Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Demontaż konstrukcji namiotu foliowego wraz ze sprzedażą materiałów odzyskanych w...

Przedmiot:

Demontaż konstrukcji namiotu foliowego wraz ze sprzedażą materiałów odzyskanych w wyniku demontażu

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ,,Śnieżka" w Kowarach
ul. Leśna 4a
58-530 Kowary
powiat: karkonoski
603746502 ,75 718 2212 w. 671, kom. 601223882,
danuta.wozniak@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: ---
Nr telefonu: 603746502 ,75 718 22
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
,,Demontaż konstrukcji namiotu foliowego nr 9 w Leśnej Szkółce Kontenerowej Kostrzyca, Miłków 300a wraz ze sprzedażą materiałów odzyskanych w wyniku demontażu"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie demontażu konstrukcji stalowych namiotu nr 9 oraz sprzedaż materiałów odzyskanych.
Wykonawca przystępujący do postępowania o zamówienie zobowiązany jest zakupić materiał odzyskany z rozbiórki.
W ramach demontażu należy wykonać następujące czynności:
1) Rozebranie folii z namiotu.
2) Rozebranie okien szklanych.
3) Rozebranie konstrukcji stalowej.
4) Wykonanie rusztowania przesuwnego.
5) Rozebranie fundamentów pod piec.
6) Demontaż pieca gazowego.
7) Demontaż szafki gazowej oraz szafki elektrycznej.
8) Wywóz złomu.
9) Wywóz szkła.
10) Utylizacja szkła i folii.

Dokument nr: ZR.270.2.66.2022

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2022 r. o godz. 09:30.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: danuta.wozniak@wroclaw.lasy.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2022 r. do
godz. 09:00.0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania e-mailem.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w terminie: od 22.08.2022r. do dnia 12.09.2022r.

Wymagania:
Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości poniżej
130.000,00 złotych
Konstrukcje namiotu nr 9 można obejrzeć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00 w Leśnej Szkółce Kontenerowej Kostrzyca Miłków 300a.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
3.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
3.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej, zapewniającej realizację zamówienia;
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złoży stosowne oświadczenie:
3.3. zdolności technicznej lub zawodowej;
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
Ocena spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu posiada charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów P3, wyliczoną wg wzorów:
a) Usługa demontażu namiotu
Najniższa cena za wykonanie usługi demontażu P1 =-------------------------------------------------------------------* 50%* 100
Cena oferty badanej
b) Zakup materiałów odzyskanych z demontażu namiotu
Cena oferty badanej P2 =------------------------------------------------------------------------* 50%* 100
Najwyższa cena za zakup materiałów odzyskanych P1 + P2 = P3 suma punktów
Oferty, które nie będą zawierały ceny za zakup materiałów odzyskanych w wyniku demontażu podlegają odrzuceniu.
5. Sposób przygotowania oferty:
5.1 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
5.2 Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
b) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 2,
5.3 Oferta oraz załączone dokumenty, wymagają podpisu wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie (według wzoru załącznik nr 2)
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości, a wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany (zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną) o terminie zawarcia umowy.
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować pisemnie na adres e-mailowy: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.20106r., str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo ,,Śnieżka"
58-530 Kowary, ul. Leśna 4a, adres e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@comp-net.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Demontaż konstrukcji namiotu foliowego nr 9 w Leśnej Szkółce Kontenerowej Kostrzyca, Miłków 300a wraz ze sprzedażą materiałów odzyskanych w wyniku demontażu".
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej;
W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dotyczą, źródłem danych mogą być rejestry publiczne CEIDG, REGOB, KRS;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym oraz umownym;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan prawo:
? Dostępu do treści sowich danych,
? Prawo ich sprostowania,
? Prawo do usunięcia,
? Prawo do ograniczenia przetwarzania,
? Prawo do przenoszenia danych,
? Prawo wniesienia sprzeciwu,
Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa.

Kontakt:
10. Do kontaktów z oferentami ze strony zamawiającego wyznacza się pracowników:
- Pan Marcin Krzeczowski, tel: 75 718 2212 w. 671, kom. 601223882 e-mail: marcin.krzeczowski@wroclaw.lasy.gov.pl
- Pan Andrzej Latusz, tel. 603746502 e-mail: andrzej.latusz@wroclaw.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.