich 7 dni
21828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
26 141 73 00
michal.gorczynski@10wsk.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 26 141 73 00
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych-systemu wentylacji i klimatyzacji
w budynkach 10WSKzP

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, Ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na serwis, naprawy i awarie elektrycznych, mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP w okresie 24 miesięcy.
Obsługa serwisowa polega na kompleksowej obsłudze, konserwacji, przeglądach, pomiarach, AKPiA elektrycznych i mechanicznych systemów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

1 Wykonawca w ramach serwisu zobowiązuje się do:
1.1. Zapewnienia obsługi w zakresie utrzymania i zapewnienia poprawności funkcjonowania urządzeń i automatyki m.in.:
1. czyszczenia komponentów central wentylacyjnych i instalacji wodnych (wymienniki ciepła i chłodu, wirniki, filtry siatkowe itp.),
2. wymiany filtrów w systemach wentylacyjnych (dokładnych, kieszeniowych, kasetowych, wstępnych itp.). Filtry HEPA dostarcza Zamawiający, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ich montaż oraz weryfikację (walidację) szczelności osadzenia filtra w nawiewniku oraz pomiar integralności filtrów po zainstalowaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 14644. Pozostałe filtry dostarcza Wykonawca;
3. minimum 2 wizyt kontrolno serwisowych w miesiącu, podczas wizyt każdorazowo kontrola poprawności pracy urządzeń, sprawdzenie i ustawienia parametrów pracy, sprawdzenie i skasowanie błędów, uruchomienie urządzeń, ewentualna regulacja.
1.2. Niezwłocznego zgłaszania powstałych awarii lub uszkodzeń instalacji i urządzeń wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji wstępnej, potwierdzonej wpisem do Książki Napraw i Awarii. W sprawach awarii po godz.ch pracy i w dni wolne od pracy Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne;
1.3. Wykonywania napraw urządzeń po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego w uzgodnionym terminie, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej;
1.4. Niezwłocznego przyjęcia do serwisowania urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji o ile zostaną zainstalowane - bez dodatkowych opłat;
1.5. Sporządzania każdorazowo szczegółowego protokołu z napraw, konserwacji, pomiarów i przeglądów - szczegółowo z określeniem miejsca zainstalowania urządzenia, typem urządzenia, nr fabrycznym, opisem jaka część została wymieniona itp. w terminie do 24 godzin od zakończenia w/w czynności (na żądanie Zamawiającego wystawiania dodatkowych protokołów);
1.6. Każdorazowo zawiadamiania o przyjeździe osoby nadzorującej umowę ze strony Zamawiającego, oraz rejestrowania wejść/wyjść pracowników na obiekt na Biurze Przepustek (budynek nr 18);
1.7. Uzupełniania Książki Napraw i Awarii;
1.8. Prowadzenia ewidencji napraw, wymian itp. osobno dla każdego zespołu i przedstawianie jej Zamawiającemu na każde żądanie,
1.9 Udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na wykonywane usługi oraz naprawy i min. 12 miesięcznej gwarancji na wymienione urządzenia. Podstawą do roszczeń gwarancyjnych jest dokument sprzedaży. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z datą dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego;
1.10. Uzgodnienia z Zamawiającym przerw technologicznych potrzebnych dla wykonania napraw systemu wentylacji i klimatyzacji;
1.11. Podjęcia dodatkowych działań w celu uzyskania oszczędności;
1.12. Uzyskania pozwolenia na eksploatację zmodernizowanego systemu wentylacji i klimatyzacji;
1.13. Ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą;
1.14. Obsługi technicznej urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.)
1.15. Bieżące wprowadzanie danych do bazy CRO po otrzymaniu od Zamawiającego pełnomocnictwa i zakładanie kart urządzeń;
1.16. Kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowych gazów cieplarnianych i i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Un. UE z 20.05.2014 L150/195) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.) oraz Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2017 poz. 1567);
1.17. Zapewnienia niezbędnych parametrów dla potrzeb poszczególnych sal operacyjnych, zabiegowych, itp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 2019, poz. 595 z póź. zm.).
1.18. Wykonania co najmniej raz w roku pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej (nawiew i wywiew) z uwzględnieniem kubatury pomieszczeń (wg przeprowadzonych pomiarów w okresie wrzesień/październik w terminie do 30 października (każdego roku) oraz przedstawienie protokołów z wykonanych pomiarów, podpisanych przez upoważnione osoby zgodnie § 3;
1.19. Dezynfekcji i odgrzybiania przewodów wentylacyjnych do sal operacyjnych i zabiegowych niezbędnych do uzyskania prawidłowej czystości, co najmniej dwa razy do roku w terminie do 30 maja i 30 listopada każdego roku. Czyszczeniu lub dezynfekcji pozostałych instalacji i urządzeń wentylacyjnych, raz w roku w terminie do 30 maja każdego roku. Czystość mikrobiologiczna powietrza na salach operacyjnych i zabiegowych ma być potwierdzona przez dział epidemiologii szpitala;
1.20. Dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów na salach operacyjnych i pooperacyjnych - dwa razy do roku w miesiącu maju i listopadzie potwierdzone protokołami, podpisanymi przez osoby określone w § 3;
1.21. Dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów pozostałych (tj. w gabinetach lekarskich, rozdzielniach itp.) raz do roku w miesiącu maju potwierdzone protokołami, podpisanymi przez osoby określone w § 3;
1.22. Przeglądów sezonowych klimatyzatorów dwa razy do roku w terminie do 30 maja i 30 listopada każdego roku, polegających na:
- czyszczeniu filtrów parownika,
- czyszczeniu parownika,
- czyszczeniu skraplacza,
- czyszczeniu kratek wentylacyjnych,
- sprawdzeniu szczelności połączeń freonowych,
- sprawdzeniu połączeń elektrycznych,
- sprawdzeniu sterownika,
- pomiaru temperatury na wylocie do parownika,
- sprawdzeniu drożności (ew. udrożnieniu) odpływu skroplin;
1.23. Kontrolowaniu i utrzymaniu w sprawności instalacji ciepła technologicznego na potrzeby urządzeń wentylacji i klimatyzacji po stronie wtórnej;
Powyższe czynności Wykonawca wykonuje we wskazanych terminach, lub wg bieżących potrzeb zgłaszanych głównie poprzez osobę nadzorującą umowę, a w sytuacjach wyjątkowych przez serwisanta Szpitala, Kierowników lub Oddziałowe Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i OIT.

2. Wykonawca w ramach napraw i awarii zobowiązuje się do (NIE DOTYCZY URZĄDZEŃ GWARANCYJNYCH W NOWEJ
POLIKLINICE):
a) Przyjazdu na obiekt w ramach awarii i podjęcie naprawy w czasie do 60 min od momentu wezwania.
b) Usuwania powstałych awarii lub napraw urządzeń po uzyskaniu akceptacji kalkulacji wstępnej (potwierdzonej wpisem do książki napraw i awarii). W sprawach awarii po godz.ch pracy i w dni wolne Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne,
c) Wykonywania napraw urządzeń po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego, które po wykonaniu należy
rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej,
d) Sporządzania każdorazowo protokołów z napraw i awarii - odnotowanie ich w książce napraw i awarii urządzenia,
e) Udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na wykonywane naprawy i min. 12 miesięcznej gwarancji na wymianę urządzeń,
f) Wykonawca na zlecenie Zamawiającego przeprowadza również demontaż, przeniesienie i montaż urządzeń,
g) Uzgodnienia z zamawiającym przerw technologicznych potrzebnych dla wykonania napraw systemu wentylacji i klimatyzacji,
h) Ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą,
i) Uzyskanie pozwolenia na eksploatację systemu wentylacji i klimatyzacji po dokonaniu naprawy lub usunięciu awarii;

Składanie ofert:
Oferty proszę składać do 20.06.2022r do godz. 11.00

na adres e-mail: michal.gorczynski@10wsk.mil.pl

Wymagania:
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a. posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców, wskazanego odpowiednio w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 18.11.2015r. L301/28) albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 03.04.2008, L92/12), zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.z 2020r. poz. 2065 t.j.);
b. certyfikatu dla przedsiębiorców i personelu (F-gazy)(przynajmniej jedna osoba) zgodnie z art. 20 i 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
c. dysponowanie potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji przedmiotu zamówienia:
- co najmniej dwie osoby realizujące usługi serwisowe oraz naprawy,
- wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługi serwisowe oraz naprawy w
zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym muszą
posiadać uprawnienia grupy G1 ,,E"
- przynajmniej jedna osoba realizująca usługi serwisowe oraz naprawy w zakresie:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym musi posiadać
uprawnienia grupy G1 ,,D",
- wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługi serwisowe oraz naprawy w
zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym muszą
posiadać uprawnienia grupy G2 ,,E",
- przynajmniej jedna osoba realizująca usługi serwisowe oraz naprawy w zakresie:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym musi posiadać
uprawnienia grupy G2 ,,D"
d. spełnienia obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
e. spełnienia wymagań dotyczących wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 t.j.);
f. spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.);
g. wywozu i utylizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywanych prac, oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu zbytu potwierdzającego przekazanie odpadu na skup w przypadku wymiany f-gazu w urządzeniach klimatyzacyjnych;
h. przekazania złomu metalowego Zamawiającemu, oczyszczonego ze szkodliwych substancji (min. z oleju, czynnika chłodniczego), w tym wymienionych zużytych silników, klimatyzatorów, wentylatorów itp.
i. stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.