Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
4236z ostatnich 7 dni
20167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego do nowej lokalizacji

Przedmiot:

Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego do nowej lokalizacji

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32-259-2000, tel. 32/ 259 26 47
phachula@gig.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32-259-2000, te
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego do nowej lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (skrót UMWS) dzierżawionej od GIG.
II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Opis zamawianego łącza
Przedmiotem zamówienia są dwa łącza światłowodowe dla UMWS które mają zostać uruchomione między następującymi lokalizacjami w Katowicach:
A. UMWS, Ul. Dąbrowskiego 23 [parter] - istniejący węzeł sieci komputerowych - szafa teleinformatyczna - panel światłowodowy;
B. GIG, Al. Korfantego 79 [pawilon I / II piętro ] - węzeł lokalnej sieci komputerowej - szafa teleinformatyczna - panel światłowodowy.
oraz
C. GIG, Al. Korfantego 79 [pawilon I / II piętro ] - węzeł lokalnej sieci komputerowej - szafa teleinformatyczna - panel światłowodowy.
D. GIG, Al. Korfantego 83 [pawilon II / IV piętro ] - węzeł lokalnej sieci komputerowej - szafa teleinformatyczna - panel światłowodowy.
Łącza mają zostać udostępnione w formie tzw. ciemnych włókien. W obydwu lokalizacjach zakończeniem łącza mają być patch-panele ze złączami LC/APC, do podłączenia sprzętu aktywnego, będącego w gestii UMWS. Wykonawca ma zapewnić funkcję automatycznego nadzoru ciągłego funkcjonowania łącza i alarmowania o przerwaniu kabla, w trybie 24/7/365.
2. Wymagany zakres usług
Wymagane jest uruchomienie i udostępnienie łączy światłowodowych, łączących lokalizacje A-B oraz C-D w Katowicach na potrzeby UMWS, wraz z montażem, uruchomieniem, dzierżawą oraz konserwacją wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń.
Łącze A-B musi zostać zrealizowane w oparciu o minimum dwa włókna jednomodowe (2J).
Łącze C-D musi zostać zrealizowane w oparciu o minimum cztery włókna jednomodowe (4J).
Patch-panele ze złączami LC/APC w szafach muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby była niezajęta przestrzeń, przeznaczona na organizatory kabli oraz przełączniki.
Każdy z kabli musi zostać jednoznacznie i trwale opisany z uwzględnieniem co najmniej: właściciela kabla, kierunku oraz numerów włókien.
Wykonawca uruchomi wszystkie swoje rozwiązania w ramach opłat abonamentowych i będzie odpowiadał za ich prawidłowe funkcjonowanie przez cały czas świadczenia usługi.
Przez cały czas świadczenia usługi, Wykonawca będzie udostępniał kontakt serwisowy, co najmniej telefoniczny i pocztą elektroniczną.
3. Standard usług (SLA)
Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby świadczenie usług następowało bezprzerwowo.
Wykonawca powinien monitorować łącza w ramach pracy całodobowego systemu nadzoru działającego 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Usuwanie awarii skutkujących całkowitym brakiem łączności ma być realizowane w maksymalnym czasie do 9 godzin. Po każdej awarii lub niedostępności łącza trwającej dłużej niż 30 minut, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pocztą elektroniczną informację o awarii, czasie i przyczynie usterek.
W ramach usługi musi być gwarantowana Roczna Dostępność Łącza (RDL) na poziomie minimum 99,7%:
RDL = (LGR - RNL) / LGR * 100 [%]
gdzie:
LGR (Liczba Godzin w Roku) [h] = LDR (Liczba Dni w Roku) x 24 [h]
RNL (Roczna Niedostępność Łącza) [h] - suma wszystkich godzin całkowitej niedostępności łącza (z dokładnością do ? h).
Za każdy rozpoczęty promil dostępności łącza niższej w stosunku do gwarantowanej Wykonawca uiści Zamawiającemu bonifikatę z tytułu niedostępności usługi w wysokości 1% łącznej opłaty za cały okres świadczenia usługi (np.: 99,6% <= RDL < 99,7% ? 1%). Rozliczenie gwarantowanej dostępności łącza będzie dokonane na koniec trwania umowy.
4. Warunki techniczne dla łącza
Włókna i łącza światłowodowe wykorzystywane w ramach umowy powinny spełniać normę ITUT G652.D.
Tłumienność włókien światłowodowych nie powinna być większa niż: 0,4 dB/km @1310nm oraz 0,2 dB/km @1550 nm.
Tłumienność łączy nie powinna być większa niż: 0,46 dB/km @1310nm oraz 0,27 dB/km @1550 nm.
Średnia tłumienność połączeń spajanych powinna być mniejsza od 0,10 dB, gdy liczba spojeń >10 oraz 0,15 dB, gdy liczba spojeń <10.
Tłumienność spawu (połączenia spawanego) rozumiemy jako średnią z wartości tłumienności spojeń (średnią arytmetyczną z uwzględnieniem znaków) uzyskaną z pomiaru reflektometrycznego linii z obu stron.
Jednostkowa tłumienność spawu nie powinna być większa niż 0,2 dB. Dopuszczalne są tłumienności wyższe niż 0,2 dB, ale nie większe niż 0,3 dB, pod warunkiem, że trzykrotna próba spajania nie da rezultatu poniżej 0,2 dB.
Tłumienność złączy rozłączalnych powinna być mniejsza niż 0,5 dB. Jako złącze rozłączalne rozumiemy układ: pół-złączka ? adapter centrujący ? pół-złączka.
Jednostkowa tłumienność połączeń zrealizowanych za pomocą patch-cordów powinna być mniejsza niż 1 dB.
Średnia tłumienność złączy rozłączanych dla pojedynczego łącza nie powinna przekraczać 0,4 dB.
Tłumienie reflektancji złączy rozłączalnych typu APC nie powinno być mniejsze niż 55dB, złączy typu PC nie mniej niż 35dB.
5. Terminy uruchomienia łącza i okres jego dzierżawy
Łącze zostanie uruchomione w terminie do 29.08.2022 r. w celu jego sprawdzenia i przetestowania. Okres świadczenia usługi: od 01.09.2022 do 31.08.2024 r.
6. Odbiór i dokumentacja łącza
Odbiór przez Zamawiającego uruchomionych łączy światłowodowych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, najpóźniej 30.08.2022 r. W jego trakcie zostaną przeprowadzone testy transmisyjne łącza i zostanie sprawdzona dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja techniczna.
Wymagana dokumentacja techniczna dla łącza obejmuje:
o schematy podpięcia włókien do paneli w szafach teletransmisyjnych, w obu lokalizacjach;
o poglądowe przebiegi trasy skonfigurowanego łącza;
o wyniki pomiarów udostępnionych włókien światłowodowych, obejmujące m.in. długości optyczne tras i parametry tłumienia sygnału, wg normy ITUT G652.D;
o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków technicznych dla łącza (punkt 5);
o procedurę pierwotnego zgłaszania Wykonawcy problemów, dot. funkcjonowania łącza światłowodowego;
o procedurę zwrotnego informowania Zamawiającego i UMWS, o problemach na łączu i ich rozwiązaniu;
o metodykę nadzoru ciągłego funkcjonowania łącza światłowodowego;
o politykę bezpieczeństwa dla łącza.
Dokumentacja techniczna powinna zostać dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Potwierdzeniem odbioru łącza jest podpisanie, bez zastrzeżeń i uwag, protokołu odbioru łącza przez obie strony. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta od miesiąca następującego po miesiącu odbioru łącza światłowodowego przez Zamawiającego.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 04.08.2022 r. do godz. 1200.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,
e-mail: phachula@gig.eu

Miejsce i termin realizacji:
VIII. Termin wykonania zadania.
Łącze zostanie uruchomione w terminie do 29.08.2022 r. w celu jego sprawdzenia i przetestowania. Okres świadczenia usługi: od 01.09.2022 do 31.08.2024 r.

Wymagania:
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
IV. Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi w zakresie obsługi lub dzierżawy łącza światłowodowego o wartości rocznej minimum 25 000 zł. każda,
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - Doświadczenie zawodowe.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.
V. Warunki płatności.
Jednorazowa opłata uruchomieniowa oraz opłaty miesięczne za przedmiot zamówienia nastąpią przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena ofertowa (IPc) - 100 pkt
2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
cena ofertowa - wg następującego wzoru :

Cn
IPc = ------- x Zc
Cb
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP - liczba punktów,
Cn - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc - znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach - 100 pkt

1. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najwyższej liczbie punktów, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach udziału.
3. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni oraz wystawimy stosowne zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną
do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku
do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Kontakt:
III. Osoba do kontaktów z Wykonawcą.
Piotr Hachuła, tel. 32/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.