Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej

Przedmiot:

Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
powiat: białostocki
tel. (85) 715 80 00 fax (85) 715 80 01
sekretariat@turosnkoscieina.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Turośń Kościelna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (85) 715 80 00
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gminy Turośń Kościelna niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosków do Wojewody Podlaskiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Do zadań Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) będzie należało przeprowadzenie analizy i sporządzenie, opracowanie ryzyka dla wszystkich trzech ujęć osobno, w celu oceny zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.
2) Przeprowadzenie procedury związanej z opracowaniem analizy ryzyka dla ujęć wody oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody ma odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
3) Analizę ryzyka należy przygotować oddzielnie dla każdego ujęcia, gdyż będzie ona stanowić załącznik do wniosku o ustanowienie strefy tylko dla tego ujęcia.
2) Sporządzenie i złożenie wniosku na ustanowienie strefy ochrony pośredniej studni (ujęć wody), jeżeli z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie potrzeba jej ustanowienia,
3) Udzielenie wszelkich wyjaśnień oraz sporządzania ewentualnych dokumentów uzupełniających w przypadku pojawienia się takich wymagań ze strony instytucji rozpatrującej złożoną dokumentację.
4) Do zadań Wykonawcy będzie należało pozyskanie niezbędnych do realizacji zadania danych oraz wykonanie analiz wody surowej w akredytowanym laboratorium.
5) Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak między innymi mapy wypisy z rejestru gruntów, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie określonej poniżej:
a) w wydruku (wersji papierowej) po 2 egzemplarze dla każdego ujęcia,
b) w wersji elektronicznej tożsamej z wersją w wydruku, na nośniku np. na płycie CD/DVD lub pendrive, w 1 komplecie i formacie umożliwiającym edycję przez Zamawiającego oraz w 1 komplecie w formacie pdf.
7) Na terenie Gminy Turośń Kościelna funkcjonują 3 ujęcia wód podziemnych w następujących lokalizacjach:
a) obręb Pomigacze, działka nr geod. 248/1, 252/3, 252/4 i 253/1, ilość studni - 3, pozwolenie wodnoprawne nr RŚ.6341.177.2012 z dnia 21.01.2013 r. oraz zmiana dec. dot. ilości pobieranej wody: BI.ZUZ.2.421.152.2019 z dnia 01.07.2019 r.
b) obręb Baciuty, działka nr geod. 600/1 i 600/4, ilość studni - 2, pozwolenie wodnoprawne nr RS.6341.69.2014 z dnia 16.06.2014 r. na studnię nr 1 oraz pozwolenie wodnoprawne nr BI.ZUZ.2.421.330.2018.KS z dnia 28.02.2019 r. na studnię nr 2, decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 2 nr BI.ZUZ.2.4100.13.2020.AK z dnia 25.06.2020 r.
c) obręb Turośń Dolna, działka nr geod. 496/1, ilość studni - 2, pozwolenie wodnoprawne nr RŚ.6341.178.2012 z dnia 21.01.2013 r. oraz zmiana dec. dot. ilości pobieranej wody: BI.ZUZ.2.421.153.2019 z dnia 01.07.2019 r.
8) Zamawiający udostępni Wykonawcy pozwolenia wodnoprawne oraz inne dokumenty, w których jest posiadaniu, w tym dane z operatów wodnoprawnych - w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
9) Zamawiający nie prowadzi badań wody surowej.
10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Dokument nr: GKS.6320.1.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@turosnkoscieina.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres urzędu: Ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna, do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia opisany w pkt. 3 należy realizować do dnia 15 listopada 2022 r.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2)

Wymagania:
2. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej, faksem: nr 85 7158001 lub na adres e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert wyjaśniać treść zapytania.
3) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie o cenę.
Do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. złotych.
7. Termin związania z ofertą
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
8. Kryteria oceny oferty
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi który zaoferuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań prawno - finansowych wobec stron.

Kontakt:
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy Turośń Kościelna Pani Marzena Dobrzyńska tel. 85 7158015 lub Pan Marek Klepacki, tel. 607 567 905.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.