Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów
powiat: kielecki
Tel.41 300 44 00, fax. 41 300 44 60, tel. 41 300 44 12
gmina@piekoszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Piekoszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.41 300 44 00, fa
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rodzaj zamówienia: usługi
W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie" w niżej wymienionym zakresie:
1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w trzech branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, a ponadto:
1) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin oraz obowiązkową obecnością na budowie minimum 3 razy w tygodniu;
2) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy - na budowie. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.
3) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;
4) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;
5) Sprawdzanie, jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
6) Prowadzenie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;
7) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
8) Wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
9) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;
10) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
11) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
14) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;
b) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do ich jakości;
15) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
16) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
17) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót po zrealizowaniu zadania.
2. Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w całym zakresie rzeczowym wskazanym w dokumentacji technicznej polegająca na termomodernizacjach budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie (Zajączków, Ul. Międzygórze 8, 26-065 Piekoszów); polegająca w szczególności na wykonaniu między innymi: docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekko-mokrą, wymianie istniejących obróbek blacharskich wymiana oświetlenia wymiana instalacji co., docieplenie stropu oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

CPV: 71700000-5

Dokument nr: IRO.27Ll.51.2022.ESz

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Piekoszowie,

Specyfikacja:
Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:
1) Dokumentacj a techniczna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Przedmiary robót
które to dokumenty stanowią integralne części niniejszego zapytania i są dostępne pod adresem:
http://piekoszow.biuletyn.net/?bip=2&cid=1021&id=6640 Całkowita wartość robót 1 075 124,31 zł brutto.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
- w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, Ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów lub
- przesłać na adres: Urzędu Gminy w Piekoszowie Ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@piekoszow.pl do dnia 21.06.2022r. do godz. 15:30.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem podpisania umowy.
4. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: 30 wrzesień 2022r.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - art. 25 i art. 26 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Inżynierów.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W prowadzonym postępowaniu kontakt między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem: operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, faksu, numeru telefonu lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.
5. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić załączony formularz ofertowy i dołączyć
oświadczenie lub stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach uprawniających do nadzorowania robót w zakresie:
a) robót konstrukcyjno - budowlanych
b) robót instalacyjnych w branży sanitarnej
c) robót instalacyjnych w branży elektrycznej
8. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium: ,,cena -100%" Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
1) Elżbieta Szymkiewicz - tel. 41 300 44 12 , od pon. - pt, w godz. pracy urzędu;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.