Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia...

Przedmiot:

Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

Data zamieszczenia: 2022-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolski Urząd Wojewódzkiw Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 854 1708, fax 61 854 1539, tel. 222 500 117
ir@poznan.uw.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 854 1708, fa
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W celu zbadania oferty rynkowej, w związku z potrzebą ustanowienia przez Wojewodę
Wielkopolskiego w drodze aktu prawa miejscowego strefy ochronny ujęcia wody
podziemnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, w trybie przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), zapraszam
do składania ofert na: ,,Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Chwaliszewie,
gm. Krotoszyn, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie".

I. Dane Zamawiającego.
Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego działa Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, www.poznan.uw.gov.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego
wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Chwaliszewie,
gm. Krotoszyn, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie".

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać na adres mailowy ir@poznan.uw.gov.pl w terminie
do 22 czerwca 2022 r., do godz. 15:00. W tytule maila należy wpisać: ZAPYTANIE
OFERTOWE CHWALISZEW. Liczy się data i godz. wpływu oferty na serwer Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
X. Postanowienia ogólne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
3. Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni.
4. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia
oferty w terminie przez siebie wskazanym.
5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Wojewody Wielkopolskiego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego
oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni licząc od dnia przekazania przez
Zamawiającego wniosku, o którym mowa w art. 138 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo
wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody podziemnej.
Termin wykonania może ulec zmianie w przypadku:
1. Zmiany aktów prawnych mających zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Opóźnień w uzyskaniu materiałów źródłowych.
3. Innego opóźnienia nie wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Ewentualnej zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach wskazanych powyżej
musi zostać udokumentowana przez Wykonawcę.

Wymagania:
III. Szczegółowy zakres zamówienia.
Opinia powinna obejmować:
- analizę i weryfikację formalno-prawną wniosku wraz z załącznikami (analiza ryzyka, dodatek
do dokumentacji hydrogeologicznej),
- analizę i weryfikację merytoryczną ww. dokumentów,
w szczególności weryfikację zaproponowanych we wniosku zakazów, nakazów i ograniczeń
dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie proponowanej strefy
pośredniej, a także weryfikację zaproponowanych granic terenu ochrony pośredniej.
Zakres zamówienia obejmuje również:
- współpracę Wykonawcy z Zamawiającym przy uzgadnianiu projektu aktu prawa
miejscowego ustanawiającego strefę ochrony ujęcia z PGW Wody Polskie,
- współpracę Wykonawcy z Zamawiającym na etapie kontroli zgodności aktu prawa
miejscowego, ustanawiającego strefę ochrony ujęcia, w związku z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa
miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 222 poz. 1754).

IV. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące prace w ilościach:
- 2 egz. opinii wskazanej w pkt. II i III zapytania ofertowego (w formie pisemnej),
- 1 egz. opinii wskazanej w pkt. II i III zapytania ofertowego (w formie elektronicznej
w formacie pozwalającym na kopiowanie i wydruk),
- 2 egz. opinii, jeśli będzie niezbędna na etapie współpracy wskazanej w pkt. III (w formie
pisemnej),
- 1 egz. opinii, jeśli będzie niezbędna na etapie współpracy wskazanej w pkt. III (w formie
elektronicznej w formacie pozwalającym na kopiowanie i wydruk).

V. Wymagane warunki udziału.
Ofertę mogą składać Wykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje w zawodzie geolog
kategoria IV i/lub kategoria V określone ustawą z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1042).
Składający ofertę musi wykazać, iż spełnia ten warunek. Na potwierdzenie spełnienia tego
warunku Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć skan dokumentu
potwierdzającego posiadane uprawnienia.

VII. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.
5. Cena jest wartością ryczałtową.
6. Oferta Wykonawcy winna być złożona zgodnie z wzorami dokumentów opracowanymi
przez Zamawiającego (dot. Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego CHWALISZEW -
FORMULARZ OFERTOWY oraz Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego CHWALISZEW -
WYKAZ WYKONANYCH I ZATWIERDZONYCH DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH).

Uwagi:
VIII. Kryterium oceny ofert.
1. Cena wykonania przedmiotu zamówienia - 70 %, maksymalna liczba punktów - 70.
Liczba punktów w tym kryterium będzie obliczana wg wzoru:
Cn
Liczba punktów = x 70 pkt
Cbo
gdzie:
Cn - cena najniższa spośród wszystkich cen ofertowych
Cbo - cena oferty badanej
2. Doświadczenie zawodowe - 30%, , maksymalna liczba punktów - 30.
Ilość sporządzonych i zatwierdzonych dokumentacji hydrogeologicznych w ciągu ostatnich
10-ciu lat przed upływem terminu składnia ofert. Wykonawca przedłoży na potrzeby
postępowania wykaz wykonanych i zatwierdzonych dokumentacji hydrogeologicznych.
Liczba punktów w tym kryterium będzie określona w następujący sposób:
Liczba sporządzonych i
zatwierdzonych dokumentacji
hydrogeologicznych
Liczba
punktów
1-10 10
11-20 15
21-30 20
31-40 25
powyżej 41 30

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.