Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śl. 17
48-320 Skoroszyce
powiat: nyski
tel. 77 431 89 78, tel. 77 31 89 74
agaszek@skoroszyce.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Skoroszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 431 89 78, t
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej
w miejscowości Brzeziny (część działki 497)"
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ZADANIA
Wójt Gminy Skoroszyce działając w imieniu Gminy Skoroszyce zaprasza do składania ofert
cenowych na wykonanie zadania:
,,Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny (część działki 497)".
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny (część działki 497) wraz z budową oświetlenia części siedliskowej.
Szczegółowy zakres opracowania:
1. Założenia programowe do projektowania:
o teren znaj duj e się w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Brzeziny dostępny na stronie internetowej
o droga (ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni bitumicznej szerokości średnio 5.0,
o lokalizacja - działka nr ewid. 497 w m. Brzeziny stanowiąca własność Gminy Skoroszyce,
o uzgodnienia z właścicielami posesji (sieć wodociągowa - Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach, sieć energetyczna napowietrzna - Tauron), wraz z ewentualną likwidacja kolizji,
o należy przewidzieć ewentualną wycinkę drzew i zakrzaczeń,
o projekt powinien uwzględniać odprowadzanie wód opadowych, odwodnienie drogi (sieć deszczowa) - ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego lub poprzez drenaż w poboczu (na rozsączenie), rowami lub powierzchniowo,
o nie przewiduje się przebudowy uzbrojenia podziemnego,
2. Prace przedprojektowe i projektowe:
o uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania,
o wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500,
-pozyskanie map ewidencji grantów i wypisów z rejestru gruntów,
o wykonanie technicznych badań podłoża grantowego (w razie potrzeby),
o wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wszystkich branż (w 2 egz.), która przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym,
o opracowanie projektu budowlanego (w 3 egz.)
o opracowanie projektu technicznego (po 3 egz.),
o kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, komplet spięty w jedną teczkę z zestawieniem kosztów i podsumowaniem wszystkich cen kosztorysowych,
o pozwolenie wodno-prawne (jeżeli wymagane) - 2 egz.,
o docelowy projekt organizacji ruchu (zatwierdzony przez Starostę Nyskiego),
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem j/w. 1 egz.,
o Uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji,
3. Decyzje i uzgodnienia:
o czasowe lub trwałe zajęcie temu nie będącego własnością Gminy Skoroszyce, należy uzgodnić z właścicielem w formie oświadczenia wyrażającego zgodę do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia robót budowlanych

Dokument nr: IP.IK.7013.15.2022. AG

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: agaszek@skoroszyce.pl
Termin przesłania oferty upływa w dniu 02.08.2022 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2022 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Inne postanowienia:
1) Projekty techniczne powinny zawierać:
o wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji,
o uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę robót oraz realizacji robót budowlanych,
2) o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być bez zwłoki informowany Zamawiający tak, aby możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami i zarządcami terenów i mediów,
3) całą dokumentacje stanowiącą przedmiot zamówienia należy opracować w formie standardowej (na papierze) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej (*.doc i *.pdf) - nośnik CD,
4) Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach prawa a w szczególności:
o Ustawa prawo budowlane, w tym:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
o Ustawa Prawo zamówień publicznych, w tym:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
o Ustawa Prawo ochrony środowiska, w tym:
- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Przed złożeniem oferty zaleca się wykonać wizję w terenie w celu uwzględnienia robót, które
mogą nastąpić w trakcie realizacji zamówienia.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełnienia tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki,
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywania będzie w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły ,,spełnia - nie spełnia"
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż ómiesięcy przed upływem terminy składania ofert,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
7. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w raz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek, złożone prze nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe, oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
2. Zawartość oferty:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
2) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszego zaproszenia.
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie dokumentacji,
uwzględniająca zakres prac opisanych w załączonym przedmiarze robót, i projekcie.
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Max ilość pkt. jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena(C) 100 100
W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Px (C) = C min/Cx * Max (C)
Px (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,x" za kryterium ,,cena"
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i odrzuconych ofert Cx - cena oferty ,,x"
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium ,,cena"
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający , bez ujawniania źródeł zapytania zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie.
12. Informacja o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej na adres email podany w ofercie Wykonawcy.
13. Inne informacje:
- Ofertę musi podpisać osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
- Warunki płatności: rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego robót, zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Urzędu Gminy w Skoroszycach.
14. Uwagi:
Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, a w szczególności: ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy dotyczące szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz dotyczące kosztorysu inwestorskiego.
Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
,,Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny (część działki 497)"
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami.
15. Dane do Faktury:
Gmina Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 17 48-320 Skoroszyce NIP: 753-24-06-077

Kontakt:
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Iwona Bil - Kubicka, tel. 77 431 89 78, email: ikubicka@skoroszyce.pl
Anna Gaszek tel. 77 31 89 74, email: agaszek@skoroszyce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.