Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie z materiału własnego remontu cząstkowego dróg

Przedmiot:

Wykonanie z materiału własnego remontu cząstkowego dróg

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO I GMINA GĄBIN
UL.STARY RYNEK 16
09-530 GĄBIN
powiat: płocki
Tel 24 267 41 64
urzad-sekretariat@gabin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: GĄBIN
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel 24 267 41 64
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie z materiału własnego remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie całej gminy Gąbin w technologii masy mineralno-asfaltowej na gorąco z recyklera. Przewidywana powierzchnia do remontu ca 500 m?.
I. Opis przedmiotu zamówienia
W zakres remontu wchodzi:
- frezowanie nawierzchni na zimno w okolicy uszkodzenia na określoną
głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt
prostej figury geometrycznej np. prostokąta oraz w miarę pionowych krawędzi,
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając nawierzchnię do stanu powietrzno-suchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren
grysu, żwiru, piasku i pyłu
- rozłożenie mieszanki mineralno-asfaltowej (przygotowaną w recyklerze)
należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew
profilowych
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką płytową.
Cena wykonania l m2 remontu cząstkowego nawierzchni przy zastosowaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej przygotowanej w recyklerze powinna
obejmować również
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,

Dokument nr: GK.ZP.271.2.22.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert do 22.06.2022 r. do godz.13.oo
Akceptowalne formy składania ofert:
1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: urzad-sekretariat@gabin.pl
2. Wersja papierowa wysłana na adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin 09-530 Gąbin Ul. Stary Rynek 16

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 29.07.2022 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do
należytego wykonania zamówienia.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte
wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
III. Kryteria oceny ofert:
1. Opis kryteriów wyboru oferty:
Lp.
Waga
Kryterium
Sposób oceny kryterium
1
100%
cena
????=?????ż??? ???? ????????? (??????)???? ????????? ?????? (??????)?100%
Łącznie
100%
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie V adresów.
Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego podając koszt remontu 1 m? powierzchni remontowanej zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
Warunki wykluczenia:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.