Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pięcioletni przegląd dróg powiatowych

Przedmiot:

Pięcioletni przegląd dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
tel. 62/ 735 51 66 wew. 17, fax. 62 / 735 51 65
utrzymanie@pzd-ostrow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62/ 735 51 66 w
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kontrola okresowa - Pięcioletni przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową
6. OKRES GWARANCJI:
- 12 miesięcy od daty przekazania prac Protokołem Zdawczo - Odbiorczym

Składanie ofert:
8.1. Oferty należy złożyć do 22.06.2022r do godz. 09:00 w formie: pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat), Ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Ofertę należy przygotować zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- prace należy wykonać do dnia 30.11.2022 r.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.129 ze zm.) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
4. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
4.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium: cena - waga 100% Sposób oceny ofert:
najniższa cena brutto
ilość punktów = -------------------------------------x 100 = ilość otrzymanych pkt
cena brutto danej oferty Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW (załączniki do formularza oferty):
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:
Należycie wykonał co najmniej 3 usługi w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na:
A) Wykonaniu dokumentacji fotograficznej pasa drogowego z pozycji 5 kamer wraz z automatyczną dokumentacją fotograficzną stanu nawierzchni jezdni (zgodnie z OPZ) i ich przeglądem okresowym dla dróg powiatowych lub wyższej kategorii w oparciu o system referencyjny na długości minimum 250 km - każde zadanie.
B) Wykonaniu lub aktualizacji dostępu do bazy danych ewidencyjnych dróg i obiektów mostowych z poziomu przeglądarki internetowej dla dróg powiatowych lub wyższej kategorii.
Uwaga:
Do oferty należy dołączyć adres internetowy (link do usługi) z loginem i hasłem dostępu do funkcjonującej przeglądarki internetowej, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. Adres funkcjonującego portalu (link do portalu) musi być zgodny w jednym z wymienionych w Protokołach Odbioru lub Referencjach wymaganych dla VII - OPZ. Brak dołączonego adresu, loginu, hasła dostępu do portalu oraz funkcji określonych w OPZ będą podstawą do wykluczenia oferenta.
C) Dostarczeniu oprogramowania do mobilnej pracy w terenie- zbierania informacji o bieżącym stanie technicznym dróg i obiektów im towarzyszącym z funkcją odnotowania tych zdarzeń w Dzienniku Objazdu Dróg ,,Książki Drogi"
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
7.3. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:
Oferta na zadanie pod nazwą: kontrola okresowa - Pięcioletni przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową"
NIE OTWIERAĆ przed 22.06.2022 roku, godz. 09:15
7.4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
formularz ofertowy - załącznik nr 1
- parafowany wzór umowy - załącznik nr 2
- odpis z KRS lub CEIDG
- przykładowy zestaw dokumentacji fotograficznej z automatycznej oceny stanu nawierzchni jezdni - zgodnej z OPZ
- wykaz usług (załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zadania -określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe wymagania dla Wykonawców określono w punkcie 5 - ,,Informacje Ogólne"
9. UMOWA
9.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Kontakt:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Pan: Krystian Gąsiorek, telefon: tel.: 62/735 51 66 wew. 2 fax. 62/735 51 65 e-mail: utrzymanie@pzd-ostrow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.