Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
17z dziś
4920z ostatnich 7 dni
19701z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa destruktu asfaltowego

Przedmiot:

Zakup i dostawa destruktu asfaltowego

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
powiat: grójecki
797-205-65-81, 48 668 64 24, Faks 48 668 64 24 w. 117
pniewy@pniewy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pniewy
Wadium: ---
Nr telefonu: 797-205-65-81, 48 66
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa destruktu asfaltowego, w ilości 412 ton na potrzeby gminy Pniewy.
Destrukt ma być wolny od zanieczyszczeń, odpadów niebezpiecznych, bytowych itp.
DOSTAWA będzie zrealizowana w terminie do 22.07.2022 roku.
Wykonawca będzie realizował zamówienia w czasie nie dłuższym niż 72 godz. od dnia złożenia zamówienia na wskazany w umowie adres e-mail.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania lub dysponowania co najmniej jednym samochodem samowyładowczym z tylnym zsypem o ładowności min. 20 ton.

CPV: 44113620-7

Dokument nr: Dr.271.06.2022

Składanie ofert:
III Przygotowanie oferty
Ofertę na zapytanie ofertowe ,,Zakup i dostawa destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy, znak sprawy Dr.271.05.2022"należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem, e -mailem na pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Oferty wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 3 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 22.06.2022r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Destrukt będzie przeznaczony do utwardzenia dróg na terenie gminy Pniewy.
II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane do dnia 22.07.2022 r.

Wymagania:
Destrukt będzie dostarczony na koszt Wykonawcy samochodami samowyładowczymi z tylnym zsypem we wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie gminy Pniewy.
Wykonawca przed rozładunkiem destruktu, na swój koszt stawi się w msc. Michrów (gm. Pniewy) w celu dokonania pomiaru wagi dostarczonego destruktu.
2. Opis sposobu obliczania ceny
2.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art.3 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.2 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.
2.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2.5 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
2.6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
2.7 Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2.8 Cena ma charakter ryczałtowy.
3. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny oferty brutto.
4. Informacje dodatkowe
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji uzupełniających z wybranymi oferentami.
4.3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, w obu przypadkach w formie pisemnej, pod warunkiem, że dokona tego przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Zamawiający wyklucza z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu - taką ofertę uważa się za odrzuconą.
4.5.0ferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną wzięte pod uwagę.
4.6. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub pisemnie.
4.7.0ferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego 4.8. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:
a. formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b. wzór umowy - załącznik nr 2
c. wzór oświadczenia RODO załącznik nr 3

Kontakt:
IV Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Krzysztof Wiśniewski tel. 48 668 64 24 wew. 108 Izabella Smereczyńska tel. 48 668 64 24 wew. 108

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.