Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
900z dziś
5326z ostatnich 7 dni
22167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie placu zabaw

Przedmiot:

Zagospodarowanie placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne
powiat: ostrowski
Tel /fax + 48 86 2706004
ugzar@ornet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zaręby Kościelne
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel /fax + 48 86 270
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Zaręby Kościelne
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. :
,, Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie'',
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
- DOSTAWA kompletu paneli ogrodzeniowych 84 mb, brama o szerokości 5 m i furtką o
szerokości 1 m,
- Panel ogrodzeniowy 3D grubość drutu B4/, wysokość 123 cm wymiar oczka 50/200,
-słupki stalowe 60x40 wysokość 215cm , grubość ścianki 2 mm,
- deska fundamentowa gładka wysokość 25 cm ,
-brama skrzydłowa szerokość 5 m wysokość 135 cm wypełniona panelem stalowym
grubość drutu 4x5 mm, słupy 80x80 mm grubość ścianki 2 mm, wszystkie elementy stalowe
ocynk ogniowy. Brama zamykana na zasuwkę z kłódką o średnicy kabłąka minimum 8 mm
(min. 2 klucze) Brama wjazdowa wyposażona na jednym ze skrzydeł w rygiel blokujący w
gruncie
-furtka 1 m wysokość 135, kształtownik 60x540 grubość 2 mm wypełniony panelem
stalowym grubość drutu 4x5 mm, słupy 80x80 mm grubość ścianki 2mm, wszystkie
elementy stalowe ocynk ogniowy
Zestawienie materiałowe :
- 33 szt. panela ogrodzeniowego,
- 33 szt. deski fundamentowej wysokość 25 cm,
- 33 szt. słupki stalowe 60x40 wysokość 215cm,
- 99 szt. obejmy do słupka ,
-66 szt. obejmy do deski fundamentowej gładkiej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z
zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę .
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlane

CPV: 45342000 - 6

Dokument nr: RGK.271.15. 2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2022r. godz. 10.30

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 05.08.2022r. do godz. 10.00:
- Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych Ul. Kowalska 14 pok. Nr 8- przesłać pocztą
na adres: Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych Ul. Kowalska 14 lub na adres e-mail
ugzar@ornet.pl
Koperta winna zawierać zapis ,,Oferta na
,, Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie'',

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - do 30 sierpnia 2022 roku.

Wymagania:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych
Niniejsza procedura prowadzona jest w oparciu o: Komunikat Wyjaśniający Komisji, dotyczący
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są
jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02)
i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06) (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010)
- Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 roku, poz. 1129)
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz w oparciu o Zarządzenie nr
161/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2021r w sprawie zasad udzielania
zamówień publicznych w Gminie Zaręby Kościelne, których wartość nie przekracza kwoty
130 000 złotych.
Informacje dodatkowe :
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
2. Wymagany termin płatności faktury min. 30 dni.
3. Wymagany okres gwarancji min. 5 lat.
5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który:
a. nie podlega wykluczeniu;
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.
- posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
- posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;
- posiada zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie
do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
3) Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem załącznika nr 1 do zaproszenia
4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Po otwarciu ofert zostaną zamieszczone informacje na stronie internetowej z informacja z
otwarcia.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w taki sam sposób
w jaki opublikowane zostało niniejsze zaproszenie .
9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy,
którego ofertę wybrano. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania.
11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W okresie trwania niniejszej procedury, tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do
upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie
dotyczące poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać . W takiej informacji wykonawca
powinien podać który artykuł ustawy Pzp lub innego aktu prawnego został naruszony, w
szczególności Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego
obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo
objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
Zamawiający proceduje w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Uwagi:
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Gmina Zaręby Kościelne informuje, o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym
związanych. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Zaręby Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323
Zaręby Kościelne.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres
e-mail: iod@zareby-kosc.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie
Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny.
W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące
prawa:
o prawo dostępu do danych osobowych,
o prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
o prawo do usunięcia danych - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO,
o prawo ograniczenia przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 18 RODO,
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
o prawo do cofnięcia zgody - tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. Sposób
uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty email pod adresem ugzar@ornet.pl
Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
poczty email.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich przesłania za pośrednictwem Zamawiający poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej: ugzar@ornet.pl
Informacje dotyczące niniejszego postępowania można uzyskać pisząc na adres ugzar@ornet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.