Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
136z dziś
4555z ostatnich 7 dni
21310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ul. Warszawska 48
33-200 Dąbrowa Tarnowska
powiat: dąbrowski
przetargi.zddt@interia.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/645628
Województwo: małopolskie
Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska - Żelichów w km 5+714 - 7+030 - etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska - Żelichów w km 5+714 - 7+030 - etap I". Opracowanie projektowe ma obejmować przebudowę drogi powiatowej 1313K w miejscowości Olesno na długości 1316,00 mb. Planowana inwestycja będzie realizowana w ciągu drogi klasy Z-zbiorczej.

W ramach opracowania projektowego należy uwzględnić następujące elementy:
? szerokość jezdni drogi powiatowej na ww. odcinku należy dostosować do parametrów drogi powiatowej klasy Z w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) poprzez wykonanie stosownego poszerzenia jezdni,
? w ciągu przebudowywanej drogi należy zlokalizować chodnik z betonowej kostki brukowej bezfazowej, nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Chodnik w km 5+714 - 6+010 należy poprowadzić po lewej stronie drogi poza rowem przydrożnym. Chodnik w km 6+006 - 7+030 należy poprowadzić po prawej stronie drogi bezpośrednio przy krawędzi jezdni,
? w ramach dokumentacji należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni oraz chodnika zlokalizowanego po prawej stronie jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki do rowu przydrożnego lewostronnego otwartego,
? na pozostałych odcinkach odwodnienie drogi w km 5+714 - 7+030 realizowane będzie poprzez istniejący rów przydrożny lewostronny otwarty, natomiast w km 5+714 - 6+006 poprzez istniejący rów przydrożny prawostronny otwarty,
? w ramach opracowania projektowego konieczne będzie przedłużenie dwóch przepustów ramowych znajdujących się pod koroną drogi powiatowej o wymiarach 200x100 cm, oraz jednego przepustu kołowego z rur betonowych o średnicy 60 cm,
? w ramach projektu należy uwzględnić przebudowę wszystkich zjazdów na odcinku objętym opracowaniem projektowym do graniczących z droga nieruchomości,
? wykonanie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi elementami,
? stosowne oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego ministra w sprawie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1313K w ramach przedmiotowego zadania.

Ponieważ przebudowa drogi powiatowej nr 1313K w przedmiotowym zakresie wiązać się będzie z koniecznością wydzielenia działek sąsiednich pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego przejęcie ww. działek należy dokonać w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). Szacuje się iż realizacja niniejszego zadania wymagać będzie dokonania podziałów minimum 8 działek ewidencyjnych. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Szczegółową lokalizacja planowanej przebudowy drogi powiatowej 1313K przedstawia mapa zasadnicza stanowiąca załącznik nr 6 do SWZ. Na jej podstawie można określić ewentualne kolizje z sieciami obcymi.

CPV: 71220000-6, 71320000-7, 71322000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00282494, ZDDT.271.17.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 09:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oferta wraz załącznikami złożona w postaci elektronicznej musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. W procesie składania ofert wraz z załącznikami na platformie, wykonawca składa bezpośrednio podpis na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platformazakupowa.pl). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/645628
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdwdtarnowskiej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDDT.271.17.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska - Żelichów w km 5+714 - 7+030 - etap I". Opracowanie projektowe ma obejmować przebudowę drogi powiatowej 1313K w miejscowości Olesno na długości 1316,00 mb. Planowana inwestycja będzie realizowana w ciągu drogi klasy Z-zbiorczej.

W ramach opracowania projektowego należy uwzględnić następujące elementy:
? szerokość jezdni drogi powiatowej na ww. odcinku należy dostosować do parametrów drogi powiatowej klasy Z w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) poprzez wykonanie stosownego poszerzenia jezdni,
? w ciągu przebudowywanej drogi należy zlokalizować chodnik z betonowej kostki brukowej bezfazowej, nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Chodnik w km 5+714 - 6+010 należy poprowadzić po lewej stronie drogi poza rowem przydrożnym. Chodnik w km 6+006 - 7+030 należy poprowadzić po prawej stronie drogi bezpośrednio przy krawędzi jezdni,
? w ramach dokumentacji należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni oraz chodnika zlokalizowanego po prawej stronie jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe i przykanaliki do rowu przydrożnego lewostronnego otwartego,
? na pozostałych odcinkach odwodnienie drogi w km 5+714 - 7+030 realizowane będzie poprzez istniejący rów przydrożny lewostronny otwarty, natomiast w km 5+714 - 6+006 poprzez istniejący rów przydrożny prawostronny otwarty,
? w ramach opracowania projektowego konieczne będzie przedłużenie dwóch przepustów ramowych znajdujących się pod koroną drogi powiatowej o wymiarach 200x100 cm, oraz jednego przepustu kołowego z rur betonowych o średnicy 60 cm,
? w ramach projektu należy uwzględnić przebudowę wszystkich zjazdów na odcinku objętym opracowaniem projektowym do graniczących z droga nieruchomości,
? wykonanie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi elementami,
? stosowne oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego ministra w sprawie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1313K w ramach przedmiotowego zadania.

Ponieważ przebudowa drogi powiatowej nr 1313K w przedmiotowym zakresie wiązać się będzie z koniecznością wydzielenia działek sąsiednich pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego przejęcie ww. działek należy dokonać w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). Szacuje się iż realizacja niniejszego zadania wymagać będzie dokonania podziałów minimum 8 działek ewidencyjnych. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Szczegółową lokalizacja planowanej przebudowy drogi powiatowej 1313K przedstawia mapa zasadnicza stanowiąca załącznik nr 6 do SWZ. Na jej podstawie można określić ewentualne kolizje z sieciami obcymi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów tj. cena (max 60 pkt) i termin wykonania przedmiotu zamówienia (max 40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany w zakresie przebudowy lub budowy drogi o długości minimum 1000 mb
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 3 do SWZ
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych, tj.: 1) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 5 do niniejszej SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularza ofertowego - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SWZ,
2) oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
3) pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składania oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
4) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
5) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
6) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 niniejszej SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się do udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na podstawie art. 455 ust 1 ustawy PZP zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmian dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy wynikających z poniższych okoliczności:
a) jeżeli pomimo prawidłowego i kompletnego wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym prawem dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu o czas trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin przewidziany prawem dla danej czynności,
b) złożenia skargi, odwołania lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych, o ile będą miały istotny wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy - o czas trwania rozpatrywania skargi, wniosku bądź odwołania,
c) w sytuacji zmiany przepisów prawa następujących w okresie od podpisania umowy do odbioru przedmiotu zamówienia o ile będą miały istotny wpływ na zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy - o czas niezbędny dla dostosowania przedmiotu zamówienia do zmienionych przepisów.
2) zmiany umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli na etapie realizacji przedmiotu zamówienia niezbędnym okaże się wykonanie projektu podziału działek ewidencyjnych w ilościach większych niż zakładane (minimalne) w rozdziale IV niniejszej SWZ - o wartość za wykonanie jednostkowego projektu podziału działki wskazanego w ofercie Wykonawcy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów tj. cena (max 60 pkt) i termin wykonania przedmiotu zamówienia (max 40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.