Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Makowski Zespół Szkół w Różanie
ul. Warszawska 34
06-230 Różan
powiat: makowski
29 76 69 026
zespolszkolrozan1@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Różan
Wadium: ---
Nr telefonu: 29 76 69 026
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. ,,Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie wzdłuż drogi krajowej nr 60 i 61".
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wykonaniem ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie wzdłuż drogi krajowej nr 60 i 61 zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2) oraz opisem technicznym do budowy ogrodzenia (załącznik nr 3).
2. Zamawiający zapewnia możliwość wizji lokalnej terenu ogrodzenia od poniedziałku
do piątku w godz.ch 8:00 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Dokument nr: 22/2022

Składanie ofert:
V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. W niniejszym postępowaniu oświadczenia lub dokumenty przekazywane są w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres email: zespolszkolrozan1@wp.pl
5. Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2022 roku do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do 12.08.2022 r.

Wymagania:
Niniejsza procedura prowadzona jest w oparciu o:
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami), dyrektywę 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65), komunikat wyjaśniający komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), Wyrok Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06 - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C179/32 PL3.7.2010), ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869) oraz ustawę - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)
IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.
- posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
- posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia,
- posiada zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia
na odpowiednim poziomie jakości.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty zamieszczonym w załączniku nr 1
do niniejszego zaproszenia.
4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę należy obliczyć i wpisać do formularza ofertowego w następujący sposób:

1. W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowity koszt nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie wzdłuż drogi krajowej 60 i 61.
2. Podana cena jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
3. Podana cena zawiera wszystkie koszty, opłaty oraz podatki jakie poniesie Zamawiający, w tym w szczególności podatek od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego.

VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
kryterium: cena
VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w taki sam sposób w jaki opublikowane zostało niniejsze zaproszenie.

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zaproszeniu.

X. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zaproszenia do składania ofert
i formularza ofertowego w przypadku stwierdzenia błędów w ich treści lub konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:
- poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego Zaproszenia do składania ofert,
- poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Wykonawców, którzy dotychczas złożyli oferty,
- wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach składanych przez Wykonawców.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W okresie trwania niniejszej procedury, tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia
do upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać. W takiej informacji wykonawca powinien podać, który artykuł ustawy PZP lub innego aktu prawnego został naruszony, w szczególności Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
Zamawiający proceduje w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.