Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
5190z ostatnich 7 dni
22031z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 1
22 lipca 1807 45
67-120 Kożuchów
powiat: nowosolski
884 999 050
przedszkolenr1@op.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120173
Województwo: lubuskie
Miasto: Kożuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: 884 999 050
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw wraz z akcesoriami do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie.
Powstaje w kontekście projektu
RPLB.08.01.01-08-0056/21 - Kożuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości

Część 1
Wyposażenie placu zabaw z akcesoriami.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw wraz z akcesoriami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 37500000-3, 39162100-6

Dokument nr: 2022-41629-120173

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
nowosolski
Gmina
Kożuchów
Miejscowość
Kożuchów

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
- Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy dotyczące terminów realizacji oraz wartości umowy w formie aneksu w przypadku zmian w umowie o dofinansowanie projektu ,,Kożuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości." które wprowadzi IZ RPO - L2020, niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy;
- Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy w przypadku zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym, mogących mieć wpływ na zapisy niniejszej umowy;
- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy złożyli oświadczenie, że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy złożyli oświadczenie, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy złożyli oświadczenie że posiadają potencjał techniczny potrzebny do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy złożyli oświadczenie że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy złożyli oświadczenie że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. podpisane oświadczenia oferenta - załącznik nr 2
2. podpisane oświadczenia oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 3,
3. odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 4,
4. formularz cenowy - wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 5, dopuszcza się możliwość przedłożenia innego formularza cenowego, zawierającego co najmniej pozycje ujęte we wzorcowym formularzu cenowym i zachowaniem kolejności produktów jak we wzorcowym formularzu cenowym.
5. parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 6
6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy).
7. podpisane oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunek dotyczący aspektu społecznego, o którym mowa w pkt. II 2.5 ogłoszenia - załącznik nr 7
8. Pełnomocnictwo, o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów o których mowa powyżej.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-28
Data ostatniej zmiany
2022-07-28 14:46:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty (C) - waga 60 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marlena Szczerbińska
tel.: 884 999 050
e-mail: przedszkolenr1@op.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.