Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont przepustu drogowego

Przedmiot:

Remont przepustu drogowego

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
ul. Ryszarda Knosały 3/5B
10-015 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon 89 544 31 11
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 89 544 31 11
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przepustu drogowego w km 0+196,00 drogi gminnej nr 301056N - Ul. Księcia Jaremy w Olsztynie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W ramach przedmiotowego zamówienia planuje się rozbiórkę istniejącej rury i ścianek czołowych, wymianę gruntów nienośnych, montaż przepustu z rury karbowanej z polietylenu o średnicy 0,80 m, wykonanie zasypki oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z kruszywa, umocnienie skarp na wlocie i wylocie przez obrukowanie, oczyszczenie i profilowanie rowu, montaż barier ochronnych.
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Dokument nr: NZ.2511.52.2022

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 r. o godz. 1015, za pośrednictwem Platformy Przetargowej.

Składanie ofert:
1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 22.06.2022 r. do godz. 1000.
Uwaga!
O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Przetargu z Ogłoszeniem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł /netto/ oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), będącego Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZDZiT w Olsztynie Nr DN.0211.115.2021 z dnia 10.12.2021 r. (link do Zarządzenia: https://bip.zdzit.olsztyn.eu
2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, negocjacje treści ofert dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, tj. maksymalnie trzech wykonawców, których niepodlegających odrzuceniu oferty uzyskały najwyższą łączną ilość punktów według kryteriów określonych w Rozdziale XI.
ROZDZIAŁ V
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/.
2. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści ZAPROSZENIA oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Zamawiający, pod linkiem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help udostępnia Wykonawcom instrukcje w następującym zakresie:
1) Regulamin korzystania z Platformy Przetargowej,
2) Instrukcja dla Wykonawcy.
ROZDZIAŁ VI
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu.
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:
1) wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie przepustu drogowego,
2) dysponuje co najmniej jedną osobą (nadzorującą prowadzenie prac), która posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inżynieryjnej mostowej co najmniej w ograniczonym zakresie.
ROZDZIAŁ VII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/
4. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym1.
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania
w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Ofertę stanowi FORMULARZ OFERTY, stanowiący Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 2 do Zaproszenia,
3) wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do Zaproszenia,
4) wykaz osób do nadzoru prowadzonych prac wraz z uprawnieniami,
5) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo)
- jeżeli dotyczy.
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt, którego definicję określa art. 632 KC:
1) przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia w/w wynagrodzenia, chociażby
w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy,
2) jeżeli wskutek zmiany stosunków, których nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3. Załączony w dokumentacji postępowania przedmiar robót (Załącznik nr 4 do Zaproszenia) ma wyłącznie charakter pomocniczy dla wykonawcy, nie służący do obliczenia ceny oferty. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nie przewidzianych w przedmiarze). Tym samym wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go w sposób pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia, mającego pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA.
5. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, a wszelkie obliczenia należy dokonać
z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki do 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
ROZDZIAŁ XI
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach, o których mowa w §6 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr DN.0211.115.2021 z dnia 10.12.2021 r.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i wagami:
1) cena [zł] - 100 pkt
Kryterium: ,,Cena oferty"
Kryterium ,,cena" rozpatrywane będzie na podstawie ceny ofertowej /z VAT/ za wykonanie całości zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu OFERTA.
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalnie 100 pkt.
Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do poniższego wzoru:
cena minimalna
Pc = -------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi wprowadzonymi do interaktywnego formularza oferty na Platformie a danymi umieszczonymi w podpisanym dokumencie elektronicznym, w szczególności zawierającym formularz oferty, przyjmuje się, że prawidłowymi danymi są dane umieszczone w dokumencie elektronicznym.
5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oceny ofert oraz ich wag. Liczba punktów zostanie wyliczona dla każdej z ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. Ocena punktowa każdej oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta.
7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

ROZDZIAŁ XII
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
ROZDZIAŁ XIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:
1) złożenia kosztorysu ofertowego (jeżeli nie złożył go wraz z ofertą). Kosztorys ofertowy powinien zawierać zestawienie robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek robót podstawowych. Kosztorys ofertowy służyć będzie rozliczeniu umowy na wypadek wystąpienia określonych w niej okoliczności;
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Rozdziałem XII Umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do Zaproszenia.
2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do Zaproszenia.
ROZDZIAŁ XIV
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Zamawiający ustala wzór umowy na realizację zamówienia według Załącznika nr 6 do ZAPROSZENIA.
ROZDZIAŁ XV
PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA PODSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione,
6) wystąpiły inne istotne okoliczności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
ROZDZIAŁ XVI
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu
w Olsztynie
2) inspektor ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu
w Olsztynie - kontakt: e-mail: iod@zdzit.olsztyn.eu telefon 89 5443169;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU Z OGŁOSZENIEM znak: NZ.2511.52.2022.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
-a podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Utworzenie Konta Użytkownika jest dodatkowo równoznaczne z upoważnieniem Platformy Przetargowej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika przekazanych za pośrednictwem Platformy podczas zakładania Konta Użytkownika, jak również wprowadzonych do Platformy w jakikolwiek inny sposób w późniejszym czasie w ramach korzystania z Platformy.
_________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.