Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa komponentów elektronicznych

Przedmiot:

Dostawa komponentów elektronicznych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ESOTIQ & HENDERSON S.A
Budowlanych 31C
80-298 Gdańsk
powiat: Gdańsk
glaskowski@esotiq.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113776
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Komponenty elektroniczne do struktur tekstronicznych stanowiących etykiety RFID
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0652/21 - Badania nad wynalezieniem struktur testronicznych stanowiących etykiety RFID w sklepie autonomicznym

Część 1
Dostawy komponentów elektronicznych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Komponenty elektroniczne do struktur tekstronicznych stanowiących etykiety RFID
Przedmiotem zamówienia są materiały oraz komponenty do konstrukcji etykiet RFID w tym:
1. Komponenty do podłoży elastycznych pokrytych miedzią - zestaw laminatów poliimidowych
2. Laminaty mikrofalowe do wytwarzania obwodów drukowanych
3. Zestaw chipów RFID
4. Zestaw materiałów technologicznych i zabezpieczających do wykonania demonstratorów układów mikroelektronicznych
5. Zestaw komponentów do formowania podłoży elastycznych
6. Zestaw foli termoizolacyjnych
7. Zestaw tuszy przewodzących
Szczegółowy zakres dostawy w tym opis, specyfikację jakościową i ilościową przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.
Wymagana dostawa nie później niż do 31.07.2022 jednakże dostawca może otrzymać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej jeśli zadeklaruje szybszy termin dostawy.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy z Wykonawcą.
3. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy telefonicznie lub mailowo.
4. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega, że:
o ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert;
o ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów; przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
6. W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia lub dostarczenia niezgodnie z terminem wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 25% wartości zamówienia.
Oferta powinna być dostarczona na jeden z poniższych sposobów
- W formie papierowej (osobiście, kurierem, pocztą) do siedziby firmy
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres glaskowski@esotiq.com
- za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjności

CPV: 31700000-3

Dokument nr: 2022-33103-113776

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-07-01
Koniec realizacji
2022-07-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
dostawy

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dostawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-15
Data ostatniej zmiany
2022-06-15 15:43:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 60% (max. 60 punktów)
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: (Cena najniższej oferty/ Cena badanej oferty) x 60 pkt = liczba punktów za kryterium cena.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin dostawy - 40% (max.40 pkt)
Ilość dni od daty podpisania umowy do dostawy.
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: (najkrótszy oferowany termin dostawy liczony w dniach / termin dostawy badanej oferty liczony w dniach) x 40 pkt = liczba punktów za kryterium termin dostawy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Grzegorz Laskowski
tel.:
e-mail: glaskowski@esotiq.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.