Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana instalacji sanitarnej w piwnicy

Przedmiot:

Wymiana instalacji sanitarnej w piwnicy

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel. +48 77 40 80 500
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 77 40 80 50
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia .
,,Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Nysie - wymiana instalacji sanitarnej w piwnicy."

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e- mail : j.krzywon@www.nysa.pl
Termin przesłania oferty upływa w dniu 21.06.2022r. o godz. 10 00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia : 28.07.2022r.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia .
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00
złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych
5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
c) zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
3)
wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z
dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;*
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6)
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia,
2)
dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
3)
kosztorys ofertowy
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium
1 Cena ( C ) 100 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)
C min
o Max (C)
Ci
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
11.
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.
4.
12.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, email: j.krzywon@www.nysa.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.