Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa mat przerostowych

Przedmiot:

Zakup i dostawa mat przerostowych

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
82 576 21 57, FAX 82 576 23 77
organizacyjny@krasnystaw.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: 82 576 21 57, FAX 82
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa mat przerostowych w ramach zadania pod nazwą: ,,Zagospodarowanie terenu po byłym kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry - działka nr 416/1 - Fundusz sołecki""
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zakup i dostawę mat
przerostowych o powierzchni 142,5 m 2 tj.: 95 sztuk elementów o wymiarach
1 x 1,5 m z elementami mocującymi (min. 6 szpilek na 1 element maty), w ramach
zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu po byłym kółku Rolniczym na Przedmieściu Góry
- działka nr 416/1 - Fundusz sołecki".
II.
Do obowiązków Wykonawcy należy również w szczególności w ramach
wynagrodzenia umownego:
1.
Dostawę przedmiotu umowy fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych;
2.
Dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do danej
dostawy w dwóch kompletach, tj. karty technicznej, karty gwarancyjnej, instrukcji
montażu, atestu, certyfikatu HIC itp. Wszystkie dokumenty załączone do
dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim
w formie drukowanej oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione.
3.
Zamawiający zleca dostawę, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot
umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w projekcie umowy, przy
zachowaniu należytej staranności.
4.
Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot umowy posiadał stosowny
certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw
amortyzujących upadki lub równoważne. Certyfikaty powinny być wydane przez
jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
w przedmiotowym obszarze (w danym programie certyfikacyjnym).III. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kartę techniczną
elementu.

CPV: 45112723-9

Dokument nr: WO.271.3.6.5.2022

Składanie ofert:
VII.
Forma złożenia oferty:
1. Oferty w formie pisemnej - należy składać w siedzibie Zamawiającego, parter sala
I - Biuro Obsługi Mieszkańców lub przesłać na adres e-mail
organizacyjny@krasnystaw.pl (skan oferty w formie pisemnej lub postać
elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym)
w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10 00 .

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy - 6 tygodni.

Wymagania:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm.) zwana dalej ustawą ,,Pzp". Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp zamówienie
podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.
VI. Kryterium oceny ofert: jedynym kryterium jest cena (odrębnie dla każdej części
zamówienia)
oferta o najniższej cenie (brutto)
ilość punktów (max 100 pkt) - ---- ------------ --------------------- --
x 100%
cena oferty badanej (brutto)
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej ,,korespondencją") Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Korespondencję należy kierować na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-
300 Krasnystaw lub e-mail organizacyjny@krasnystaw.pl.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdzają fakt jej
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana prze
Zamawiającego na e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
6. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie obciążenia publiczno-prawne
w tym należne części składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez
Zamawiającego.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty.
9. Oferty niekompletne lub złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod
uwagę.
VIII.
Informacja o wkluczeniach
Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia
wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.IX.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym i została złożona w określonym przez
Zamawiającego terminie.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryterium najniżej ceny.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.
Z upoważnienia Burmistrza Krasnegostawu

Kontakt:
5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia
jest Pani Anna Błaszczak - tel. 82 576 21 57 wew. 114,
w zakresie procedury: Pani Dorota Miś - tel. 82 576 21 57 wew. 161.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.