Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5076z ostatnich 7 dni
21755z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Malowanie sal lekcyjnych

Przedmiot:

Malowanie sal lekcyjnych

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej
Ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44) 61-63-960 tel. (44) 61-63-961, tel. (44) 61-63-973.
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: (44) 61-63-960
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NAZWA ZADANIA:
Malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie.
2.2. Zakres prac do wykonania podczas remontu pomieszczeń w szczególności obejmuje:
Klasa IV -1 piętro
1. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości lamperii do sufitu - pow. ok 78,45m2
2. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków sufitu, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną - pow. ok 49 m2
3. zmatowienie poprzez szlifowanie, wyrównanie istniejącej lamperii masą wyrównującą, uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną - pow. ok. 78,45 m2
4. demontaż istniejącego gniazdka elektrycznego (1 szt.) i 1 szt. włącznika oraz montaż nowego gniazdka elektrycznych i włącznika prądu.
5. Malowanie rur instalacji grzewczych wraz z grzejnikami (3 szt.) farbą odporną na wysokie temperatury.
6. Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych farbą przeznaczoną do metalu.
Klasa VI-1 piętro
1. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości lamperii do sufitu - pow. ok 83,33m2
2. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków sufitu, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną - pow. ok 49 m2
3. zmatowienie poprzez szlifowanie, wyrównanie istniejącej lamperii masą wyrównującą, uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną - pow. ok. 75,50 m2
4. demontaż istniejącego gniazdka elektrycznego (1 szt.) i 1szt. włącznika prądu oraz montaż nowego gniazdka elektrycznego i włącznika prądu.
5. Malowanie rur instalacji grzewczych wraz z grzejnikami (3 szt.) farbą odporną na wysokie temperatury.
6. Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych farbą przeznaczoną do metalu.
Klasa III-1 Piętro
1. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości lamperii do sufitu - pow. ok 111 m2
2. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków sufitu, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną - pow. ok 67,2 m2
3. zmatowienie poprzez szlifowanie, wyrównanie istniejącej lamperii masą wyrównującą, uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną - pow. ok. 101 m2
4. demontaż istniejących 4 szt. gniazdek elektrycznych i 1 szt. włącznika oraz montaż nowych gniazdek elektrycznych i włącznika prądu.
5. Malowanie rur instalacji grzewczych wraz z grzejnikami (4szt.) farbą odporną na wysokie temperatury.
6. Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych farbą przeznaczoną do metalu.
Klasa VIII-1 piętro
1. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną od wysokości lamperii do sufitu - pow. ok 73 m2
2. uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków sufitu, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną - pow. ok 52,2 m2
3. zmatowienie poprzez szlifowanie, wyrównanie istniejącej lamperii masą wyrównującą, uzupełnienie ubytków oraz pęknięć tynków ścian, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną -pow. ok. 94 m2
4. demontaż istniejących 2 szt. gniazdek elektrycznych i 1 szt. włącznika prądu oraz montaż nowych gniazdek elektrycznych i włącznika prądu.
5. Malowanie rur instalacji grzewczych wraz z grzejnikami (3 szt.) farbą odporną na wysokie temperatury.
6. Malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych farbą przeznaczoną do metalu.
7. Malowanie drewnianej ramy okna wewnętrznego o wymiarach 1,90m x 0,65m farbą do drewna.
2.3. Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza rezygnację z całości bądź poszczególnych części zamówienia.
2) Przedstawione powierzchnie są szacunkowe. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z obiektem i uwzględnić wszystkie materiały i robociznę niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (między innymi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem powierzchnię podłóg, okna i drzwi oraz lampy i inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach). Wycenę należy sporządzić w oparciu o oględziny i pomiary z natury.
3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
4) Materiały przed wybudowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
5) Roboty budowlane należy wykonać w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki i zgodnie z przepisami BHP i p/poż.
6) Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją placówki.
7) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej składającej się z atestów, deklaracji, aprobat technicznych dotyczących zastosowanych materiałów z opisem ,,Wybudowano w budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie".
8) Demontaż i ponowny montaż rolet, obrazów, witryn itd. po stronie Zamawiającego.
9) W zakresie Wykonawcy jest demontaż wieszaków, kołków, haczyków po zdemontowanych elementach zawieszonych na ścianach oraz szpachlowanie otworów z wyłączeniem kołków wskazanych przez Dyrekcję placówki.
10) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia do stanu pierwotnego wszystkich zabrudzonych bądź uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów budynku.
11) Wykonawca powinien realizować prace z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość tj. deklaracje zgodności, aktualne normy, świadectwa jakości, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne, atesty higieniczne i p.poż. Ponadto wykonawca winien przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bhp, p/poż, wykonania i odbioru robót oraz innych wymaganych odrębnymi przepisami dla realizacji tego typu obiektów.
2.4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz wytycznymi Zamawiającego zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.

Dokument nr: ZFP.271.2.45.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. o godz. 12:20 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 12:00 w wybrany przez Wykonawców sposób:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy Ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),
- pocztą,
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Oferta powinna zawierać opis:
Malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 25.06.2022 r. do dnia 19.08.2022 r.

Wymagania:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 153/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru sporządzonym po wykonaniu zlecenia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena-waga 100%. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia, osoba do kontaktu:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także do unieważnienia prowadzonego postępowania.
4) Na etapie badania ofert Zespół Oceniający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień co do treści oferty, jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.
5) Wykonawca będący spółka cywilna wybrany do realizacji zamówienia, przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji spółki.
Podstawy wykluczenia z postępowania
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., póz. 835), zwanej dalej ,,ustawą sankcyjną", tj. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2002 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz.217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
Rozporządzenia, o których mowa w podpunktach a) - c) to:
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi;
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
Wykluczenie następuje na okres trwania opisanych wyżej okoliczności.
2) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Anna Miniatorska - tel. (44) 61-63-973.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.