Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i montaż ławek typu przysiadek

Przedmiot:

Wykonanie i montaż ławek typu przysiadek

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Brodnicy
ul. Kamionka 23
87-300 Brodnica
powiat: brodnicki
tel.: 0 56 43 30 318; 056 49 30 614
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Brodnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 0 56 43 30 318
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i montaż ławek typu przysiadek w ramach zadania "Brodnickie przycupki"
Zamawiający - Gmina Miasta Brodnicy, zwraca się z zapytaniem ofertowym o wycenę robót budowlanych: Wykonanie i montaż ławek typu przysiadek w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą ,,Brodnickie przycupki" w Brodnicy
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie i montaż ławek typu przysiadek w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą ,,Brodnickie przycupki" w Brodnicy zgodnie z załączonym przedmiarem robót - załącznik nr 1 (projekt do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy pokój 302, 304)
Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Osoby realizujące zadanie zobowiązane są do posiadania odpowiednich uprawnień zezwalających na prowadzenie pojazdów oraz stosownych uprawnień do obsługi sprzętu.

Składanie ofert:
Proszę o składanie ofert na adres ePUAP: /UMB/SkrytkaESP lub /UMB/skrytka lub na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Brodnicy adres siedziby Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ulica Kamionka 23, 87-300 Brodnica (pok. 101)
do dnia 22.06.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2022r.

Wymagania:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica + nazwa zadania tj. Wykonanie i montaż ławek typu przysiadek w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pod nazwą ,,Brodnickie przycupki" w Brodnicy.

Inne (np. kryteria wyboru oferty, aspekty społeczne, wykaz dokumentów lub oświadczeń jaki musi dostarczyć wykonawca, termin związania ze złożoną ofertą, itp.);

Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto - 100 %
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamówienia częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Rozwiązania równoważne:

1) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to tylko z uwagi na to, że nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w inny, wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu zawsze towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" i Zamawiający oczywiście dopuszcza rozwiązania równoważne.

2) Kryteria stosowane przez Zamawiającego w celu oceny równoważności:

Zamawiający w celu oceny równoważności będzie stosował następujące kryteria:

Zamawiający podda ocenie zastosowane rozwiązania równoważne pod kątem tego, czy zastosowane rozwiązania równoważne nie będą zmieniać funkcjonalności, standardu zaprojektowanych rozwiązań i czy zachowają minimalne parametry funkcjonalne oraz czy umożliwiają uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego i ekologicznego) i czy zachowają minimalne parametry techniczne, jakościowe.

Jeżeli zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne nie będą zmieniać funkcjonalności czy standardu, zaprojektowanych rozwiązań i zachowają minimalne parametry funkcjonalne oraz będą umożliwiać uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego i ekologicznego) i zachowają minimalne parametry techniczne, jakościowe to Zamawiający przyjmie zastosowane (zaproponowane) przez Wykonawcę rozwiązania równoważne.

3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany w ofercie wskazać, które pozycje oferty zawierają rozwiązania równoważne wraz z ich opisem lub normami, w tym z wykazaniem, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz złożeniem oświadczenia, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

4) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia obowiązuje podobna procedura w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych. W związku z powyższym Wykonawca powinien wskazać planowane do zastosowania rozwiązania równoważne wraz z ich opisem lub normami, w tym z wykazaniem, że planowane do zastosowania przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz złożeniem oświadczenia, że planowane do zastosowania przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

5) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), autor projektu budowlanego ma obowiązek na żądanie Zamawiającego sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, lub uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W związku z powyższym przy zastosowaniu rozwiązań równoważnych Zamawiający może kierować się akceptacją właściwego projektanta.

6) Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
Odrzucenie ofert:

Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia;

2) złożone przez Oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym zapytaniu;

3) które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Brodnicy po terminie składania ofert wskazanym w punkcie 3 tj. po dniu 22.06.2022r.

Kontakt:
Osoba do kontaktu - Małgorzata Trędowska Dyrektor Wydziały Infrastruktury i Rozwoju

Dorota Bartnicka - Kierownik Biura Inwestycji w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju

tel.: 0 56 43 30 318; 056 49 30 614

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.