Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Adaptacja - remont dodatkowej sali ćwiczeń

Przedmiot:

Adaptacja - remont dodatkowej sali ćwiczeń

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie
UL. BŁ. KAROLINY 21
35-119 RZESZÓW
powiat: Rzeszów
TEL. 17/7482497 LUB 17/7482501
sekretariat@spl8.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: RZESZÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 17/7482497 LUB
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja - remont dodatkowej sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej
nr 18 w Rzeszowie.
Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest - Dostosowanie pomieszczenia magazynowego o powierzchni 101,5 m2 pomieszczenie 004 na dodatkową salę ćwiczeń oraz pomieszczenie 004a (15,9m2) na magazyn sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, polegającej na:
1) Położeniu wykładziny sportowej:
a) Zbicie cokołów i szpachlowanie,
b) wykonanie warstwy szczepnej na gresie,
c) wykonanie wylewki samopoziomującej 3-4 mm,
d) montaż wykładziny sportowej PCV gr. 4,5 mm na kleju,
e) montaż cokołów PCV wys. 6 cm na ścianę.
2) Obudowa słupów z pianki poliuretanowej do wysokości 2 m
3) Zabezpieczenie lamp/świetlówek przed upadkiem lub wymiana oświetlenia na bezpieczne stosowane w salach sportowych zgodne z odpowiednimi normami.
4) Roboty pozostałe / uwagi
o Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną,
o Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.
3. Okres gwarancji / rękojmi:
2 lata

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 22.06.2022 r. godz. 12:30. W przypadku wysłania ofert pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do siedziby Kupującego.

Specyfikacja:
2) Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mogą dokonać oględzin / wizji lokalnej oraz uzyskać dodatkowe informacje w godz.ch 7:00-15:00 pod nr tel. 17/ 7482497 lub e-mail: kierownik@spl8.resman.pl

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
? drogą listową w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, Ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
? osobiście w zamkniętej opisanej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, Ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@spl8.resman.pl z tematem wiadomości : Adaptacja - remont dodatkowej sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie.
Do dnia 22.06.2022 r. godz. 12:00.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, do oferty należy załączyć parafowany wzór umowy - załącznik nr 4, oraz podpisaną klauzule informacyjną z art. 13 RODO. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Szkoła Podstawowa Nr 18 Ul. Bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów, OFERTA:: Adaptacja - remont dodatkowej sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie.

Miejsce i termin realizacji:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały oraz sprzęt do wykonania przedmiotu umowy własnym transportem, na swój koszt i ryzyko co należy uwzględnić w złożonej ofercie.
5. Termin wykonania zamówienia:
Do 12.08.2022 r.

Wymagania:
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 1) cena oferowana (brutto) -100 %
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
Kryterium cena, oceniany będzie wg wzoru:
Cn
PI =------xlOO
Cb
gdzie:
PI- ilość punktów w kryterium cena
Cn - najniższa cena,
Cb - cena oferty badanej,
100-wskaźnik stały,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 8. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuję niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.