Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wyposażenie altany

Przedmiot:

Wyposażenie altany

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel. +41 23 45 100, tel. 41 23-45-130, tel. 41 23-45-131
sekretariat@pinczow.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +41 23 45 100,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie
do złożenia oferty cenowej
Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót
budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: ,,Wyposażenie altany" w ramach
funduszu sołeckiego w miejscowości Borków na rok 2022.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) DOSTAWA polegająca na zakupie i dostarczeniu wyposażenia altanki w Borkowie (stół ławki i rolety ochronne na działce o nr ewidencji gruntów 89 obr. 04 (Borków).
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia określa opis zamówienia (załącznik nr 1).

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022r., o godz. 10;15 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Składanie ofert:
Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 21.06.2022r., do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.
1) Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.08.2022 r.
2) Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane - minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ZARZĄDZENIA nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 tyś. złotych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.
2) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;
3) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
4) Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;
5) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;
6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
7) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
- nazwę i adres wykonawcy;
- adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10,28-400 Pińczów;
- opis: OFERTA na realizację zadania: ,,Wyposażenie altany" Borków -
otwarcie ofert 21.06.2022r., o godz. 10;15.
8) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.
2) Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:
- zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.
- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,
- uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.
10. Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 100%
11. Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.
2) Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

Kontakt:
12. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Piotr Winiarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Miejskiego
w Pińczowie, tel. 41 23-45-130
Bartłomiej Piasecki - Inspektor w Wydz. Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu
Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.