Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie, dostawa i montaż słupków oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic

Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż słupków oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
15 8738476
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: 15 8738476
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaklików 15.06.2022 r. (miejscowość i data)
Postępowanie dotyczące udzjelenia zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w trybie zapytania ofertowego nr 37/2022
NAZWA ZADANIA:
Wykonanie, dostawa i montaż słupków oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic ZAMAWIAJĄCY:
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie, dostawa i montaż słupków oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż ( posadowienie) słupków, w szacowanej ilości ok. 85 szt., oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic na terenie Gminy Zaklików w szacowanej ilości ok. 131 szt. wraz z ich montaż do słupków. Przez wykonanie, dostawę i montaż należy rozumieć: wykonanie lub zakup tablic i słupków wg. specyfikacji i wzorów określonych w niniejszym zapytaniu, załadunek, transport, montaż tablic na słupkach oraz posadowenie słupków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz wszystkie koszt}' z tym związane. 2.1 Opis wykonania i montażu tablic :
a) Tablica
- tablica ulicowa dwustronna w ramce o wymiarach 765 X 165 mm,
- tablica wykonana z dwóch płatów blachy aluminiowej o grubości 1 mm każdy płat ( 1050 H 12 chemicznie odtłuszczone ) pokryte folią odblaskową 3M 4750 lub równoważną (folia pierwszej generacji, 7 -- letnia) całość umieszczona w ocynkowanej ramce, malowanej proszkowo na kolor RAL 5005 (niebieski sygnałowy),
- napisy i tło wykonane drukiem sylwetowym twardym,
- tablica powinna zawierać : nazwę ulicy ( kolor biały na niebieskim tle ), nazwę miejscowości ( kolor biały na czerwonym tle kolor - RAL 3000 ), dwukolorowy ( czerwono-biały ) herb miasta oraz nieusuwalny znak Zamawiającego - Ur\\\\ąd Miasta Zaklików wykonany technologią laserową widoczny pod kątem 30 stopni w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej. Tablica zgodna z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 ,
- tablica zabezpieczona folią ochronną anty - UV.
b) Montaż tablicy
- tablica mocowana do słupka przy pomocy taśmy nierdzewnej chromowo -- niklowej o minimalnej szerokości 12,7 mm i zapinek, tablica powinna być zabezpieczona przed obracaniem tablicy wokół osi słupka.
c) Słupek
- słupek stalowy, ocynkowany (powłoka grubości 12 um), malowany proszkowo (80-90 |im ) z kotwą poprzeczną,
- średnica: 2", wysokość: 3,5 m, grubość ścianki 2,5 mm,
- kolor słupka: niebieski sygnałów)' RAL 5005.
d) Montaż słupka
- słupek montowany jest do podłoża przy pomocy kotwy, dodatkowo stopa betonowa o głęb. 70 cm, słupki będą montowane w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, poglądowa lokalizacja słupków i tablic wskazana została w załączniku nr 5
- zwieńczenie słupka: plastikowy kapsel ( zaślepka ).
2.2 Szacunkowa ilość materiałów stanowiących przedmiot dostawy:
a) słupki stalowe : 85 szt.
b) tablice z nazwami ulic: 131 szt.
c) szacowaną ilość słupków wraz z ilością montowanych na nich tablic z nazwami ulic wskazano w zał. nr 6
2.3 Określone powyżej ilości materiałów są szacunkowe. Składając ofertę należy oprócz skalkulowania
wykonania ( zakupu ), dostawy i montażu wskazanej powyżej szacunkowej ilości należy podać cenę jednostkową:
a) słupka z montażem (posadowieniem)
b) tablicy z montażem do słupka
2.4 Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości materiałów stanowiących przedmiot niniejszego zapytania w stosunku do szacowanych ilości określonych w pkt. 2.2. w granicach do 10 % ( zwiększenie lub zmniejszenie).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji ma być wystawione w oryginale oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w formularzu oferta i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Obowiązującą formą rozliczenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie wyliczone na podstawie faktyczne dostarczonych i zamontowanych materiałów w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane w postępowaniu -- wykonawca zobowiązany jest do właściwego skalkulowania ceny w oparciu o dołączone do oferty załączniki, zapewniającego kompleksową realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.
7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z 2 Wykonawcami, których oferty będą najkorzystniejsze.

CPV: 34928472-7

Dokument nr: 37/2022

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, Ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do 22.06.2022 r. godz. 12.00 Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej w formie skanu podpisanej oferty lub dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: zamowienia@zaklikow.pl..
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z dwoma Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze (uzyskają najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Negocjacje polegać będą na .umożliwieniu złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i formie.

Miejsce i termin realizacji:
II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zapytania ofertowego należy zrealizować w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i odpowiednim potencjałem technicznym. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zadanie tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na dostawie i montażu oznakowania pionowego dróg, ulic o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany do oferty dołączyć wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zapytania), oraz załączeniem dowodów określających, czy te zadania zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były świadczone/wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów --inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 1
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (w szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywałnym atramentem (tuszem), być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres email, numer NIP, być podpisana przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania ofert):
a) Formularz ofertowe - zał. nr 1
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2
c) Wykaz zrealizowanych zamówień - zał. nr 3
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
3.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w formie pisemnej lub elektronicznej w formie skanu dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem
3
elektronicznym na adres: zamowienia@zaklikow.pl,. z odpowiednim dopiskiem -- treścią tematu wiadomości (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).
3.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienie postępowania przez Zamawiającego Wykonawcom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie lub zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.6 Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty, która nie będzie zawierać wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub w przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą zgodne z formą określoną w zapytaniu, bez konieczności wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Język i forma porozumiewania się:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.

VII WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.1 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.2 Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
1.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
1.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
2.1 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
4
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
2.2 Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego w-ww.zaklikow.biulety.net w zakładce zamówienia poniżej 130 000 złotych.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy na wzorze i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Uwagi:
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: 1.1 Cena ofertowa - znaczenie 100 %.
W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
C min
Wartość punktowa ofert Kc = ------------------------ x.l00pkt
Cof
gdzie:
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu ocenie, C of - cena ofertowa brutto oferty badanej
Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych punktów i znaczenia procentowego kryterium.
4-r3 Inne kryteria: .....................................................................................................
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Roman Kozieł w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 -- 15:30 numer telefonu 15 8738476, adres email: roman.koziel@zaklikow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.