Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont chodnika

Przedmiot:

Remont chodnika

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
603 242 238, tel. 14 637 74 02
e.zajac@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: 603 242 238, tel. 14
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont chodnika przy DW 977 w m. Tuchów"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy DW 977 w m. Tuchów (ode. 050 km 0+329 - 0+361 długości 0,032 km)
Zakres przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1)

Dokument nr: RDWT/PW/2022/ 581/EZ, RDWT-271 -2-17/22

Składanie ofert:
3.2. Sposób złożenia oferty:
o Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej (przekazaną drogą elektroniczna, tzn. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: e.zajac@zdw.krakow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2022 r. godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
o Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.06.2022 r.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym o wartości niższej niż 130 000,00 zł.
o zamówienie realizowane siłami własnymi bez udziału Podwykonawców;
o tryb dokonywania płatności: faktura płatna w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy,
o w związku z centralizacją podatku Vat faktura wystawiona na realizację przedmiotu zamówienia winna zawierać następujące dane:
NABYWCA:
Województwo Małopolskie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.
o Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, także po zakończeniu jego realizacji.
o W umowie przewidziano następujące rodzaje kar umownych:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (przy zastrzeżeniu ust. 2) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez strony w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy (przy zastrzeżeniu ust. 2) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego ustalenia - od upływu terminu określonego w ust. 7,
c)dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1, d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy -
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1.
o Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych w ust. 1 będą naliczane w każdym przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tych obowiązków w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów, za wyjątkiem i zastrzeżeniem przypadków, gdy Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych (wówczas kary te nie będą naliczane). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, iż zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności sankcjonowanej karami umownymi, o których mowa w ust. 1, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
o Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1.
o Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża na to zgodę, a gdyby okazało się to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia tych kar i przekazanej Wykonawcy nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej).
o W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
o W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 3.1. Sposób przygotowania oferty:
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
o ofertę należy złożyć w formie pisemnej - w postaci elektronicznej (skanu), sporządzoną w języku polskim;
o ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
o w ofercie należy podać cenę brutto (wraz z podatkiem VAT); wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę brutto należy określić w złotych polskich; w cenie brutto oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
o odpowiadając na zaproszenie Zamawiającego należy załączyć następujące dokumenty
- Formularz oferty - załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do oferty.
ofertę podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z umocowaniem lub stosownym pełnomocnictwem.
o złożenie oferty wraz z zał. w postaci elektronicznej polega na wysłaniu do Zamawiającego wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail zawierającej skan podpisanej oferty i zał.; Konieczne jest wpisanie w temacie / tytule maila: Oferta na ,,Remont chodnika przy DW 977 w m. Tuchów" w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. nieotwarcie oferty w trakcie sesji otwarcia.
o zamawiający stwierdza wpływ ofert, które wpłynęły elektronicznie na podstawie informacji generowanych przez system elektroniczny (pocztą elektroniczną e-mail).
o wszystkie koszty związanie ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
o po upływie terminu składania ofert, Zamawiający sporządzi pisemny Protokół ofertowy zawierający zestawienie złożonych w postępowaniu ofert.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
o Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 14 dni.
o Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
5. PROCEDURA BADANIA OFERT I WYBORU WYKONAWCY
5.1 Zamawiający dokonuje badania złożonych w niniejszym postępowaniu ofert pod względem weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
W toku badania oferty, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający może:
o poprawić stwierdzone w ofertach, kosztorysach oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe (wraz z konsekwencjami rachunkowymi takiej poprawy, w tym skutkującymi zmianą ceny ofertowej) oraz inne omyłki -jeżeli to konieczne i uzasadnione, zawiadamiając o ich poprawie Wykonawcę, którego ofertę poprawiono;
o wystąpić do Wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub załączonych dokumentów;
o wystąpić do Wykonawców o uzupełnienie lub złożenie prawidłowych dokumentów, których złożenie wraz z ofertą było wymagane zgodnie z treścią Zaproszenia. (Powyższe nie dotyczy formularza oferty).
5.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (waga 100%); za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną; tj. taką, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena.
5.3 Punktacja w ramach jedynego kryterium, tj. najniższa cena brutto będzie obliczana wg wzoru:
Cmin Pcx=---- x 100
Cx przy czym 1 % = 1 pkt
gdzie:
Pcx - ilość punktów w kryterium cena przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku) C min - najniższa cena brutto spośród ofert ważnie złożonych i spełniających wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania, Cx - cena brutto ocenianej oferty;
5.4 Po dokonaniu weryfikacji złożonych ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w zaproszeniu Zamawiający sporządzi ranking ofert ważnie złożonych i spełniających wymagania określone w postępowaniu - w kontekście kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu, a następnie dokona wyboru Wykonawcy zamówienia. Wybrany zostaje Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza (najwyżej ocenianą w ramach rankingu ofert) ofertę, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zaproszeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna i spełnia
a określone w zaproszeniu wymagania oraz umożliwi udzielenie zamówienia na warunkach zaoferowanych przez Wykonawcę (w szczególności w zakresie poziomu ceny ofertowej / wynagrodzenia umownego akceptowalnego dla obu stron)
5.5 W przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.
5.6 O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, do których zostało skierowane Zaproszenie.
6. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI
Na gruncie prowadzonego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
o za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
? osobiście,
o przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: e.zajac@zdw.krakow.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
7. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE
o Złożenie oferty po upływie wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert jest uważane za niezłożenie oferty, co Zamawiający dokumentuje i o czym informuje Wykonawcę, który taką ofertę złożył.
o Oferta złożona w formie innej niż w pkt. 3.2 niniejszego Zaproszenia będzie uważana przez Zamawiającego za nieważną i nie będzie uwzględniana przy dalszych czynnościach postępowania, w szczególności w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej.
o W razie stwierdzenia, iż oferta nie spełnia wymagań określonych w Zaproszeniu i nie można doprowadzić do jej prawidłowości w tym zakresie przy zastosowaniu mechanizmów określonych w niniejszym Zaproszeniu oferta taka jest uważana za nieważną, w związku z czym nie jest brana pod uwagę w procesie wyboru wykonawcy zamówienia. Zamawiający o tym fakcie pisemnie poinformuje Wykonawcę, który tę ofertę złożył, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 Zaproszenia.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo następczego negocjowania warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach rankingu ofert sporządzonego zgodnie z kryteriami oceny ofert, o których mowa w pkt. 5.3 Zaproszenia, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny ofertowej zawartej w ofercie - m.in. w sytuacji, gdy cena ta (cena najkorzystniejszej oferty) przekracza budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację zamówienia. Negocjacje z Wykonawcą prowadzi Zamawiający zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w pkt 6 Zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz odwołania / unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, w każdym momencie bez podania przyczyny.
W przypadku zaistnienia na którymkolwiek etapie postępowania sytuacji / okoliczności powodujących lub uzasadniających unieważnienie lub odwołanie prowadzonego postępowania (m.in. w razie zmiany uwarunkowań w zakresie potrzeby zamówieniowej, niezłożenia w postępowaniu żadnych ofert, złożenia wszystkich ofert w sposób niezgodny z warunkami postępowania lub niespełniających wymagań określonych w zaproszeniu, złożenia ofert (w tym ofert z najniższą ceną) zawierających ceny przekraczające budżet Zamawiającego, czy niemożności osiągnięcia konsensusu w negocjacjach dotyczących warunków realizacji zamówienia, w szczególności braku porozumienia co do poziomu ceny ofertowej / wynagrodzenia umownego akceptowalnego dla obu stron) Zamawiający dokonuje unieważnienia / odwołania postępowania. Zamawiający w formie pisma (zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w pkt 6 Zaproszenia) zawiadomi wszystkich Wykonawców, do których zostały skierowane Zaproszenia o unieważnieniu / odwołaniu postępowania (zwanego dalej zawiadomieniem) zawierającego w szczególności wyrzeczenie (oświadczenie) Zamawiającego o unieważnieniu / odwołaniu prowadzonego postępowania.
Informuje się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową publiczną. Zamawiający wnosi o wyrażenie zgody na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny i innych warunków realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości w szczególności poprzez poinformowanie innych warunków realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości w szczególności poprzez informowanie innych uczestników postępowania o jego wynikach oraz zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl.
Treść oświadczenia (zgoda) zawarta jest w pkt. 3.8 formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, niemniej jednak zaznacza się, iż niewyrażenie takiej zgody uniemożliwi udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, tzn. złożona przez niego oferta nie będzie mogła być brana pod uwagę w procesie wyboru Wykonawcy zamówienia jako niespełniająca wymagań określonych w Zaproszeniu.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia Zamawiający może w trybie ponownego badania ofert, np. negocjowania warunków zamówienia w tym ceny) dokonać wyboru Wykonawcy (oferty najkorzystniejszej) na bazie pozostałych ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu, jeżeli posiada odpowiednie środki na sfinansowanie zamówienia, a Wykonawca, którego oferta miałaby zostać wybrana w dalszej kolejności, wyraża zgodę na realizacje zamówienia.

Uwagi:
8. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej ,,RODO"), informuje się, że:
o Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (dalej ,,ZDW") ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, tel. (12) 44-65-700, kontakt elektroniczny: https://www.zdw.krakow.pl/kontakt.html.
o Inspektorem ochrony danych osobowych w ZDW jest p. Aleksandra Słowik - Mastalska kontakt e-mail: iod@zdw.krakow.pl.
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zamówienia pn.
,,Remont chodnika przy DW 977 w m. Tuchów" (zn. RDWT-271 -2-17/22) prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie pozaustawowym.
o Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe regulacje prawne, w tym przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
o Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji. W szczególności Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
o Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
o W odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
o Posiada Pani / Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o Nie przysługuje Pani / Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Informacji w sprawie prowadzonego postępowania udzielają:
- zagadnienia merytoryczne: Adam Stawarz 603 242 238 od 07:30 do 14:30
- zagadnienia proceduralne: Ewa Zając tel. 14 637 74 02 w godz. 07:30 do 14:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.