Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa studni głębinowej na boisku piłkarskim

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa studni głębinowej na boisku piłkarskim

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Ośna Lubuskiego
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie
powiat: słubicki
tel. 95 757 1331, tel. 95 757 1330
promocja@osno.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Ośno Lubuskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 95 757 1331, te
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje
,,Budowa studni głębinowej na boisku piłkarskim w Siennie"
położonej na działce ewidencyjnej Nr:96, w miejscowości Sienno
w tym :
1. Otwór studzienny wraz z filtrami i głowicą
1.1 KNR-W 201W 0602 - 0501-040 Mechaniczne wykonanie studni, średnicy nominalnej otworów studni do 200 mm, III-IV kat. pokładów. Filtr z siatki z tworzyw sztucznych. Analogia 30,00 m
1.2 KNR 2-28 0101-01-020 Obudowy studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm wierconych w gotowym wykopie do głębokości 2,0 m 1,00 szt.
1.3 KNR 2-28 0102-01-020 Głowice na rury wiertnicze o średnicy zewnętrznej 300 mm(11 3/4'') 1,00 szt.
2. Wyposażenie studni pompowni. Układ hydrauliczny
2.1 KNR 2-18 0907-01-040 Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, łączonych metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63 mm 2,00 m
2.2 AW-090 Montaż złączek elektrooporowych obejścia 6,00 kpl
2.3 AW-090 Montaż złączek elektrooporowych redukcje 2,00 kpl
2.4 KNR 21-51 0112-0601-020 Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50 mm 1,00 szt.
2.5 KNR 2-28 0207-01-020 Przepustnice zaporowe o średnicy nominalnej rury 50 mm, śruby o wymiarach M16x110 2,00 szt.
2.6 KNR 2-28 0204-01-033 Konstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 5 kg 2,00 kg
2.7 KNNR 8 0116-020-020 Analogia. Montaż armatury mosiężnej pod manometry i zawory 12,00 szt.
2.8 KNR 2-28 0214-01-090 Manometry 2,00 kpl
2.9 KNR 2-28 0214-03-090 Wyłączniki ciśnieniowe manometryczne. Analogia wyłącznik ciśnieniowy 2,00 kpl
2.10 KNR 2-28 0103-01-090 Pompy głębinowe w studniach wierconych o ciężarze 0,10 t opuszczane na głębokość 15,0 m; rury tłoczone o średnicy 50 mm 1,00 kpl
2.11 KNR 2-18 W 0708-01-176 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej ,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm- Płukanie przyłącza 200 m
2.12 KNR 2-18 W 0704-01-172 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych próba szczelności pompowni 1 próba
2.13 KNR Analogia - Testy nawadniania wyregulowanie pracy pompy 200 m
3. Sterowanie elektryczne
3.1 KNR 5-08 0201-03-040 Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechan. Przykręcanie uchwytów do kołków plastik., podłoże betonowe 4,00 m
3.2 KNR 5-08 0211-01-040 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu, mocowane paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żyłdo 6 Cu,12 Al. Mm2 30,00 m
3.3 KNKRB 05 0602-0102-040 Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w budynkach i na estakadach. Kabel 1 żyłowy układany bez mocowania, o masie do 1,0 kg/m. Połączenie wyrównujące potencjał PE przewód LGY 10. 4,00 m
3.4 KNR 5-08 0401-06-020 Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe 4,00 szt.
3.5 KNR 5-08 0404-01-020 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach 1,00 szt.
3.6 KNR 5-08 0813-03-020 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 6 mm2 36,00 szt.
3.7 KNR 5-08 0814-01-020 Montaż końcówek przez zaciskanie. Przekrój żył do 6 mm2 36,00 szt.
3.8 KNR 7-08 0301-02-020 Układ sterowania elektrycznego Analogia. Montaż układu soft start oraz wyłącznik suchobegu 1,00 szt.
3.9 AW-020 Montaż wyposażenia skrzyni sterująco zabezpieczającej pompę. Analogia 1,00 szt.

Dokument nr: DG.042.6.2022

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r., do godz.15:30.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:
Gmina Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie
,,BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ WRAZ Z POMPĄ NA BOISKU PIŁKARSKIM W SIENNIE"

Miejsce i termin realizacji:
1. IV. Wymagany termin realizacji umowy: 4 miesiące od podpisania umowy, nie później niż:
miesiąc od daty przekazania Wykonawcy zatwierdzonego projektu robót geologicznych
miesiąc od daty przekazania Wykonawcy zatwierdzonego operatu wodnoprawnego

Wymagania:
I. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w formie pisemnej, napisanej w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
2. Oferta ma obejmować całość zamówienia, a ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo
i słownie.
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty.
4. W przypadku, gdy informacje wskazane w załącznikach nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać ,,nie dotyczy" w odpowiednią rubrykę załącznika. W załącznikach miejsca oznaczone (..................) lub ( ........... /........... ) wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie informacje lub niepotrzebne skreśla, pozostawiając wariant właściwy dla Wykonawcy.
5. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Dokumenty
w innych językach stanowiące część oferty muszą być przetłumaczone na język polski i tłumaczenie to musi być zamieszczone w ofercie.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).
7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz.1740 ze zm.) pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, przy czym dokumenty obejmujące treść oświadczenia woli składane są w formie pisemnej w oryginale zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz.1740 ze zm.).
III. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane/geologiczne polegające na wykonaniu otworu eksploatacyjnego (studni) o głębokości co najmniej 45,0 m p.p.t. oraz wydajności co najmniej 9,5 m3/h metodą udarowo-obrotową lub obrotową na tzw. ,,płuczkę".
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane kwalifikacje do nadzorowania robót geologicznych - zgodnie z obowiązującą ustawą - Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U z 2021 r. poz. 1420 z późn.zm.).
V. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%.
Cena oferty punktowana będzie według wzoru:
C = Cena najtańszej oferty brutto/cena badanej oferty brutto x 100 pkt. x 100%
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena - 100 pkt.

VI. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty według załączonego wzoru.
2. Zamawiający uzyska informację z CEiDG lub KRS, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym celu wykonawca wskazuje dane umożliwiające dostęp do tych środków: ........................ (należy podać nr NIP lub KRS w zależności od rodzaju prowadzonej działalności)
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załączonego wzoru.
4. Oświadczenie sankcyjne według załączonego wzoru.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi/geologicznymi (zapewnienie nadzoru geologicznego z odpowiednimi uprawnieniami), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; według załączonego wzoru
6. Wykaz robót budowlanych/geologicznych (minimum dwie) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Powyższe prace powinny dotyczyć robót mających na celu wykonanie studni wierconej o głębokości co najmniej 45,0 m p.p.t. oraz wydajności co najmniej 9,5 m3/h. według załączonego wzoru. Wraz z wykazem Wykonawca dołączy dowody (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru) dotyczące wykonanych robót budowlanych/geologicznych potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej/geologicznej (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - jeśli dotyczy.
7. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Te oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

1. W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek VAT.

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty musi zostać podana w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
5. W cenie Wykonawca uwzględni również: materiały pomocnicze, dostawę, montaż urządzeń, transport, składowanie i utylizację odpadów, akcesoria, organizację placu budowy, media niezbędne na czas budowy, koszty gwarancji, koszty wynikające z realizacji warunków umowy itp. oraz okres realizacji inwestycji.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Rozliczenie robót pomiędzy stronami nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane roboty na podstawie kosztorysu powykonawczego.
3. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferta, żeby została rozpatrzona we wskazanym terminie musi znaleźć się w posiadaniu Zamawiającego. Te oferty, które dotrą po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
6. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. VIII.2 ,,Miejsce i termin złożenia oferty cenowej". Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. VIII.2, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

IX. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
XI. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Wykonawca obowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania, będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
1) kopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi/geologicznymi osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wykazem osób załączonym do oferty);

Kontakt:
X. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Pracownik merytoryczny:
Aleksandra Adamska, promocja@osno.pl, tel. 95 757 1331, pok. Nr 6 (parter)
Sławomir Górski, slawomir.gorski@osno.pl, tel. 95 757 1330, pok. nr 5 (parter).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.