Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5077z ostatnich 7 dni
21756z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przenumerowanie działek

Przedmiot:

Przenumerowanie działek

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
telefon: 32 459 73 77
geodezja@powiatraciborski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 32 459 73 7
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr SG.6641.1.2.2022
Powiat Raciborski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.
,,Przenumerowanie działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego do numeracji powojennej ewidencji gruntów na szkicach katastralnych, podstawowych, pierwotnych, zarysach oraz mapach uzupełniających i pierwotnych znajdujących się w Wydziale Geodezji, a także uporządkowanie tych materiałów, które dotyczą obrębów ewidencyjnych w Gminie Krzyżanowice: Bolesław, Roszków, Rudyszwałd"

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat zamówienia niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty.
2) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Piotr Blochel - Geodeta Powiatowy /324597357
b) Barbara Fojcik - Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego /324597359
c) Małgorzata Stuchły - Inspektor Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego /324597351

Dokument nr: SG.6641.1.2.2022

Otwarcie ofert: 3) Oferty zostaną otwarte w dniu 21.06.2022.r. o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 - pokój nr 213 w budynku B.

Składanie ofert:
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2022r..r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta w budynku B lub w postaci elektronicznej wysyłając na adres e-mail geodezja@powiatraciborski.pl**
2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia:
Miesiąc od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowania prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest: Przenumerowanie działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego do numeracji powojennej ewidencji gruntów na szkicach katastralnych, podstawowych, pierwotnych, zarysach oraz mapach uzupełniających i pierwotnych znajdujących się w Wydziale Geodezji, a także uporządkowanie tych materiałów, które dotyczą obrębów ewidencyjnych w Gminie Krzyżanowice: Bolesław, Roszków, Rudyszwałd (2612 sztuk przeliczonych do formatu A4)

Do przenumerowania, celem dostosowania przedwojennego katastru do powojennej ewidencji gruntów geodeta użyje wszystkich szkiców katastralnych, podstawowych, pierwotnych, zarysów pomiarowych i map uzupełniających, map z przenumerowania działek oraz map pierwotnych znajdujących się w Wydziale Geodezji oraz dodatkowo matrykuł celem identyfikacji katastralnego numeru z uwagi na podwójne przenumerowanie na tych obrębach.

Konieczne będzie zanumerowanie każdej działki znajdującej się na ww. dokumentach, nawet jeśli nie jest ona przedmiotem pomiaru, a tylko działką znajdującą się na szkicu, do której przypisane są jakiekolwiek dane liczbowe.

Nowe numery działek należy wpisać kolorem czerwonym i zaznaczyć okręgiem, tym samym kolorem.
Szkice katastralne i podstawowe należy uporządkować według nowych numerów działek w kolejności od 1 do N...rosnąco i sporządzić listy porządkowe informujące o historii przedmiotowych działek (tabela z danymi zostanie udostępniona po podpisaniu umowy).

Na spisach w rocznikach należy dopisać obecne numery działek oraz numer pracy geodezyjnej (niemiecki ,,KERG")

2) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2- wzór umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)

6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1) Na ofertę składają się wypełniony formularz OFERTY - zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
5)* Oferta musi być podpisana przez wykonawcę - osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty - w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6)* Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
7) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę.
8) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9)* Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
10)* Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz oraz opisane:
,,OFERTA do zapytania ofertowego nr SG.6641.1.2.2022 pn.
,,Przenumerowanie działek oznaczonych numeracją katastru pruskiego do numeracji powojennej ewidencji gruntów na szkicach katastralnych, podstawowych, pierwotnych, zarysach oraz mapach uzupełniających i pierwotnych znajdujących się w Wydziale Geodezji, a także uporządkowanie tych materiałów, które dotyczą obrębów ewidencyjnych w Gminie Krzyżanowice: Bolesław, Roszków, Rudyszwałd".
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.06.2022 r. godz. 11:30".

11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według takich samych zasad jak złożenie oferty - w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie) z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
14) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o podwykonawstwie jeżeli jest planowane.
9. Wynik postępowania i umowa.
1) Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Pisemna umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Do umowy wprowadzone zostaną w szczególności postanowienia punktu 3 zapytania ofertowego stanowiące opis przedmiotu zamówienia.
4) Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie umowy.

Uwagi:
8. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert.
1) Kryterium oceny ofert 100% cena.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.