Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa studni chłonnej wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji odwadniającej dla budynku

Przedmiot:

Budowa studni chłonnej wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji odwadniającej dla budynku

Data zamieszczenia: 2022-06-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Żabnie
ul. W. Jagiełły 1
33-240 Żabno
powiat: tarnowski
tel.: 14 645 60 12
dzp@zabno.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Żabno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 14 645 60 12
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia pn.
,,Budowa studni chłonnej wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji odwadniającej dla budynku Domu Ludowego w Otfinowie"
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej instalacji odwodnienia dachu budynku użyteczności publicznej tj. Domu Ludowego wraz z budową studni chłonnej i przyłącza instalacji do studni chłonnej na dz. nr 1331/4 w m. Otfinów
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
a) rozebranie nawierzchni brukowej ( utwardzonej) w rejonie studni,
b) wykop pod studnię chłonną,
c) wymiana gruntu spoistego na grunt łatwo przepuszczalny pod studnią,
d) wykonanie studni chłonnej wraz z warstwami filtracyjnymi,
e) zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,
f) odtworzenie nawierzchni utwardzonej,
g) roboty porządkowe i wykończeniowe.
3. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określony został w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 oraz Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w umowie, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, Projektowane postanowienia umowne.

CPV: 45232130-2, 45233222-1

Dokument nr: RG.271.28.22

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 r. godz. 11:10 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Żabnie, Ul. Wł. Jagiełły 1, 33-240 Żabno

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta składa się z:
a) Formularza ofertowego którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 22.06.2022r. do godz. 11:00
1) w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w następujący sposób:
a) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Żabnie, Ul. Jagiełły1, 33-240 Żabno - Dziennik Podawczy- osobiście, pocztą lub kurierem albo
b) poprzez wrzucenie do urny na korespondencję, znajdującej się przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie /w przypadku zamknięcia Urzędu dla interesantów
3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
,,Oferta na wykonanie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa studni chłonnej wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji odwadniającej dla budynku Domu Ludowego w Otfinowie",
UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.06.2022 r. godz. 11.10
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia.
Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy ( udzielenia zamówienia )

Wymagania:
Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę:
a) cena (cena brutto) - waga 100 % - 100 punktów
2. Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert kryterium ,,Cena":
Pc = (Cbn /Cb) x 100 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności technicznej i zawodowej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym.
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie przesłanek, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Wykonawca w celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, złoży stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, jeżeli stwierdzone zostaną błędy lub okoliczności, mające wpływ na prawidłowość postępowania lub realizację przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji zamówienia z kilkoma lub jednym wykonawcą, który/którzy złożył/złożyli najtańszą/najkorzystniejsze ofertę/oferty i spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu
IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym łączną ryczałtową cenę brutto, za wykonanie zamówienia, wyliczoną, w oparciu o wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot zamówienia, określone w rozdziale III niniejszego zapytania ofertowego
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
3. Jeżeli oferta będzie zawierała cenę wyrażoną jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona.
4. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz cen które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania finansowe i koszty konieczne do należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz usunięcia ewentualnych usterek w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Żadne nie doszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być podstawą do żądania podwyższenia cen ofertowych określonych w ofercie.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
X. Płatność.
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot zapytania ofertowego nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu i odbiorze wszystkich robót wchodzących w skład niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury za wykonanie robót budowlanych
3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać następujące dane:
Nabywca:Nabywca: Nabywca:Nabywca: Nabywca: Gmina Żabno, Gmina Żabno, Gmina Żabno, Gmina Żabno, Gmina Żabno, Gmina Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 ul. Władysława Jagiełły 1, 33 -240 Żabno 240 Żabno 240 Żabno NIP NIP NIP NIP 9930370109 , REGON , REGON , REGON , REGON , REGON , REGON 851661174 851661174 ,
Odbiorca: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.
. Warunki umowy:
1. Warunki umowy określają projektowane postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
XIII. Informacje o formalnościach:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a także którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o jego wynikach.
3) W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia, jest:
1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Alicja Cygan, Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 - 1300, tel. +48/14 645 60 12, e-mail: acygan@zabno.pl
2. w sprawach proceduralnych - Tomasz Gdowski Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 - 1300, tel. +48/14 645 60 12, e-mail: tgdowski@zabno.pl
- Arkadiusz Mosio Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, w godz. 730 - 1300, tel. +48/14 645 60 12, e-mail: amosio@zabno.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.