Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty remontowe w budynku Obory

Przedmiot:

Roboty remontowe w budynku Obory

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
ul. Działyńskich 2
63-322 Gołuchów
powiat: pleszewski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628129
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gołuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DZ.270.ZO.9.2022 ,,Roboty remontowe w budynku Obory - Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
OK

Dokument nr: ID 628129, DZ.270.ZO.9.2022

Otwarcie ofert: Otwarcia : 20-06-2022 12:30:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628129
Składania : 20-06-2022 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628129

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - do 8 lipca 2022 r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny lub tradycyjnie - pisemnie w sposób opisany w zapytaniu ofertowym.
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w trybie zapytania ofertowego nieograniczonego, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na ,,Roboty remontowe w budynku Obory - Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie"
1. Podana przez Wykonawcę cena netto za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn. że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
3. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Ofertę można złożyć poprzez platformę zakupową lub w wersji pisemnej do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12:00. Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej
muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
UWAGA: W przypadku braku podpisu elektronicznego możliwe jest złożenie oferty w formie pisemnej która zostanie podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów z dopiskiem: ,,Postępowanie na ,,Roboty remontowe w budynku Obory - Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie" Nie otwierać przed 20.06.2022 r do godz.12:30.
Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5.Oferta winna zawierać:
1). Wypełniony i podpisany formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wypełnionym kosztorysem ślepym stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego oraz podpisaną klauzula informacyjna zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
2). Ponadto Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (własne doświadczenie Wykonawcy). Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b)dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
c) aktualnego wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo,
e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonym do postępowania Zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - do 8 lipca 2022 r.
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Michał Kędzia
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
ul. Działyńskich 2
63-322 Gołuchów
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.