Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
5431z ostatnich 7 dni
20212z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania w...

Przedmiot:

Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania w pasie drogowym dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Władysławowo
ul. Gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
Tel. + 48-58-674-54-56, tel. 58 674-54-70, tel. 58-674-54-54
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/pn/wladyslawowo/demand/notice/public/63873/details
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. + 48-58-674-54-
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Władysławowo zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowości Chałupy w terminie od 01.07.2022 roku do 31.08.2022 roku.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów
w strefie płatnego parkowania w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miejscowości Chałupy - Gmina Władysławowo w terminie od 01.07.2022 roku do 31.08.2022 roku, posiadających 97 miejsc parkingowych, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w niżej wymienionych lokalizacjach:
a) Ul. Bosmańska,
b) Ul. Sztormowa,
zgodnie i na zasadach określonych w obowiązujących Uchwałach Gminy Władysławowo, zwanej dalej Uchwałą, w tym:
1. Urządzenie i wyposażenie SPP - za wyjątkiem oznakowania pionowego i poziomego z wykorzystaniem 5 szt. parkomatów Zamawiającego (wraz z koniecznością ich zaprogramowania zgodnie z postanowieniami prawa miejscowego), usytuowanych w poniższych lokalizacjach:
1.1. w miejscowości Chałupy:
a) Ul. Bosmańska (3 szt. Wykonawcy w tym 1 szt. wyposażona w system umożliwiający dokonywanie płatność przy użyciu karty kredytowej)
b) Ul. Sztormowa (2 szt. Wykonawcy)
2. DOSTAWA i montaż i zaprogramowanie wszystkich urządzeń technicznych niezbędnych do zorganizowania SPP, w tym zwłaszcza urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, które muszą spełniać wymagania zawarte w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.
3. Koordynowanie obsługi SPP, w szczególności:
a) koordynacja poczynań ewentualnych podwykonawców,
b) dostawa i montaż wszystkich materiałów, maszyn i urządzeń, potrzebnych do realizacji zamówienia, w tym materiałów eksploatacyjnych do parkomatu,
c) stosowanie przy organizowaniu SPP wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania na podstawie odrębnych przepisów,
d) wykonanie wszelkich prac związanych z dostosowaniem terenu SPP do jej właściwego funkcjonowania (za wyjątkiem oznakowania poziomego i pionowego),
e) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, pomiarów, rozruchu,
f) zorganizowanie i wyposażenie biura SPP zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
4. Prowadzenie i administrowanie SPP zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt IV niniejszego zapytania ofertowego, gwarantującymi jej właściwe funkcjonowanie w okresie realizacji niniejszego zamówienia.

I. Wymagania techniczne dla urządzeń do pobierania i rozliczania opłat
parkingowych:
1. Wymaga się, aby urządzenie do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkomat):
1) posiadało zasilanie akumulatorowe lub dualne: akumulatorowo-solarne gwarantujące ciągłą eksploatację przez okres minimum 3 miesięcy bez konieczności jego wymiany na nowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość doładowywania akumulatora jednakże z zastrzeżeniem, że nie może mieć to wpływu na pracę urządzenia.
2) posiadało zabezpieczenie przed:
a) fałszowaniem dowodów wpłat np. (kod dzienny),
b) kradzieżą i wandalizmem,
3) urządzenia muszą akceptować uiszczenie opłat monetami PLN,
4) urządzenia muszą akceptować uiszczanie opłat za pomocą aplikacji telefonicznej,
5) Zamawiający wymaga aby 1 szt. z parkomatów usytuowane na Ul. Bosmańskiej dodatkowo wyposażony był w system umożliwiający dokonywanie płatność przy użyciu karty kredytowej,
6) spełniało wymagania określone w Polskich Normach w zakresie:
a) bezpieczeństwa,
a) odporności na uszkodzenia mechaniczne,
b) niezakłóconego działania i wytrzymałości w trakcie pracy na otwartej przestrzeni w naszym klimacie,
7) posiadało na obudowie czytelne etykiety z informacjami o stawkach opłat parkingowych i godz.ch obowiązywania opłat w SPP, wszelkie niezbędne informacje zapewniające poprawną obsługę, oraz możliwość zmiany napisów na wyświetlaczu,
8) posiadało przyciski piezoelektryczne lub mechaniczne,
9) posiadało jeden otwór służący zarówno do odbioru biletów oraz do zwrotu bilonu w przypadku przerwania dokonywania opłaty lub jej anulacji,
10) posiadało system monitorowania pracy serwisu technicznego oraz służb kontrolnych poprzez wydruk biletu testowego specjalnym żetonem,
11) dokumentowało wpływy z tytułu parkowania oraz:
a) liczbę wydanych biletów,
b) sumę przychodów od ostatniej kolekcji,
c) sumę przychodów w parkomacie od początku uruchomienia,
d) wszystkie typy zdarzeń serwisowych,
e) zestawienie transakcji z podziałem na przedziały kwotowe i czasowe,
f) inne informacje niezbędne do właściwej realizacji niniejszego zamówienia,
12) drukowało jednoczęściowy bilet parkingowy informujący o nazwie emitenta, dacie, czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania, numerze parkomatu, wysokości przyjętej wpłaty, sposobie umieszczenia go w pojeździe,
13) posiadało wymienną kasetę kolekcyjną (ze stali nierdzewnej) na bilon o pojemności min. 5 litrów, po wyciągnięciu której nastąpi automatyczny wydruk raportu kasowego zawierającego dane o:
kwocie zgromadzonych pieniędzy,
liczba poszczególnych monet,
numerze kolekcji,
data i godz. wybiórki pieniędzy,
numer urządzenia oraz jego lokalizacja,
statystyki kwotowe i czasowe (na oddzielnym bilecie),
14) urządzenie musi posiadać obudowę jednoczęściową wykonaną z blachy nierdzewnej, składać się z dwóch oddzielonych od siebie przedziałów kasowego oraz technicznego. Obudowa musi być odporna na uszkodzenia mechaniczne, pomalowaną farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych,
15) urządzenie musi posiadać oddzielne drzwi do przedziału kasowego oraz do przedziału technicznego zabezpieczone oddzielnymi, różnymi zamkami,
16) Zamawiający wymaga aby parkomat był wyposażony w modemy do komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym poprzez GSM/GPRS,
17) w celu szybszej reakcji serwisu Wykonawcy na wadliwie działające parkomaty, oraz na rozpatrywanie ewentualnych reklamacji klientów przez Biuro SPP, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył do własnego biura takie oprogramowanie, które będzie umożliwiało mu szybką identyfikację awarii w trybie rzeczywistym,
18) parkomat powinien przesyłać do oprogramowania Wykonawcy poprzez modem GSM lub GSM/GPRS w trybie rzeczywistym informacje o zajściu następujących zdarzeń:
awarii podstawowych modułów (drukarka, kasa pośrednia, , procesor itp.),
zbyt niskim poziomie naładowania akumulatora,
zbliżającym się końcu taśmy papierowej do drukowania biletów,
wysokim stopniu napełnienia skarbca.
Wszelkie koszty związane z przesyłaniem danych ponosi Wykonawca,
19) parkomat musi posiadać moduł pamięci, którego konstrukcja musi uniemożliwiać jego wymianę bez naruszenia zabezpieczeń producenta. Wyklucza się zastosowanie wymiennych modułów pamięci takich jak: pamięć USB, karty pamięci itp.,
20) parkomat powinien informować na wyświetlaczu o niskim poziomie papieru, niskim napięciu akumulatora oraz o wysokim zapełnieniu kasy. W trybie serwisowym powinien wyświetlać informację o występującym uszkodzeniu oraz umożliwiać wyświetlenie aktualnego napięcia akumulatora.
21) parkomat powinien umożliwiać wydruk ostatnich zdarzeń serwisowych lub operacyjnych.
2. Zamawiający dopuszcza urządzenia używane spełniające w/w warunki, jednak po dokonanej renowacji serwisowej i nie noszące zewnętrznych znamion użytkowania. Po zakończeniu niniejszego zamówienia pozostają one własnością Wykonawcy.
3. Zamawiający nie określa koloru ani wysokości urządzenia,. Wskazane jest, aby urządzenie było dobrze widoczne na ulicy.

II. Wymagania dotyczące zorganizowania i wyposażenia biura SPP:
1. Utworzenie biura SPP na terenie miejscowości Władysławowo.
2. Wykonawca zapewni urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura i wyposaży go w sprzęt biurowy i gospodarczy.
3. Wykonawca wyposaży kontrolerów w odzież służbową i inne oznakowania pozwalające na ich identyfikację.
4. Wykonawca wyposaży kontrolerów w telefony komórkowe zwalające na identyfikację opłat za pomocą aplikacji telefonicznej. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zobowiązany jest uruchomić system płatności mobilnych. Opłaty z tytułu płatności mobilnych stanowią dochód Zamawiającego i nie zwiększają wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w formie ryczałtowej za całość usługi.
5. DOSTAWA i uruchomienie na okres od 01.07.2022 roku do 31.08.2022 roku oprogramowania umożliwiającego Zamawiającemu prowadzenie windykacji należności za parkowanie, ewidencję wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełnienia przez proponowane oprogramowanie n/w warunków:
a) musi być kompatybilne z systemem zainstalowanym na urządzeniach przenośnych,
b) musi spełniać wymagania RODO dotyczące zabezpieczeń danych osobowych,
c) musi mieć możliwość rozliczania wystawionych zawiadomień,
d) musi mieć możliwość do wystawiania/rozliczania upomnień i tytułów egzekucyjnych,
e) musi posiadać moduł umożliwiający Zamawiającemu tworzenie raportów oraz zestawień ze zgromadzonych danych,
f) musi zawierać moduł kasowy do rejestracji wszystkich wpłat dokonywanych na dokumentach,
g) musi posiadać możliwość utworzenia kartoteki zobowiązanego,
h) musi umożliwiać komunikację dwustronną w trybie online z terminalem przenośnym w zakresie odczytywania danych o wystawionych opłatach dodatkowych oraz konfigurowanie programu terminala kontrolera,
i) musi posiadać mapę na której identyfikuje się lokalizację kontrolera,
j) musi posiadać możliwość rozliczania wpływów z parkomatów,
k) musi mieć możliwość wystawiania faktur oraz dokumentów KP/KW,
l) musi posiadać system sczytywania zdjęć oraz podpinania ich pod zawiadomienia,
m) musi być zgodne co najmniej z Windows 7 oraz wykonane w technologii min. 32-bity,
n) musi zostać zainstalowane przez Wykonawcę na stanowisku w siedzibie Zamawiającego, wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wszystkie koszty łączności urządzeń mobilnych z serwerami w trybie rzeczywistym leżą po stronie Wykonawcy.
7. Stworzenie w biurze SPP komputerowej bazy danych, niezbędnej do rzetelnej kontroli wszystkich wpływów z opłat parkingowych.
8. Stworzenie w biurze SPP komputerowej bazy wystawionych zawiadomień o nieuiszczeniu opłaty parkingowej lub nieprzedłużeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP.
9. Stworzenie w biurze SPP fotograficznej bazy potwierdzającej datę i miejsce postoju pojazdu każdorazowo dokumentującej wystawienie zawiadomienia.
10. Uruchomienie SPP.
III. Wymagania dotyczące prowadzenia i administrowania SPP - obowiązki wykonawcy zamówienia.
1. Pobieranie opłat za parkowanie przy wykorzystaniu parkomatu zainstalowanego w SPP oraz opłat dodatkowych określonych uchwałą.
2. Dokumentowanie wszystkich wpływów oraz raportów dochodowych SPP do celów rozrachunkowych z Zamawiającym.
3. Bieżące kontrolowanie uiszczania opłat za postój.
4. Wystawianie zawiadomień informujących o nieuiszczeniu opłaty za parkowanie lub nieprzedłużeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP obligujących do zapłaty opłaty dodatkowej i umieszczanie ich za wycieraczką samochodu.
5. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej datę i miejsce postoju pojazdu (fotografia winna wyraźnie wskazywać datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczny element infrastruktury miasta pozwalający w sposób jednoznaczny określić faktyczne miejsce postoju pojazdu).
6. Rozpatrywanie reklamacji.
7. Codzienna aktualizacja komputerowej bazy danych o wystawione w danym dniu zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty parkingowej lub nieprzedłużeniu opłaty za parkowanie pojazdu w SPP.
8. Codzienna aktualizacja fotograficznej bazy potwierdzającej datę i miejsce postoju pojazdu każdorazowo dokumentującej wystawienie zawiadomienia.
Przekazywanie Zamawiającemu wszystkich kopii wystawionych zawiadomień o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas w SPP celem sprawdzenia dokonanych wpłat, ich ewidencji i dalszego dochodzenia przez Zamawiającego należności wg przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przekazywanie winno odbywać się nie później niż do 14 dni po zakończeniu miesiąca. Przekazanie kopii zawiadomień o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej oraz zaktualizowanej bazy w formacie excel oraz xml gotowym do masowego zapytania CEPIK.
9. takich zawiadomień należy przekazać Zamawiającemu jednorazowo do dnia 17.09.2022r. Natomiast ostateczne rozliczenie usług musi nastąpić do dnia 29.10.2022r.
10. Przekazywanie Zamawiającemu aktualnej bazy wystawionych zawiadomień nie rzadziej niż raz w miesiącu.
11. Przegrywanie na płytę DVD i przekazywanie Zamawiającemu aktualnej bazy fotograficznej za miniony miesiąc w czasie do 14 dnia kolejnego miesiąca.
12. Tworzenie kopii bezpieczeństwa na płytach CD lub DVD nie rzadziej niż:
1) jeden raz na tydzień dla bazy wystawionych zawiadomień,
2) jeden raz na miesiąc dla bazy fotograficznej.
13. Zagwarantowanie na własny koszt i ryzyko bezpiecznego dowiezienia do banku pieniędzy pobranych z parkomatów i opłat, celem dokonania wpłaty na konto Zamawiającego.
14. Wpływy z SPP winny być wpłacone na konto Zamawiającego w ciągu 7 dni od zakończenia danego miesiąca rozliczeniowego.
15. Dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący między innymi naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzenia do pobierania i rozliczania opłat parkingowych lub ich elementów, części zamiennych, oznakowanie urządzeń nieczynnych.
16. Usuwanie wszelkich awarii w SPP w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, z zastrzeżeniem, iż wszelkie szkody w zakresie oznakowania, awarii, kradzieży czy uszkodzenia urządzeń SPP, kradzieży kasetek z pieniędzmi usuwa na swój koszt Wykonawca oraz będzie dochodzić na własny koszt i we własnym zakresie odszkodowania od osoby, która ww. szkody spowodowała.
17. Zagwarantowanie nieodpłatnych dostaw części zamiennych od producenta urządzeń do pobierania rozliczania opłat parkingowych, wszelkich materiałów eksploatacyjnych w okresie realizacji umowy.
18. Czyszczenie i utrzymywanie w estetycznym stanie parkomatów, usuwanie szkód spowodowanych wandalizmem, kradzieżą.
19. Koordynowanie napraw i prac serwisowo - nadzorczych.
20. Kontrola czytelności i pełności oznakowania.
21. Współpraca ze Strażą Miejską i Policją.
22. Ubezpieczenie parkomatów od aktów wandalizmu.
23. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wzorów zawiadomień o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty obligujących do uiszczenia opłaty dodatkowej na podstawie obowiązujących przepisów i prawa lokalnego.
24. Dysponowanie minimum 1 pracownikiem biurowym (1 osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia) oraz kontrolerami, serwisantami - przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia, przeszkolenie ich i wyposażenie.
25. Zorganizowanie służb serwisowych.

CPV: 63712400-7

Dokument nr: RIiGK.ZO.22.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/pn/wladyslawowo/demand/notice/public/63873/details
Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik nr 2 za pośrednictwem platformy E-Zamawiający w formie elektronicznej na adres https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 20.06.2022 roku do godz. 12:00

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Zamawiający wymaga wobec Wykonawcy przedmiotu zamówienia spełnienia następujących warunków:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, polegającego na wykonywaniu w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi polegającej na obsłudze miejsc parkingowych za pomocą parkomatów przez okres ciągły trwający co najmniej 3 miesiące o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 200 szt.,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, tj. dysponuje lub będzie dysponował parkomatami spełniającymi warunki techniczne określone w pkt II w ilości 22 szt., zestawem komputerowym - 1 szt., aparatem cyfrowym - 2 szt., telefonem komórkowym - 2 szt., samochodem - 1 szt. oraz co najmniej jedną osobą (pracownikiem biurowym) wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z umowy i do kontaktów z Zamawiającym,
na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny
1. Za świadczenie usługi zorganizowania i prowadzenia sezonowej obsługi parkingów w SPP w pasie drogowym dróg gminnych w Chałupach na terenie Gminy Władysławowo w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022 Wykonawca określi wynagrodzenie ryczałtowe brutto bez względu na wartość wpływów z tytułu opłat wniesionych w parkomatach, zezwoleń indywidualnych oraz opłat dodatkowych za nieopłacenie postoju lub przekroczenie czasu opłaconego postoju, wniesionych w biurze SPP lub wpłaconych na konto Zamawiającego.
2. Wykonawca w ofercie cenowej, złożonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, określi cenę ofertową brutto uwzględniającą należny podatek VAT.
3. Rozliczenie usług nastąpi w trzech równych ratach, na koniec danego miesiąca objętego okresem świadczenia usługi.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz koszty, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
Z postępowania zostanie sporządzony protokół. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej, adres https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, A TAKŻE DO POZOSTAWIENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERENTA, BEZ PODANIA UZASADNIENIA.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z póź. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Władysławowo - Urząd Miejski we Władysławowie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie jest Pan Grzegorz Nowak, kontakt: adres e-mail: g.nowak@wladyslawowo.pl, telefon 58 674 55 55;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr RIiGK.ZO.22.2022.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
W razie pytań proszę kontaktować się z P. Sylwią Koss - Chludzińską- p. o. kierownika RIiGK tel. 58 674-54-70 lub P. Romanem Mach - Inspektorem RIiGK, tel. 58-674-54-54.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.