Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Doposażenie placu zabaw

Przedmiot:

Doposażenie placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BOBROWNIKI
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki
powiat: będziński
telefon: 32 287 78 87 wew. 25
Województwo: śląskie
Miasto: Bobrowniki
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 32 287 78 8
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rogoźniku.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Doposażenie placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu w Rogoźniku.
2. Zakres opracowania:
Zamawiający prosi o przedstawienie w ofercie wizualizacji oraz ceny poszczególnych zestawów, tj:
1) Zestaw zabawowy składający się z rury strażackiej, ruchomego mostu, drążków ruchomych,
ślizgu plastikowego a także ścianki wspinaczkowej.
2) Zestaw zabawowy z dwoma wieżami i grą w kółko i krzyżyk.

Dokument nr: ZP. 271. 2. 18. 2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Bobrownikach, Ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki.
UWAGA!
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Doposażenie placu
zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rogoźniku.
- nie otwierać przed 21.06.2022 r., do godz. 12:00
w terminie do dnia 21.06.2022 r. do odzin 12:00.
Koperta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
UWAGA:
1) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca;
2) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zwrócone zostaną Wykonawcy
bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia - do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
11. Podstawa prawna:
Do zamówienia nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r, póz. 1129), wobec art. 2 ust. 1 pkt 1.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
5. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez
obie strony bezusterkowego protokołu odbioru. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30
dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1) Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
zaproszenia do składania ofert.
2) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe oraz oczywiste omyłki
pisarskie.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamówienia, ubliczne bobrowniki. l z dopiskiem: Zapytanie do zadania pn. Doposażenie placu
zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rogoźniku.
Jednakże oferta winna b ć złożona
isemnie w ko ercie z odnie z za isami . VI.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1) W ofercie należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
IX. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym
kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - CENA (KC) - WAGA 100%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru: KC = Cn/Cb x 100 x 100 %
gdzie:
. Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
. Cb - cena oferty badanej (ocenianej)
. 100-wskaźnik stały
. 100% - waga kryterium
2. Sposób bilansowania oceny i wyboru oferty:
1) Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.X. Dodatkowe informacje:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zaproszenia do
składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający może
wydłużyć termin składania ofert.
2. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca, który spełni
stawiane warunki, wymagania oraz kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego jw.
3. Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7
ust 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. póz. 835).
4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania:
a) z powodu braku środków - gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza zadeklarowane
środki Zamawiającego;
b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że postępowanie nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani Paulina Skowrońska, nr telefonu: 32 287 78 87 wew. 25.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.