Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
359z dziś
4777z ostatnich 7 dni
21532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁĘKNICA
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
powiat: żarski
683624700, faks 683624701
sekretariat@umleknica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/645566
Województwo: lubuskie
Miasto: Łęknica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 683624700, faks 6836
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101916F - etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie prowadzenia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101916F etap I".
2. Zamówienie realizowane będzie w zakresie:
1) Nadzoru nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych prac projektowych oraz czynności przedrealizacyjnych określonych umową na wykonanie robót budowlanych (niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych);
2) Nadzoru nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych;
3) Nadzoru nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązań w okresie gwarancji.
3. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia określony jest w rozdziale 4 SWZ oraz dokumentami zamówienia nr RGN.271.17.2022 (ogłoszenie 2022/BZP 00198317/01 z dnia 2022-06-07). Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/623923 .
4. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101916F etap I - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" na odcinku około 1053m, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym część załącznika nr 1 do Rozdziału 4 SWZ (Techniczna dokumentacja przetargowa: PFU, Opinia geotechniczna, Inwentaryzacja zieleni, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych), umową z wykonawcą robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 2 do Rozdziału 4 SWZ, Tabelą elementów rozliczeniowych - załącznik nr 3 do Rozdziału 4 SWZ.
5. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach umowy Wykonawca będzie pełnił nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych zaprojektowania i wykonania w szczególności następujących robót:
1) rozbiórka istniejącej i budowę nowoprojektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi i krawędzi;
2) rozbudowa skrzyżowań:
a) ulic Granicznej i Fabrycznej;
b) ulic Granicznej i Polnej;
c) ulic Granicznej, Dworcowej i Wojska Polskiego;
d) ulic Dworcowej, Żurawskiej i Tadeusza Kościuszki;
3) przebudowa lub rozbudowę zjazdów na drogi wewnętrzne;
4) przebudowa lub rozbudowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych;
5) przebudowa lub budowę chodników;
6) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
7) przebudowa poboczy;
8) przebudowa lub rozbudowę kanalizacji deszczowej;
9) budowa oświetlenia ulic;
10) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych;
11) budowa kanału technologicznego;
12) przebudowa ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym;
13) wycinka drzew i krzewów;
14) roboty rozbiórkowe;
15) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w Rozdziale 4 oraz w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział 5 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 71247000-1, 71248000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00282670, RGN.271.23.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica .
2) Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/ pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/645566 . Dostęp również poprzez
stronę prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/leknica (poprzez zakładkę POSTĘPOWANIA) lub poprzez
pasek wyszukiwania na https://platformazakupowa.pl/ .
3) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/) pod adresem postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/645566 oraz pod adresem Platformy Zakupowej Gminy Łęknica
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica (poprzez zakładkę POSTĘPOWANIA). Zamawiający nie dopuszcza innych środków
komunikacji elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Funkcjonalność Platformy Zakupowej
Gminy Łęknica obejmuje przesyłanie:
a) pytań do SWZ;
b) odpowiedzi do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
c) odpowiedzi do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
d) odpowiedzi do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
f) wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
g) odwołania,
za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
2. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ . Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert będą zamieszczane na platformie w
sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca, przystępując do postępowania :
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone w Regulaminie zamieszczonym pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce ,,Regulamin";
b) zapoznał się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .
5. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ , tj.:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) posiadanie skrzynki poczty elektronicznej;
c) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
e) włączona obsługa JavaScript;
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
g) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247).
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip ;
b) .7Z .
5) Dokumenty złożone w plikach o formatach rar .gif .bmp .numbers .pages. zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym - 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego - 5MB.
11. Plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
12. Zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
13. Zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po ich podpisaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy z siedzibą przy Ul. Żurawskiej 1, 68 - 208 Łęknica;
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Łęknicy można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@umleknica.pl,
tel. 68 362 47 02 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony danych Osobowych, Ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/645566
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi w za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGN.271.23.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie prowadzenia kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101916F etap I".
2. Zamówienie realizowane będzie w zakresie:
1) Nadzoru nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych prac projektowych oraz czynności przedrealizacyjnych określonych umową na wykonanie robót budowlanych (niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych);
2) Nadzoru nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych;
3) Nadzoru nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych zobowiązań w okresie gwarancji.
3. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszego zamówienia określony jest w rozdziale 4 SWZ oraz dokumentami zamówienia nr RGN.271.17.2022 (ogłoszenie 2022/BZP 00198317/01 z dnia 2022-06-07). Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/623923 .
4. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej w Łęknicy - drogi gminnej nr 101916F etap I - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" na odcinku około 1053m, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym część załącznika nr 1 do Rozdziału 4 SWZ (Techniczna dokumentacja przetargowa: PFU, Opinia geotechniczna, Inwentaryzacja zieleni, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych), umową z wykonawcą robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 2 do Rozdziału 4 SWZ, Tabelą elementów rozliczeniowych - załącznik nr 3 do Rozdziału 4 SWZ.
5. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach umowy Wykonawca będzie pełnił nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych zaprojektowania i wykonania w szczególności następujących robót:
1) rozbiórka istniejącej i budowę nowoprojektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi i krawędzi;
2) rozbudowa skrzyżowań:
a) ulic Granicznej i Fabrycznej;
b) ulic Granicznej i Polnej;
c) ulic Granicznej, Dworcowej i Wojska Polskiego;
d) ulic Dworcowej, Żurawskiej i Tadeusza Kościuszki;
3) przebudowa lub rozbudowę zjazdów na drogi wewnętrzne;
4) przebudowa lub rozbudowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych;
5) przebudowa lub budowę chodników;
6) budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
7) przebudowa poboczy;
8) przebudowa lub rozbudowę kanalizacji deszczowej;
9) budowa oświetlenia ulic;
10) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywanymi ulicami, w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych;
11) budowa kanału technologicznego;
12) przebudowa ogrodzeń posesji sąsiadujących z pasem drogowym;
13) wycinka drzew i krzewów;
14) roboty rozbiórkowe;
15) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w Rozdziale 4 oraz w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział 5 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + D + R, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"; G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru";
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Czas reakcji na wezwanie".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie
4.3.6.) Waga: 12
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w niniejszym postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej:
1) W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jako inspektor nadzoru inwestorskiego/inżynier kontraktu należycie co najmniej poniższy zakres usług polegający na wykonaniu nadzoru inwestorskiego w rozumieniu w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U.2021. poz. 2351):
a) nad jedną robotą budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub zaprojektowaniu i przebudowie drogi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o długości co najmniej 1 km, lub
b) nad dwiema robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie drogi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o długości co najmniej 1 km.
2) Usługa wskazana w pkt. 21.1 musi obejmować nadzór kompleksowy/wielobranżowy wraz z funkcją koordynatora nadzoru inwestorskiego w ramach jednego zadania inwestycyjnego/kontraktu łącznie w co najmniej następującym zakresie/specjalności:
a) inżynieryjnej - drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.2.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) w celu potwierdzenia umocowania do podpisania oferty - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5.1;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp (przykładową treść określa Formularz 3.4), wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby;
5) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sprawie usług, które wykonają poszczególni wykonawcy (treść określa Formularz 3.5.).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
31. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 12.5.1., 12.5.2., 12.5.4, 22.5.1, 22.5.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 37.4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Formularz 3.5).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Dopuszcza się następujące zmiany postanowień niniejszej umowy:
1) Zmiana przedmiotu umowy.
2) Zmiana wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
3) Zmiana osób skierowanych do wykonania zamówienia.
4) Inne nieistotne zmiany umowy, jeśli ich możliwość została przewidziana w umowie.
3. W związku z ograniczeniem ilości znaków w niniejszej sekcji, pozostałe warunki zmiany umowy określone zostały w § 8
Projektu umowy (Rozdział nr 5 SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + D + R, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"; G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru";
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Czas reakcji na wezwanie".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru
4.3.6.) Waga: 28
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie
4.3.6.) Waga: 12
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.