Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel: (58) 32 64 990 fax: (58) 32 64 999
sekretariat@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (58) 32 64 990
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w podziale na części: Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczenia zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz
Część 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczenia zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Ul. Tczewskiej w Gminie Skarszewy poprzez budowę chodnika wraz z remontem nawierzchni

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: WUDiM.26.15.2022.ZK

Specyfikacja:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia*I opisem przedmiotu zamówienia jest uproszczona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót*. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Składanie ofert:
Złożenie oferty online możliwe jest poprzez załączenie (za pośrednictwem przycisku ,,złóż ofertę") plików w formacie np. PDF lub JPG (skan lub fotografia wypełnionej oferty wraz z załącznikami).
2
w terminie do dnia: . 22.06.2022 . do godz. 800

Wymagania:
Kryteria oceny ofert: cena - 100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:*1
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę/osoby posiadającą/ce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży mostowej/drogowej oraz spełniającą/ce następujące warunki:
Część Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie*
uprawnienia doświadczenie
i 2 3 4
1 Inspektor nadzoru inwestorskiego - branża mostowa Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności mostowej lub równoważne Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie/ przebudowie mostu/
' Jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki.
wiaduktu/ estakady o długości całkowitej min. 30 m w ciągu drogi publicznej klasy min. Z
2 Inspektor nadzoru inwestorskiego - branża drogowa Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie/ remoncie drogi publicznej klasy min. Z, o długości odcinka drogi min. 300 m
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej i drogowej.
Spełnienie opisanych powyżej warunków należy udokumentować poprzez wypełnienie załącznika ,,Potencjał kadrowy" oraz załączenie referencji lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie OSOBY wymienionej w załączniku.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu) wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia.*2
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.**
6. Jeżeli cena złożonej oferty (łub jej istotne składowe)* będzie wydawać się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty (łub jej istotnych składowych)*.
7. Istotne warunki zamówienia*:
Opis Przedmiotu Zamówienia i/łub wzór umowy*.
8. Termin realizacji zamówienia: data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem.
9. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert* należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Biurze Podawczym) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 1 la, 80-778 Gdańsk, lub
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego4,
2 Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwa do zastosowania tylko, jeżeli została przewidziana w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
3 Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwa do zastosowania tylko, jeżeli została przewidziana w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres oraz opisane:
,,Oferta na - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w podziale na części (znak sprawy: WUDiM.26.15.2022.ZK)"
Nie otwierać przed dniem
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum").
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk, e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzjelenia zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w podziale na części (znak sprawy: WUDiM.26.15.2022.ZK).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pani/Pana dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Ma Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
3
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
13. Załączniki do niniejszego zaproszenia:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Oferta - formularz
3) Potencjał kadrowy - formularz
4) Wzór umowy

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zuzanna Kandziora, tel. 58 32 64 972, utrzymaniedrog@zdwgdansk.pl
(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.