Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
427z dziś
4084z ostatnich 7 dni
20016z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okładzin kamiennych ścian i posadzek, wraz z pracami towarzyszącymi

Przedmiot:

Wykonanie okładzin kamiennych ścian i posadzek, wraz z pracami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Biuro Administracyjne
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222 500 123
slawomir.borowski@mrit.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 222 500 12
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie okładzin kamiennych ścian i posadzek, wraz z pracami towarzyszącymi
Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w załączonym opisie przedmiotu zamówienia (pkt I OPZ) oraz w załącznikach (rysunek 1 i 2).

Składanie ofert:
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz ofertowy w formie skanu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: slawomir.borowski@mrit.gov.pl lub złożyć w oryginale w Kancelarii ogólnej zamawiającego, w terminie do dnia 02.08.2022 r., godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
Terminy wykonania zamówienia:

Etap I - wejście reprezentacyjne - do 10 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia.
Etap II - pomieszczenie nr 11 - do 30 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu do składania ofert). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Liczba punktów = Cmin/Cwn x 100
Gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn - cena badanej oferty

Warunki udziału:

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy:

posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie wykonawcy według załączonego wzoru.
Warunki finansowe rozliczeń i płatności:

cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty;

zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego - w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez zamawiającego bez zastrzeżeń;

rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
Dodatkowe informacje:
zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia;
zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny;
umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;
przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Okres związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Uwagi:
Klauzula obowiązku informacyjnego

Na podst. art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrit.gov.pl, tel.+48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast obowiązki administratora wykonuje Dyrektor Biura Administracyjnego.
Jeśli ma Pani / Pan pytania dotyczące przetwarzania Pana danych osobowych, a także przysługujących Panu praw, może się Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której Pani / Pan jest stroną.
Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na Pana żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.
Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być:

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Panu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO
prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana danych osobowych, przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.