Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawa drewna

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawa drewna

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
ul. Bażyńskich 30/36
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel.: (056) 655 71 50, tel. 607 427 442
kierownikgospodarczy@sp10.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (056) 655 71 5
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wraz z dostawą drewna - drewnianych zawieszek w kształcie serca w ramach realizacji Rządowego programu ,,Laboratoria przyszłości" dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu."
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą drewna - drewnianych zawieszek w kształcie serca w ramach realizacji Rządowego programu ,,Laboratoria przyszłości" dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu."
II. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - formularz ofertowy.
W ramach dostawy Wykonawca musi zapewnić transport asortymentu we wskazane miejsce.
Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku na potrzeby placówek oświatowych..

Dokument nr: KG.251.11.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2022r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu przy
ul. Bażyńskich 30/36 w gabinecie dyrektora o godz. 10.30

Składanie ofert:
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do 20.06.2022r. do godz. 10.00 na formularzu ofertowym załącznik nr 1 w wybrany przez siebie sposób:
1. Osobiście w Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem KG.251.11.2022
2. Na adres e-mail kierownikgospodarczy@sp10.torun.pl w formie zeskanowanego podpisanego i opieczętowanego dokumentu.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 08.07.2022r.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Warunki udziału w postępowaniu: Wymagania formalne w stosunku do Wykonawców:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
6. dysponują potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
7. wskazują w Ofercie ceny uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją umowy;
8. zobowiązują się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego: Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:
1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie, osobiście.
VI. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim;
b. każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.
3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę.
IX. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
1. W dniu 21.06.2022r. dyrektor szkoły przeprowadzi analizę złożonych ofert. W toku badania i oceny dyrektor może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto oraz spełniająca inne wymagania zamieszczone w zapytaniu o cenę.
3. Oceny i wyboru ofert dokona dyrektor.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dyrektor skontaktuje się telefonicznie z wybranym wykonawcą.
5. Wybranego kontrahenta dyrektor szkoły zaprosi do podpisania umowy (załącznik nr 3).
6. Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.
7. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi dnia 22.06.2022r.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, po zatwierdzeniu zostanie ogłoszona w BIP na stronie internetowej www.sp10.torun.pl
X. Wybór najkorzystniejszej oferty:
W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium : cena brutto - 100%
Zamawiający może unieważnić zapytanie o cenę w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XI. Informacje dotyczące płatności:
1. Płatność za wykonane zlecenia będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Należności będą płatne przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury zgodnie z zawartym zleceniem.
3. Zamawiający nie dopuszcza innej formy zapłaty niż przelew.

Uwagi:
XII. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych
Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
a. Administratorem Pani / Pana danych jest Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu działająca przez Szkołę Podstawową nr 10 w Toruniu (dalej: Administrator).
b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń, poprzez e-mail: spl0@spl0.torun.pl lub dzwoniąc pod numer: 56 655 71 50
2. Inspektor Ochrony Danych
a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: rodol@tcuw.torun.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z procedurą przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. Procedura jest prowadzona w związku z zapewnieniem wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, co stanowi obowiązek Gminy jako jednostki sektora finansów publicznych, określony w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Okres przechowywania danych
a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia procedury.
b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.
c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z Pani/Pana dobrowolnego uczestnictwa w procedurze oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość weryfikacji spełniania warunków udziału w procedurze i dokonania oceny ofert, a także niemożność zawarcia umowy
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.
c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).
e. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).
7. Obowiązki Oferentów w związku z przekazaniem danych osobowych
a. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Oferenta danych osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Oferenta do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazania danych, o danych kontaktowych do Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji.
8. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom:
a. Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza.
c. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji m iędzy narodowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.

Kontakt:
2. Zamawiający wskazuje następujący adres poczty elektronicznej kierownikgospodarczy@sp10.torun.pl
3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Mariola Trawińska tel. 607 427 442.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.