Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa systemu oświetlenia

Przedmiot:

Dostawa systemu oświetlenia

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18
20-113 Lublin
powiat: Lublin
tel. (81) 466 59 25
oferty@teatrstary.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (81) 466 59 25
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa systemu oświetlenia jako element scenariusza wy-
stawy stałej pod nazwą: ,,200 lat Teatru Starego!". W ramach niniejszej usługi Wykonawca zobowią-
zany jest do zapewnienia: szynoprzewodów oświetleniowego charakteryzującego się łatwością zmiany
rozmieszczenia lamp w obrębie szyny bez konieczności kucia ścian oraz możliwość zasilenia wielu
opraw jednym punktem zasilającym. System ma się wyróżnia dodatkowo: minimalistyczna formą,
która podkreśli estetykę wnętrz, bezpiecznym napięciem 48V wewnątrz szynoprzewodu (dzięki któ-
remu bez obaw można tworzyć kompozycje nawet w zasięgu ręki) oraz łatwością w przemieszczaniu
opraw w obrębie szyny. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w załączniku nr 1 do ni-
niejszego zapytania.
Preferowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem jest system MULTITRACK - magnetyczne szyno-
przewody oświetleniowe.

CPV: 31527260-6

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć (koperty opatrzone nazwą zapytania ofertowego) w Teatrze Starym w Lublinie, ul.
Jezuicka 18, 20-113 Lublin lub przesłać pocztą na ten sam adres (obowiązuje data wpływu do Teatru),
oferty w formie elektronicznej (pliki w wersji PDF lub JPG) należy skierować pod adres e-mail:
oferty@teatrstary.eu, w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie do dnia 27.06.2022 r. do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia

Wymagania:
w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z
art. 11 ustęp 5 pkt. 2 tejże ustawy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie
z Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Teatru Starego w Lublinie w sprawie w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Zamówień Podprogowych w Teatrze Starym w Lublinie.
II.
Wymogi co do oferty
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Jeżeli Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców,
Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach poprzez wskazanie w ofercie
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonywanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
6. Wykonawca w cenie obowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty do poniesienia, niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy.
IV.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełnienia
Nie występuje wobec Wykonawcy przesłanki uniemożliwiające otrzymania zamówienia, tj.:
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa na-
rodowego, odpowiednio:
1)
wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o za-
stosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
12)
których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpi-
sana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3)
których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre-
ślonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie znajdu-
jące się w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
V.
Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert
1. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę, która musi obejmować całość zakresu zamówienia.
2.
Cena oferty brutto przyjęta z formularza ofertowego będzie służyła porównaniu oraz ocenie ofert.
Musi ona obejmować pełny zakres zamówienia określony w zapytaniu i zawierać wszystkie koszty
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki
podatku VAT, zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku
VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Zaleca się złożenie oferty na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
VII. Kryterium wyboru i tryb dokonywania oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena
- 100%
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi za pośrednictwem poczty
elektronicznej Oferentów, a także zamieści na stronie internetowej BIP Teatru informację o
rozstrzygnięciu postępowania.
3. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania
umowy.
4. Zamawiający uprzedza o możliwości wezwania do Wykonawców do doprecyzowania oferty w
drodze negocjacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Kontakt:
2. Do udzielania informacji i porozumiewania się z Wykonawcami, w godzinach pracy tj. poniedziałek-
piątek od 9 00 do 15 00 , jest upoważniona: Agata Usidus-Staręga, e-mail do kontaktu:
usidus@teatrstary.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.