Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
136z dziś
4555z ostatnich 7 dni
21310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont i modernizacja budynku warsztatowo - magazynowego

Przedmiot:

Remont i modernizacja budynku warsztatowo - magazynowego

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o
ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. 15 864 26 41 wew. 52, wew. 34
zamowienia@pgkim.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 15 864 26 41 we
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i modernizacja budynku warsztatowo - magazynowego".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja budynku warsztatowo -magazynowego zlokalizowanego w Staszowie przy Ul. Wojska Polskiego 3,
2. Opis prac:
o Korytowa nie oraz niwelacja terenu.
o Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw drogowych o grubości min.20 cm.
o Montaż kątowników bramowych oraz ramki kanałowej z dodatkowymi rozbrojeniami.
o Wykonanie posadzki przemysłowej o powierzchni 200 m2 , z klasy betonu C25/30 posadzkowy zbrojony zbrojeniem stalowym rozproszonym w ilości min. 20 kg/m3.

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty
elektronicznej email: zamowienia@pgkim.pl
2 TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 05.08.2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
1. Termin rozpoczęcia prac rozpocznie zgodnie z zawartą umowy.
2.Przedmiot całego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać
w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
3.Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4. Okres gwarancji i rękojmi zostanie zawarty w formularzu ofertowym -załącznik nr 1
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta winna być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty;
o formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
o w sytuacji gdy złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich ponownego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzjelenia wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie.
4.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
8. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
11. Oferta złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona.
12. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści
i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT
1. Sposób obliczenia ceny: w formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie Wykonawcy netto, podatek VAT oraz cenę brutto - cyfrowo oraz słownie. Za naliczenie właściwej stawki VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. Cena ofertowa brutto jest ceną maksymalną za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza podawanie cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Cena podana w formularzu ofertowym nie podlega dalszym dodatkowym negocjacjom. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:- Cena brutto (PLN) - kryterium 100 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą ilość punktów, liczona jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena
X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
o udzjelenia zamówienia na każdym etapie jego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
1. sprawy formalne: specjalista ds. zamówień publicznych Katarzyna Fortuna - tel. 15 864 26 41 wew. 52 2.sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Z-ca Dyrektora Piotr Kondek - tel. 15 864 26 41 wew. 34

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.