Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
powiat: stargardzki
Tel. +48 91 56 22 001; 56 22 024; 56 22 161, Fax. +48 91 56 22 076
tkozan@chociwel.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Chociwel
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 91 56 22 00
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych na zadanie pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu", która obejmuje: branżę drogową, branżę elektryczną, branżę sanitarną, branżę teletechniczną.
3. Zamówienie obejmuje:
1) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
3) stawianie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Ponadto inspektor nadzoru jest zobowiązany stawić się na budowie na każde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Przybycie na budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia, w godz.ch pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania;
5) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania;
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych;
7) żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów;
8) dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
9) weryfikacj a dokumentacj i powykonawczej;
10) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym
Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;
11) udział w naradach koordynacyjnych budowy;
12) udział w przekazywaniu placu budowy;
13) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokument nr: ZPU.271.3.28.2022.TK.

Składanie ofert:
7. Oferty należy składać na adres e-mail: tkozan@chociwel.pl, w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do 31-10-2023roku.

Wymagania:
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z zm. zaprasza do udziału w postępowaniu o wartości poniżej 130.000 zł netto.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadać powinien uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów, (na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
Wykonawca będzie nadzorował realizację zadania inwestycyjnego od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia zadania oraz w trakcie przeglądów okresie rękojmi i gwarancji, a także w przypadku napraw będących wynikiem nienależytego wykonania umowy lub wykrycia wad. Wykonawca rozpoczyna wykonanie prac objętych niniejszą umowa z chwila podpisania umowy. Wykonawca zakończy wykonywanie prac objętych niniejsza umową z chwila wykonania wszystkich czynności wynikających z gwarancji oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Realizacja zamówienia będzie realizowana wg harmonogramu robót Wykonawcy robót budowlanych.
6. Kryteria wyboru oferty: jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Rozpatrywana będzie cena brutto całości usługi.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Kontakt:
10. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Kierownik Referatu -Teresa Kozań pokój nr 23; tel. 91-5622024 wew. 123 w godzinach od 8;00 do 15;00.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.