Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
powiat: jarociński
tel. +48 62 747 41 02 tel./fax +48 62 747 31 02, tel. 62 740 93 78
zamowienia@jaraczewo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jaraczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 62 747 41 0
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych wykonawczych wielobranżowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Górze oraz Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie."
Przedmiotem zamówienia jest:
a) Projekt Budowlano Wykonawczy Wielobranżowy Stacji Uzdatniania Wody Nosków w szerokim zakresie a w szczególności:
- Projektowanie instalacji technologicznych procesu uzdatniania wody, analiza wyników pod kątem zwiększenia możliwości produkcyjnych na obecnym obiekcie,
- Projektowanie rewitalizacji studni głębinowych, obudów wraz z wymianą sieci rurociągów tłocznych od studni głębinowych do budynku SUW,
- Projektowanie nowych zbiorników retencyjnych oraz wymiany sieci między obiektowych
- Projektowanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA
- Projektowanie instalacji zbiorników wód popłucznych z wykorzystaniem istniejących
- Projektowanie zagospodarowania terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz fotowoltaiką w racjonalny sposób zmniejszającą koszty utrzymania i produkcji wody na terenie SUW.
- Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami branżowymi oraz opisem STWIOR.
- Dokumentacja kompletna z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
b) Projekt Budowlano Wykonawczy Wielobranżowy Stacji Uzdatniania Wody Góra w szerokim zakresie a w szczególności;
- Projektowanie instalacji technologicznych procesu uzdatniania wody, analiza wyników pod kątem zwiększenia możliwości produkcyjnych na obecnym obiekcie,
- Projektowanie rewitalizacji studni głębinowych, obudów wraz z wymianą sieci rurociągów tłocznych od studni głębinowych do budynku SUW,
- Projektowanie nowych zbiorników retencyjnych oraz wymiany sieci między obiektowych
- Projektowanie budynku kontenerowego pomieszczenia gospodarczego
- Projektowanie rozbiórki istniejących pionowych zbiorników retencyjnych wody na SUW
- Projektowanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA
- Projektowanie instalacji zbiorników wód popłucznych z wykorzystaniem istniejących
- Projektowanie zagospodarowania terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz fotowoltaiką w racjonalny sposób zmniejszającą koszty utrzymania i produkcji wody na terenie SUW.
- Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami branżowymi oraz opisem STWIOR.
- Dokumentacja kompletna z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Dokument nr: Z.271.4.6.2022

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 20.06.2022r. godz. 9.00
2. Miejsce składania ofert: Ofertę na załączonym formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1) należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, pok. Nr 2, drogą pocztową na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do urzędu) lub mailowo na adres zamowienia@jaraczewo.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 25.11.2022r.

Wymagania:
Okres gwarancji 36 miesiące.
3. Forma składania ofert: Wykonawca powinien sporządzić ofertę według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena - 100 %
7. Inne postanowienia: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę
0 najniższej cenie.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich -- PLN.
Warunki płatności: przelew - 14 dni od daty dostarczenia faktury.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Jeżeli cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo żądania złożenia kalkulacji obliczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta taka zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 195/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu zostały zamieszczone stosowne obowiązki informacyjne.

Kontakt:
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie Urzędu Miasta
1 Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Katarzyna Borowczyk - tel. 62 740 93 78, zamowienia@jaraczewo.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.