Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodzeń panelowych stalowych

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzeń panelowych stalowych

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8a
76-004 Sianów
powiat: koszaliński
694436021
karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sianów
Wadium: ---
Nr telefonu: 694436021
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Karnieszewice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
,,Wykonanie ogrodzeń panelowych stalowych na obiektach Nadleśnictwa Karnieszewice".
1. Opis szczegółowy przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzeń panelowych - stalowych z miejscową możliwością wykorzystania podmurówki betonowej. Nadleśnictwo planuje zlecić wykonanie ogrodzeń w 3 obiektach (leśniczówkach).
Typ ogrodzenia: przęsła stalowe o wysokości 153 cm, grubość drutu min. 4 cm, oczko 50x200 lub gęstsze, kolor standard np. zielony (bez dodatkowej dopłaty), podmurówka betonowa min 25 cm, furtka dopasowana wysokością do ogrodzenia, bramy wysokość min. 150 cm. Prace obejmują zakup materiału oraz montaż przez Wykonawcę.
Szacunkowe wymiary i zakres prac do wykonania przedstawiają się następująco (przedstawiona jest sytuacja bieżąca):
1. Ogrodzenie leśniczówki leśnictwa Sowinko - adres Powidz 23, 76-010 Polanów
a. oczyszczenie istniejącego murku betonowego na którym posadowione jest istniejące ogrodzenie na długości wraz z montażem nowego ogrodzenia - 39 mb
b. Brama zasuwana o długości około 4-4,2 m,
c. Furtka 1,3 m
2. Ogrodzenie leśniczówki leśnictwa Chełmoniewo - adres ul Zwycięstwa 359, Koszalin:
a. Ogrodzenie z podmurówką - komplet - 196 mb,
b. Oczyszczenie istniejącego murku na którym osadzone jest stare ogrodzenie wraz z montażem nowego ogrodzenia - 64 mb,
c. Brama otwierana - 4,0 mb,
d. Furtka 2 szt. - ok 1,25 mb,
3. Ogrodzenie leśniczówki Szczeglino- adres Szczeglino 40 76-004 Sianów:
a. Ogrodzenie z podmurówką - komplet - 140 mb,
b. Brama zasuwana - 4,0 mb,
c. Furtka 1 szt. - ok 1,25 mb,
Łącznie planowane wykonanie: kompletne ogrodzenie z podmurówką: 336 mb, ogrodzenie z wykorzystaniem istniejącej podmurówki - 103 mb, dwie bramy przesuwne oraz jedna otwierana, 4 furtki. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej podmurówki należy dokonać jej likwidacji oraz montaż nowego ogrodzenia na nowej podmurówce - opcja wyceniona w ofercie.
2
Nadleśnictwo Karnieszewice informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości metrów ogrodzeń we wszystkich obiektach. Nadleśnictwo zezwala na wprowadzenie zmian w szerokości bram i furtek jeżeli spowoduje to ułatwienie sporządzania oferty oraz umożliwi właściwy remont ogrodzeń.

Dokument nr: S.270.2.3.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 22.06.2022 r.
Akceptowalne formy składania ofert:
Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres:
karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl lub
Wersja papierowa wysłana na adres:
Nadleśnictwo Karnieszewice Trawica 8a 76-004 Sianów (z dopiskiem: remont ogrodzeń).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zlecenia: do dnia 31.10.2022 (Nadleśnictwo Karnieszewice rozważy przyjęcie oferty z innym terminem wykonania w 2022 roku)

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
4. Opis sposobu oceny ofert: zgodnie z przyjętymi kryteriami.
Wykonawca winien przedłożyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
b) Oświadczenie woli - Załącznik nr 2,
c) Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 3.
7. Sposób sporządzenia oferty
7.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
Do oferty należy dołączyć:
a) podpisane oświadczenie woli (załącznik nr 2),
b) stosowne pełnomocnictwa zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie (jeżeli dotyczy),

c) podpisaną klauzulę informacyjną RODO,
7.2. W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej za wystarczające uznaje się
skany podpisanych dokumentów, w pozostałych przypadkach wymagana jest forma pisemna.
8. Warunki wykluczenia:
8.1 Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
3
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej (Biuletyn informacji Publicznej - zakładka zamówienia publiczne). Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od terminu składania ofert.
10. Regulamin postępowania w trybie zapytania ofertowego
1) Zapytanie ofertowe nie znajduje zastosowania do udzielania zamówień, które podlegają obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
2) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w postępowaniu.
3) Zamówienia udziela się Oferentowi, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zlecenia.
4) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy.
7) Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
8) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:
a) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
b) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
i. poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
ii. wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa,
c) gdy oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
d) gdy oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
e) gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9) Oferty składane są w formie pisemnej w języku polskim.
10) Oferty doręcza się pocztą, osobiście na adres siedziby Zamawiającego tj. Trawica 8a, 76-004 Sianów lub za pomocą poczty elektronicznej: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
11) W przypadku reprezentacji do oferty musi być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
12) Za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie datę i godzinę dostarczenia oferty do siedziby zamawiającego lub wpływ na skrzynkę poczty elektronicznej
4
13) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami zapytania oraz przesłanych w formie elektronicznej.
15) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku:
a) wycofania oferty - Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę wycofuje,
b) zmiany oferty - Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie oferty pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent zobowiązany jest złożyć dokumenty wraz z oświadczeniem.
16) Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie analogicznej jak przewidziano dla złożenia oferty
17) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została wycofana.
18) Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
19) Złożona oferta przez Oferenta w postępowaniu jest nieodwołalna, co oznacza, że po otwarciu ofert w okresie związania ofertą Oferent nie może odwołać ani zmienić oferty.
Dokonując otwarcia ofert zamawiający odnotuje nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia.
22) O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
23) W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn lezących po stronie Oferenta, Oferent zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego.
24) Zamawiający uzna, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy w przypadku, gdy Oferent w wyznaczonym terminie:
a) nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego,
b) nie odeśle podpisanej umowy (w trybie obiegowym),
c) złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy.
25) Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia lub odszkodowania.
26) Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
27) Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert złożonych w toku postępowania: następuje na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176 ze zm.),
28) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny czytelny lub podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
Należność za usługę będzie regulowana po wykonaniu usługi i przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Świerczek pod numerem telefonu 694436021 lub adresem e-mail: andrzej.swierczek@szczecinek.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.