Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5074z ostatnich 7 dni
21753z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Oleśnie
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
powiat: dąbrowski
tel. (14) 641-10-03, tel:14 641 24 41
sp-olesno@wp.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olesno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (14) 641-10-03,
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W WIELOPOLU
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na -
remoncie części pomieszczeń parteru budynku Oddziału Przedszkolnego w m. Wielopole.
Szczegółowy opis oraz zakres rzeczowy zamówienia zawarto:
- w przedmiarze robót stanowiącym dodatek nr 3 - do zapytania ofertowego,

Dokument nr: ZO/SP/2/22

Otwarcie ofert: VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 22.06.2022r.
o godz. 10:15.

Specyfikacja:
Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie
Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnie, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 - do 15:30, tel:14 641 24 41.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa w Oleśnie, 33-210 Olesno, Ul. Szkolna 5 - do dnia
22.06.2022r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
-- w terminie do 19.08.2022r.

Wymagania:
DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu :
- nie dopuszcza/ dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
V. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWZDZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone
w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 2 do zapytania ofertowego - (termin wykonania
warunki płatności,).
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wartość oferty ( neto oraz brutto),
- zawierać termin ważności oferty,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta winna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty - wg dodatku nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. wypełniony kosztorys ofertowy zawierający szczegółową wycenę oferty - wg przedmiaru
robót stanowiącego dodatek nr 4 do Zapytania ofertowego,
W kosztorysie ofertowym muszą być wyszczególnione wszystkie nośniki cenotwórcze, na
podstawie których został on sporządzony tj.
a) wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej,
b) cena materiałów ,
c) koszty pracy sprzętu,
d) narzuty kosztów pośrednich,
e) zysk,
3. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące
oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa w Oleśnie, ul. Szkolna 5, 33-210
Olesno; tytuł: REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W WIELOPOLU, oraz napis: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj.
22.06.2022r. godz. 10:15.
2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny brutto.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Zapytania
ofertowego przez Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gminaolesno.pl;
IX. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - CENA - 100%,
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony
internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe.
2.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego,
w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XII. UWAGI KOŃCOWE
Zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129
t.j.) wobec zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych stosuje się przepisy
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na powyższe niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest
zamówieniem w rozumieniu przywołanych przepisów.

Kontakt:
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Arkadiusz Morawiec pod numerem telefonu
14 641 24 41 , oraz adresem email: sekretariat@gminaolesno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.