Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej

Data zamieszczenia: 2022-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
Niesulów 3
97-540 Gidle
powiat: radomszczański
+48 34 32-72-970, fax: +48 34 32-72-970 w.102
gidle@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Gidle
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 34 32-72-970, fa
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Organizator zaprasza do przetargu w celu zawarcia umowy na: ,,Opracowaniedokumentacji geodezyjno - prawnej do aktualizacji Działu I i II KsiągWieczystych, oraz założenia Ksiąg Wieczystych dla gruntów Skarbu Państwaw zarządzie Nadleśnictwa Gidle ze sporządzeniem wniosków do WydziałuKsiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie i Radomsku dla 223działek wymienionych w załączniku nr 4 do zaproszenia"

Składanie ofert:
5.Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w przetargu powinni sporządzić ofertę wedługwzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz formularz cenowy według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia i złożyć je w siedzibie
Zamawiającego lub przesłać drogą mailową na adres e-mail:
gidle@katowice.lasy.gov.pl w terminie do dnia 22 czerwca 2022 roku do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
2.Termin wykonania realizacji zamówienia do 15 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
Zaproszenie do przetargu,
do którego zgodnie z art. 2. ust. 1. pkt 1/ ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)
nie stosuje się przepisów tej ustawy
1.Niniejsze zaproszenie jest skierowane wyłącznie do przedsiębiorców.
3.Opis przedmiotu zamówienia
4.Opis wymagań:
a.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniuagresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.z 2022 r. poz. 835).
b.Zamawiający wymaga od Wykonawcy samodzielnej realizacji przedmiotuzamówienia
c.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
d.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy.
6. Organizator dokona wyboru oferty w terminie do 3 dni roboczych od wskazanego
wyżej dnia wyznaczonego do składania ofert.
7. Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku
albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty.
8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % najniższa cena.
9. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
10.Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do
wykonania przedmioty zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w
zapytaniu ofertowym oraz załącznikach będących integralną częścią zapytania.
11.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty.
12.W przypadku wpłynięcia ofert zawierających takie same ceny, przy spełnieniu
pozostałych warunków zawartych w niniejszym Zapytaniu, Zamawiający zwróci się
o złożenie ofert dodatkowych.
13.Przetarg, bez podania przyczyny, może być odwołany przed zawarciem umowy i
może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert .
14.Umowa będzie zawarta z chwilą złożenia przez obydwie strony podpisów na umowie
sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. Umowa pod rygorem
nieważności wymaga formy pisemnej.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.