Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Demontaż, dostawa i montaż elementu placu zabaw

Przedmiot:

Demontaż, dostawa i montaż elementu placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
ugimz@zuromin.info
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 6572558, fax
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest demontaż, dostawa i montaż elementu placu zabaw do miejscowości Rozwozin w ramach realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu w sołectwie Rozwozin". Realizacja zadania otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"
I. Pierwsza część zamówienia
Dotyczy demontażu drewnianego zestawu zabawowego i bujaka na sprężynach wraz z podbudową betonową. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz pomiarów przed złożeniem oferty. W cenie ofertowej należy uwzględnić również wywiezienie i utylizację wszystkich elementów z rozbiórki.
Zdjęcia zestawu zabawowego wraz z szacunkowymi wymiarami stanowią załącznik nr 4.
II. Druga część zamówienia
Elementy do placu zabaw w miejscowości Rozwozin: 1. Zestaw zabawowy- 1 szt.
Zestaw zabawowy powinien składać się ze:
a) zjeżdżalni -- 1 szt.
b) schodków -- 1 szt.
c) wieży z daszkiem- 1 szt.
d) rury strażackiej -- 1 szt.
Konstrukcja elementów zestawu zabawowego powinna być wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, ścianki i dach z płyty HDPE i HPL. Ślizg powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i płyty HDPE. Podesty ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej.
Minimalne wymiary: 300 x 120 cm Minimalna wysokość całkowita: 320 cm Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 150 cm
Dostarczone i zamontowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane), sprawne technicznie i bez uszkodzeń. Urządzenie powinno być kotwione przy pomocy fundamentu betonowego. Urządzenie powinno być pozbawione ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie palców, głowy oraz innych części ciała.
Urządzenie musi spełniać minimalne wymagania Zamawiającego, a w skład wymaganego przez Zamawiającego zestawu zabawowego muszą wchodzić wszystkie elementy zgodne z przedstawionym opisem (przykładowe zdjęcia urządzeń stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Dostarczone i montowane urządzenie zabawowe musi spełniać jakości bezpieczeństwa zawarte w aktualnie obowiązujących normach dotyczących wyposażenia publicznych placów zabaw. Powinno być jednoznacznie oznakowane numerem katalogowym pozwalającym na identyfikację w karcie technicznej urządzenia oraz tym samym numerem katalogowym w certyfikatach zgodności z normą. Na urządzeniu powinien być umieszczony przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego wskazujący wysokość na jakiej montaż gwarantuje stabilność urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stref bezpieczeństwa do montowanych elementów placów zabaw
Montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie realizacji robót. Materiały stosowane podczas realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczanym do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo Budowlane. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.
Za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia (zakończenie potwierdzone protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. Zniszczenia powstałe w wyniku złej organizacji prac, braku nadzoru niedbałości, braku fachowości czy złej kolejności wykonywanych robót obciążają Wykonawcę.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) utrzymanie porządku w trakcie realizacji prac oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,
b) uporządkowanie terenu placu zabaw po przeprowadzonych pracach montażowych,
c) wywiezienie materiałów i odpadów,
d) odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywania prac,
e) wyrównanie terenu wokół urządzeń zabawowych,
f) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich w trakcie trwania prac,
g) prowadzenie prac w sposób bezpieczny,
h) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawcy mogą złożyć oferty w tamach każdej części zamówienia.

Dokument nr: IBGKiOŚ.271.1.234.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. J. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, dnia 4.08.2022 roku, godz. 9.15

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertc należy złożyć na adres:
Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 4.08.2022 roku, do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
1) I część zamówienia do 31.08.2022 r.,
2) II część zamówienia do 16.09.2022 r.

Wymagania:
udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000.00 zł
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień publicznych w UGiM Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł zatwierdzonym Zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2021 r., zmienione Zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień publicznych w UGiM Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł z dnia 11 stycznia 2021 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione lub odwołane.
4. Warunki wykluczenia z postępowania:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego).
5. Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
- złożone po terminie składania ofert,
- złożone przez oferenta wykluczonego z postępowania,
- złożone w sposób niezgodny z treścią zapytania ofertowego,
- których Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
6. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najkorzystniejszej dla Zamawiającego ceny;
"Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia podając w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, rabaty. Cena powinna zawierać ?wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia również opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
7. Warunki płatności:
Płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia, protokolarnym odbiorze oraz prawidłowym -wystawieniu i dostarczeniu faktury na adres: Gmina i Miasto Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin NIP:511 027 02 69 w terminie 30 dni od daty jej prawidłowego wystawienia i dostarczenia.
8. Gwarancja:
Okres gwarancyjny: 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego..
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia. Ofertę należy opatrzyć opisem: ,,Oferta na demontaż, dostawę i montaż elementu placu zabaw w miejscowości Rozwozin". Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 4.08.2022 r. godz. 9.15 "
Do formularza ofertowego należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
2. Karty katalogowe oferowanych urządzeń.
11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień:
Wszelkie pytania dot. zamówienia należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin Pl. J. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub e-mail: inwesnxjeffizuromin.info . W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego oraz wydłużyć termin składania ofert. Każda zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom do których zapytanie zostało skierowane.
12. Termin związania ofertą-30 dni
13. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich potencjalnych wykonawców do których zostało skierowane zapytanie ofertowe. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów.
W przypadku gdy do oferty nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia lub są one niezgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający wezwie do uzupełnienia przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.
15. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
17. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

Uwagi:
18. Administrator danych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Grniny i Miasta Żuromin z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, telefon 23 657 25 58, e-mail: ugimz@zuromin.info
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Grniny i Miasta Żuromin za pomocą adresu email: inspektur@ldudu.pl lub tel. 544 544 001.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- art.6, ust.l,lit.c RODO; wynikających z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, o Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł zatwierdzonych zarządzeniem nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2021 r. zmienionym Zarządzeniem 20/2021 z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł z dnia 11 stycznia 2021:
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy -art.6, ust.l,lit.b RODO;
c) sprawnej realizacji umów w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu, co stanowi nasz uzasadniony interes, -- art. 6 ust 1 lit f RODO;
d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- art.6, ust.l,lit.e RODO;
e) w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody -art.6, ust.ljit.a RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podają Państwo w celu usprawnienia kontaktu, a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy i Miasta Żuromin np. firmy informatyczne, zajmujące się obsługą m.in. platformy E -- zamawiający - na podstawie zawartych umów powierzenia.
d) inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu, m.in. audytorzy, radcy prawni.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.
6. Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
d) przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
10. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.